Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

30/1978 Sb. znění účinné od 10. 4. 1978 do 30. 4. 1994

30

 

ZÁKON

ze dne 5. dubna 1978,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví

k bytům

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 8 odst. 3 věta první zní:

Při hlasování rozhoduje většina hlasů; za každý byt mají vlastníci bytů jeden hlas.“.

 

2.

§ 14 odst. 1 zní:

(1) Byt v domě, který je ve vlastnictví státu, může občan nabýt koupí․ Byty, které jsou užívány na základě práva osobního užívání bytu, mohou nabýt jen jejich uživatelé. Pokud nejsou do osobního vlastnictví převedeny všechny byty v domě, je stát vlastníkem zbývajících bytů v domě a má stejná práva a povinnosti jako vlastník bytu v osobním vlastnictví.“.

 

3.

V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Zásady pro výběr domů, v nichž lze prodávat byty do osobního vlastnictví, a pro postup národních výborů při tomto prodeji stanoví vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky.“.

 

4.

V § 14 odst. 3 se vypouští věta druhá.

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

5.

V § 17 odst. 1 se vkládá za větu první další věta, která zní:

Nejsou-li všechny byty v domě v osobním vlastnictví, je také stát jako vlastník bytu (bytů) v tomto domě spoluvlastníkem společných částí domu.“.

 

6.

V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Organizace spravující v domě byty, které jsou ve vlastnictví státu, uzavře s vlastníky bytů v osobním vlastnictví, jestliže o to požádají, smlouvu o výkonu správy a údržby společných částí domu, popřípadě pozemku, za pevný roční (měsíční) příspěvek.“.

 

7.

V § 20 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Převádějí-li se byty ze státního socialistického vlastnictví do osobního vlastnictví, zřídí se pro vlastníky bytů právo osobního užívání pozemku po převodu všech bytů v domě.

(5) Na dobu do vzniku práva společného osobního užívání pozemku přenechá národní výbor vlastníkům bytů v osobním vlastnictví pozemek ke společnému dočasnému užívání ( § 397 občanského zákoníku) v rozsahu, který odpovídá spoluvlastnickým podílům na společných částech domu ( § 17 odst. 2). Dohoda o přenechání pozemku k dočasnému užívání je součástí smlouvy o převodu bytu ( § 14). Právo dočasného užívání pozemku přechází na právní nástupce vlastníka bