Čekejte, prosím...
A A A
140/1978 Sb. znění účinné od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1994

140

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 30. listopadu 1978

o dodávce elektřiny obyvatelstva

 

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 18§ 39 odst. 2 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):

O D D Í L P R V N Í

(§ 1)

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví podmínky, za kterých energetický podnik (dále jen "dodavatel") dodává elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím (dále jen "odběratel").

O D D Í L D R U H Ý

(§ 2-7)

§ 2

Dodací a technické podmínky

(1)

Dodávka je splněna přechodem elektřiny ze zařízení dodavatele do odběrného elektrického zařízení 1 odběratele.

(2)

U kmitočtu elektřiny je přípustná tolerance dle technické normy. 2 Může se měřit v kterémkoliv místě odběrného elektrického zařízení.

(3)

U napětí elektřiny je přípustná tolerance podle technické normy. 3 Dodavatel není povinen dodržovat přípustnou toleranci napětí, pokud odběratel používá jiné spotřebiče, než uvedl v přihlášce k odběru a tím překročil přípustné zvýšení sjednané hodnoty instalovaného příkonu elektrických spotřebičů.

(4)

Dodavatel má právo kdykoliv provést prohlídku a kontrolu odběrných elektrických a měřících zařízení za účelem zjištění, zda nejsou v rozporu s technickými normami a připojovacími podmínkami 4 (zejména, zda odběrná elektrická zařízení nenarušují provoz zařízení dodavatele nebo nezhoršují kvalitu elektřiny dodávané jiným odběratelům, nebo zda odběr elektřiny je řádně měřen). Prohlídku a kontrolu jsou oprávněni provádět pouze k tomu pověření pracovníci dodavatele.

(5)

Dodavatel neodpovídá za škody na spotřebičích způsobené přerušením nebo záměnou některého z fázových vodičů v odběrném elektrickém zařízení nebo přechodnou změnou napětí v rozvodné síti, pokud k nim nedošlo zaviněním dodavatele. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené na provozovaných spotřebičích citlivých na napětí nebo kmitočet, 5 k jejichž připojení nedal zvláštní písemný souhlas.

(6)

Odběratel smí odebírat elektřinu pouze k uspokojování svých osobních potřeb, osobních potřeb příslušníků své domácnosti a ostatních uživatelů bytu nebo jeho části. Pokud je odběratelem jiná než socialistická organizace, smí odebírat elektřinu pouze k plnění svých úkolů. V ostatních případech musí mít odběratel písemný souhlas dodavatele.

(7)

Odběratel je povinen dbát na maximální hospodárnost ve spotřebě elektřiny, zejména v době špičkového zatížení československé elektrizační soustavy.

(8)

Odběratel je povinen provést na svém odběrném elektrickém zařízení takové úpravy, aby elektrické akumulační spotřebiče nebylo možno zapínat v denní době od 6.00 do 22.00 hodin, pokud není dodavatelem stanoveno jinak. Odběratel může se souhlasem dodavatele použít pro ovládání blokování akumulačních spotřebičů spínacího zařízení dodavatele.

(9)

Odběratel je povinen provést na výzvu dodavatele způsobem a ve lhůtě jím stanovené na svém odběrném elektrickém zařízení takové úpravy, aby nebyl rušen příjem signálu hromadného dálkového ovládání (HDO), popřípadě provoz dalších zařízení.

(10)

Odběratel odpovídá za řádný stav odběrného elektrického zařízení a za dodržení všech právních předpisů a norem, zejména bezpečnostních, platných pro toto zařízení. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti odběratele a vlastníka, popřípadě správce těchto zařízení vyplývající z práva užívání bytu nebo jiných místností.

§ 3

Smlouva o dodávce elektřiny

(1)

Smlouva o dodávce elektřiny vzniká potvrzením přihlášky k odběru elektřiny (dále jen "přihláška") dodavatelem. Smlouva se sjednává pro každé odběrné místo zvlášť.

(2)

Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřícím zařízením.

Přihláška k odběru elektřiny

§ 4

(1)

Odběratel, který hodlá odebírat elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod, předloží dodavateli přihlášku na tiskopise dodavatele.

(2)

Přejímá-li odběratel místnosti, v nichž je odběrné rozvodné zařízení již připojeno k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, je povinen předložit do 8 dnů přihlášku s udáním stavu počitadla měřícího zařízení ke dni převzetí místností. V případě nedodržení této lhůty odpovídá odběratel za celý odběr elektřiny od data konečného odečtu provedeného u předchozího odběratele, který se řádně odhlásil.

(3)

Přihláška musí být potvrzena organizací oprávněnou provádět montáž odběrných elektrických zařízení, 6 která potvrdí odborné provedení montáže odběrného elektrického zařízení.

(4)

V případě uvedeném v odstavci 2 nemusí být přihláška opatřena potvrzením organizace oprávněné provádět montáž odběrných elektrických zařízení, jestliže podle zjištění dodavatele odběrné elektrické zařízení odpovídá platným předpisům a v příkonu elektrických spotřebičů odběratelem nenastanou podstatné změny [ § 6 odst. 1 písm. b)].

(5)

Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a podepsána odběratelem a vlastníkem, popřípadě správcem nemovitosti. Jestliže je v objektu elektřina odebírána alespoň jedním oprávněným odběratelem, není na přihlášce dalšího odběratele třeba podpisu vlastníka, popřípadě správce nemovitosti.

(6)

Současně s přihláškou musí předložit odběratel doklad o uhrazení plateb za odběr elektřiny (kromě konečného vyúčtování) v místě předchozího bydliště (vyúčtování za poslední odečítací období), popřípadě potvrzení organizace spojů. V případě, že v předchozím bydlišti nebyl odběratelem elektřiny, potvrdí mu tuto skutečnost organizace spojů.

§ 5

(1)

Dodavatel potvrdí řádně vyplněnou a doloženou přihlášku odběrateli zpravidla při jejím předložení; může si však vyhradit k potvrzení přiměřenou lhůtu potřebnou k přezkoumání provozních možností dodávky. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí dodavatel odběrateli s upozorněním na závadu.

(2)

Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu odběratele ani vlastníka, popřípadě správce nemovitosti na přihlášce. Jestliže přihlášku podepsala jiná osoba než uvedená jako odběratel, je povinen odebranou elektřinu zaplatit odběratel, uvedený na přihlášce, pokud neprokáže, že elektřinu odebral někdo jiný.

(3)

Dodavatel je povinen započít s dodávkou elektřiny odběrateli v mezích svých provozních možností co nejdřív, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy potvrdil přihlášku.

(4)

Dodavatel je oprávněn kdykoliv přezkoušet u odběratele správnost údajů uvedených v přihlášce.

§ 6

(1)

Odběratel je povinen předložit dodavateli novou přihlášku v těchto případech:

a)

při rozšíření nebo rekonstrukci odběrného elektrického zařízení sloužícího k rozvodu elektřiny před jeho připojením k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny;

b)

při změnách nebo rozšíření odběrného elektrického zařízení, které znamená zvýšení přípojné hodnoty instalovaného příkonu, proti původně přihlášenému, o 2 kW a více. Přípojnou hodnotou se rozumí součet příkonů všech elektrických spotřebičů, a to podle údajů na jejich štítku;

c)

při změně sazby;

d)

při obnovení dodávky a montáži měřicího zařízení, které bylo odebráno při zastavení dodávky elektřiny.

(2)

Přihláška musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace o odborném provedení montáže odběrného elektrického zařízení v případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d).

(3)

Dodavatel není oprávněn potvrdit novou přihlášku, pokud si odběratel nevyžádal předem písemné vyjádření dodavatele o možnosti připojení spotřebičů s větším příkonem elektřiny a zařízení pro veřejný rozvod elektřiny neumožňuje připojení těchto spotřebičů.

(4)

Změní-li odběratel příjmení (např. sňatkem nebo úřední změnou) nebo název, oznámí to písemně dodavateli v nejkratší možné době.

(5)

Odběratel odpovídá za všechny škody, které porušením povinností podle odstavce 1 a 4 vzniknou.

§ 7

(1)

Dodavatel dodává elektřinu za ceny (sazby) podle platných cenových předpisů.

(2)

Odběratel je povinen ihned písemně oznámit dodavateli všechny změny skutečností proti údajům uvedeným v přihlášce, které jsou rozhodné pro přiznání sazby za odběr elektřiny. Zanedbá-li odběratel tuto povinnost, je povinen zaplatit dodavateli rozdíl mezi částkou vyúčtovanou v neoprávněně užívané sazbě a částkou účtovanou v nejvyšší sazbě, která může být použita, a to za celou dobu neoprávněného užívání sazby. Pokud nelze přesně zjistit celou tuto dobu, zaplatí odběratel dodavateli uvedený rozdíl za celé předchozí odečítací období až do dne zjištění neoprávněného užití sazby.

(3)

Všechny sazby se přiznávají zpravidla na dobu nejméně jednoho roku. Na základě nové přihlášky [ § 6 odst. 1 písm. c)] přizná dodavatel odběrateli novou sazbu od počátku odečítacího období, které následuje po podání přihlášky. Předloží-li odběratel novou přihlášku v první polovině odečítacího období, přizná mu dodavatel na jeho žádost novou sazbu již od počátku tohoto odečítacího období. Pokud pro přiznání nové sazby je nutná výměna měřicího zařízení, přizná dodavatel novou sazbu ode dne výměny měřicího zařízení.

O D D Í L T Ř E T Í

Měření odběru (§ 8-9)

§ 8

(1)

Odběr elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny měří dodavatel vlastním měřicím zařízením, které odběrateli osadí, zapojí a udržuje za úplatu stanovenou cenovým předpisem. Do údržby měřicího zařízení náleží i péče o úřední ověřování správnosti měření. 7

(2)

Typ vhodného měřicího zařízení a jeho umístění určí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, svých technických možností, technických norem a přiznané sazby. Dodavatel může v případě potřeby na svůj náklad vyměnit své měřicí zařízení namontované u odběratele.

(3)

Odběratel je povinen chránit měřící a ovládací zařízení dodavatele umístěná v jím užívaných místnostech před poškozením; jsou-li tato zařízení umístěna ve společných prostorách nemovitosti, má tuto povinnost vlastník, popřípadě správce nemovitosti.

(4)

Odběratel je povinen ihned ohlásit dodavateli závady, které zjistí na měřícím zařízení.

(5)

Odběratel si může pro vlastní potřebu a na svůj náklad (např. při užívání části bytu) dát osadit podružný elektroměr, zapojený za hlavním měřícím zařízením dodavatele. Podružný elektroměr musí být zřetelně označen. Tento elektroměr dodavatel neudržuje ani neprovádí odečet stavu počitadla měřicího zařízení.

§ 9

(1)

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřicího zařízení, může požádat dodavatele písemně o jeho přezkoušení.

(2)

Dodavatel je povinen provést přezkoušení a odstranit zjištěné závady měření do 30 dnů (odstraněním závady je rovněž výměna reklamovaného měřicího zařízení za jiné zařízení). Přezkoušení se provede podle technických norem. 8

(3)

Žádost o přezkoušení měřicího zařízení nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě zálohy nebo vyúčtování za odebranou elektřinu.

(4)

Zjistí-li se při přezkoušení, že údaj zkoušeného měřicího zařízení se neodchyluje od správné hodnoty více, než připouští technická norma, 8 uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřicího zařízení odběratel.

(5)

Zjistí-li se při přezkoušení měřicího zařízení, že udává vyšší hodnotu, která se odchyluje od správné hodnoty více, než připouští technická norma, 8 uhradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích měřicího zařízení, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však za poslední odečítací období před podáním žádosti odběratele o přezkoušení měřicího zařízení.

(6)

Zjistí-li se při přezkoušení měřicího zařízení, že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od správné hodnoty více, než připouští technická norma, 8 zaplatí odběratel dodavateli částku odpovídající chybě v údajích měřicího zařízení, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však za poslední odečítací období před podáním žádosti odběratele o přezkoušení měřicího zařízení.

(7)

Náklady na přezkoušení a výměnu měřicího zařízení v případech uvedených v odstavci 5 a 6 hradí dodavatel.

(8)

Nelze-li přesně zjistit skutečný odběr elektřiny za dobu závady měřicího zařízení, vypočte se z odběru za stejné období minulého roku úpravou respektující změny přípojné hodnoty a časového užití elektrických spotřebičů. Stejně se postupuje v případě, kdy vznikla závada na měřicím zařízení, kterým se měří denní a noční spotřeba. Jde-li o nový odběr nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel vyúčtovat tento odběr podle odběru naměřeného v dalším odečítacím období, popřípadě jiným vhodným způsobem.

O D D Í L Č T V R T Ý

Neoprávněný odběr (§ 10-11)

§ 10

Za neoprávněný odběr se považuje, jestliže odběratel

a)

odebírá elektřinu bez potvrzené přihlášky dodavatelem a odběr není měřen měřicím zařízením dodavatele;

b)

provede taková opatření, aby měřicí zařízení spotřebu elektřiny buď nezaznamenávalo, nebo ji zaznamenávalo nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže takto upravená zařízení vědomě užívá;

c)

přemístí měřicí zařízení dodavatele bez jeho souhlasu;

d)

poškodí sám nebo osoby, které se v místě odběru třeba jen přechodně zdržují, měřicí zařízení, např. cejchovní nebo podnikové plomby, nebo zjistí takové poškození a neohlásí to neprodleně dodavateli;

e)

neoznámí dodavateli osobně nebo doporučeným dopisem neprodleně po zjištění ztrátu měřicího zařízení dodavatele.

§ 11

(1)

Za každý zjištěný případ neoprávněného odběru podle § 10 písm. a) a

b)

je odběratel povinen zaplatit dodavateli náhradu škody, jejíž výše se stanoví

-

při třífázovém připojení odběru částkou 5000 Kčs,

-

při jednofázovém připojení odběru částkou 2000 Kčs.

(2)

Za každý zjištěný případ neoprávněného odběru podle § 10 písm. c), d) a e) je odběratel povinen zaplatit dodavateli kromě vyúčtovaného odběru náhradu škody ve výši 300 Kčs.

(3)

Při opakovaném zjištění neoprávněného odběru podle § 10 je odběratel povinen zaplatit dodavateli náhradu škody podle odstavce 1 nebo 2 zvýšenou o 50 %.

O D D Í L P Á T Ý

Omezení, přerušení a zastavení dodávky (§ 12-13)

§ 12

(1)

Dodavatel je oprávněn omezit, přerušit nebo zastavit odběrateli dodávku elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny v těchto případech:

a)

z důvodů provozních (údržbové, rekonstrukční a revizní práce, opravy poruch, regulační opatření, vypínání pro nedostatek výkonu systému apod.) nebo při změně napětí elektřiny;

b)

odběrné elektrické zařízení nevyhovuje předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost života nebo majetku, zavinit požár, způsobit poruchu nebo mimořádnou změnu, popřípadě kolísání napětí u jiných odběratelů;

c)

odběratel neumožní nebo zabraňuje dodavateli v přístupu k měřicímu zařízení za účelem jeho kontroly, odečtu a údržby a k odběrným elektrickým zařízením za účelem jejich kontroly;

d)

odběratel nesplní příkaz k odstranění závad v odběrném elektrickém zařízení, popřípadě neodstraní zařízení rušící příjem signálu hromadného dálkového ovládání (HDO) nebo provoz dalších zařízení;

e)

při živelných pohromách (např. bouři, vichřici, požáru, povodni, sesutí půdy, námraze, mlze);

f)

při likvidaci systémových nebo závažných poruch v elektrizační soustavě ČSSR;

g)

při mimořádných událostech narušujících provoz propojených elektrizačních soustav v rámci Centrální dispečerské organizace států RVHP;

h)

odběratel bez souhlasu dodavatele odebírá elektřinu v rozporu s ustanovením § 2 odst. 6;

i)

při neoprávněném odběru podle § 10 písm. a), b) a c);

j)

odběratel používá jiné spotřebiče, než uvedl v přihlášce, a tím překračuje přípustné zvýšení sjednané hodnoty instalovaného příkonu elektrických spotřebičů;

k)

odběratel nezajistí podle požadavku dodavatele ( § 2 odst. 8) blokování elektrických akumulačních spotřebičů;

l)

odběratel nezaplatí měsíční zálohu nebo nedoplatek při vyúčtování odběru elektřiny ani po předchozí písemné upomínce organizace spojů.

(2)

Omezením dodávky se rozumí zejména zákaz používání některých spotřebičů buď vůbec nebo v určité době, přerušením dodávky se rozumí odpojení odběrného elektrického zařízení od zařízení pro veřejný rozvod na určitou dobu, aniž dojde ke skončení smluvního vztahu, a zastavením dodávky se rozumí ukončení smluvního vztahu a odebrání měřicího zařízení.

§ 13

(1)

Přerušenou nebo zastavenou dodávku elektřiny obnoví dodavatel po odstranění všech závad, pro které byla dodávka přerušena nebo zastavena.

(2)

Za škody vzniklé omezením, přerušením nebo zastavením dodávky elektřiny ( § 12) nenese dodavatel vůči odběrateli odpovědnost.

(3)

Dodavatel je však povinen:

a)

oznámit odběratelům jednotlivě nebo hromadně způsobem v místě obvyklým, nejméně 24 hodin předem, přerušení nebo omezení dodávky elektřiny pro provádění plánovaných údržbových, rekonstrukčních a revizních prací;

b)

postupovat při přerušení dodávky elektřiny pro nedostatek výkonu podle regulačního plánu.

(4)

Při obnovení zastavené dodávky elektřiny je odběratel povinen předložit dodavateli novou přihlášku [ § 6 odst. 1 písm. d)].

O D D Í L Š E S T Ý

(§ 14)

§ 14

Ukončení odběru

(1)

Hodlá-li odběratel ukončit odběr elektřiny, je povinen to oznámit dodavateli písemně nebo osobně nejméně 14 dnů předem a umožnit jeho pracovníkům provést konečný odečet, popřípadě odebrat měřicí zařízení.

(2)

Neoznámil-li odběratel ukončení odběru nebo neumožní-li dodavateli provedení konečného odečtu, je povinen zaplatit elektřinu odebranou až do uzavření smlouvy s novým odběratelem nebo do zastavení dodávky.

O D D Í L S E D M Ý

Vyúčtování a placení dodávek (§ 15-20)

§ 15

(1)

Odebranou elektřinu platí odběratel organizaci spojů provádějící soustředěné inkaso opakujících se plateb obyvatelstva. Platby se uskutečňují jednak formou měsíčních záloh, jednak na základě vyúčtování podle odečtu spotřeby elektřiny.

(2)

U nových odběrů stanoví výši měsíční zálohy dodavatel podle počtu a příkonu přihlášených elektrických spotřebičů, předpokládaného odběru a přiznané sazby.

(3)

V průběhu odběru je organizace spojů povinna upravit výši měsíční zálohy v souladu se skutečnou spotřebou elektřiny v předchozích obdobích nebo na základě oznámení dodavatele v případě připojení dalších elektrických spotřebičů odběratelem.

(4)

Měsíční zálohy je odběratel povinen platit ve lhůtách stanovených pro platby obyvatelstva v rámci soustředěného inkasa.

(5)

Organizace spojů zúčtovávají přijaté měsíční zálohy ve vyúčtování.

§ 16

(1)

Dodávky elektřiny vyúčtovává dodavatel za období nejdéle 12 měsíců nebo při ukončení smluvního vztahu.

(2)

Vyúčtování musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a)

název a adresu dodavatele a odběratele;

b)

datum a stav měřicího zařízení při předchozím a konečném odečtu (ve vyúčtování vystavovaném na počítači nemusí být uváděno datum předchozího a konečného odečtu za předpokladu, že přesná doba odečtu a stavy měřicích zařízení budou uvedeny v dodavatelově evidenci odběratelů);

c)

sazba, cena za 1 kWh a pevný (stálý) měsíční plat;

d)

konstanta měřicího zařízení, je-li jiná než 1;

e)

množství odebrané elektřiny;

f)

částka za elektřinu celkem;

g)

zaplacené měsíční zálohy;

h)

celkové vyčíslení nedoplatku nebo přeplatku;

i)

údaje dohodnuté mezi dodavatelem a organizacemi spojů;

j)

upozornění, že vyúčtování je splatné v hotovosti při předložení;

k)

datum vystavení vyúčtování.

(3)

Vyúčtování předloží organizace spojů provádějící soustředěné inkaso odběrateli nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo vystaveno.

(4)

Vyúčtování za odebranou elektřinu je splatné v hotovosti při předložení.

§ 17

Je-li odběratel v době odečtu měřicího zařízení nepřítomen a měřicí zařízení je nepřístupné, je povinen na zvláštním tiskopise dodavatele ohlásit přesný stav počitadla měřicího zařízení do 3 dnů. Jestliže tak neučiní ve stanoveném termínu, vyúčtuje dodavatel spotřebu elektřiny odhadem, podle spotřeby z minulého srovnatelného období. Při následujícím odečtu, o kterém dodavatel odběratele předem vyrozumí, je odběratel povinen umožnit pracovníku dodavatele přístup k měřicímu zařízení, jinak může dodavatel dodávku elektřiny přerušit [ § 12 odst. 1 písm. c)].

§ 18

(1)

Nezaplatí-li odběratel nedoplatek z vyúčtování odebrané elektřiny v platební lhůtě ( § 16 odst. 4), je povinen zaplatit organizaci spojů poplatek z prodlení ve výši 0,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kčs. Nezaplatí-li odběratel měsíční zálohu v platební lhůtě ( § 15 odst. 4), je povinen zaplatit poplatek z prodlení ve výši 5 Kčs.

(2)

Měsíční zálohy a nedoplatky z vyúčtování odebrané elektřiny je povinna platit osoba uvedená na přihlášce jako odběratel.

§ 19

(1)

Nezaplatí-li odběratel zálohu nebo nedoplatek z vyúčtování odebrané elektřiny ani po písemné upomínce organizace spojů, může mu dodavatel na požadavek organizace spojů přerušit dodávku elektřiny. Odběratel není povinen platit pevný (stálý) plat za kalendářní měsíce, po které byla dodávka přerušena.

(2)

Nezaplatí-li odběratel do 15 dnů od přerušení dodávky elektřiny nedoplatek záloh nebo vyúčtování odebrané elektřiny, může mu dodavatel na požadavek organizace spojů zastavit dodávku a odebrat měřicí zařízení.

(3)

Předloží-li odběratel oprávněnému pracovníkovi dodavatele, který má provést přerušení nebo zastavení dodávky, potvrzení organizace spojů o tom, že nedoplatky záloh nebo vyúčtování odebrané elektřiny uhradil, ověří pracovník dodavatele den a způsob úhrady a od přerušení nebo zastavení dodávky upustí.

(4)

Dodavatel může přerušit nebo zastavit dodávku elektřiny podle odstavce 1 a 2 též v jiném odběrném místě téhož odběratele.

(5)

Při přerušení nebo zastavení dodávky z důvodu neplacení je povinen odběratel uhradit dodavateli nutné náklady s tím spojené.

§ 20

Reklamační řízení

Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování elektřiny nesprávným odečtem, použitím nesprávné konstanty, použitím nesprávné sazby, početní chybou apod., mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel uplatní reklamaci písemně do 15 dnů u organizace spojů. Organizace spojů předá reklamaci dodavateli, který ji přešetří a výsledek šetření oznámí organizaci spojů nejpozději do 30 dnů ode dne předání. Jestliže byla reklamace dodavatelem uznána, není odběratel povinen platit poplatek z prodlení podle § 18 odst. 1.

O D D Í L O S M Ý

Ustanovení přechodná a závěrečná (§ 21-23)

§ 21

(1)

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. lednem 1979; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky vzniklé před 1. lednem 1979 se však posuzují podle dosavadních předpisů.

(2)

Na právní vztahy upravené touto vyhláškou nelze použít části čtvrté občanského zákoníku. 9

§ 22

Zrušuje se vyhláška č. 107/1965 Sb․, o dodávce elektřiny obyvatelstvu.

§ 23

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

První náměstek ministra:

Ing. Goldschmidt v. r.Poznámky pod čarou:

§ 12 vyhlášky č. 10/1958 Ú. v., o jednotných podmínkách pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny (připojovací podmínky).

ČSN 34 0033.

ČSN 34 0035.

Vyhláška č. 10/1958 Ú. l.

Jde o spotřebiče s vyššími nároky na parametry dodávané elektřiny než stanoví ČSN 34 0033 a ČSN 34 0035.

Organizace je oprávněna provádět montáž odběrných elektrických zařízení, jestliže má tuto činnost vymezenou ve zřizovací listině a tyto práce provádějí pracovníci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 50/1978 Sb. nebo podle vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 51/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Seznam oprávněných organizací vede dodavatel.

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb.

Instrukce Úřadu pro normalizaci a měření č. I-2210.

Instrukce Úřadu pro normalizaci a měření č. I-2210.

Instrukce Úřadu pro normalizaci a měření č. I-2210.

Instrukce Úřadu pro normalizaci a měření č. I-2210.

§ 222 odst. 2 občanského zákoníku.

Poznámky pod čarou:
1

§ 12 vyhlášky č. 10/1958 Ú. v., o jednotných podmínkách pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny (připojovací podmínky).

2

ČSN 34 0033.

3

ČSN 34 0035.

4

Vyhláška č. 10/1958 Ú. l.

5

Jde o spotřebiče s vyššími nároky na parametry dodávané elektřiny než stanoví ČSN 34 0033 a ČSN 34 0035.

6

Organizace je oprávněna provádět montáž odběrných elektrických zařízení, jestliže má tuto činnost vymezenou ve zřizovací listině a tyto práce provádějí pracovníci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 50/1978 Sb. nebo podle vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 51/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Seznam oprávněných organizací vede dodavatel.

7

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb.

8

Instrukce Úřadu pro normalizaci a měření č. I-2210.

9

§ 222 odst. 2 občanského zákoníku.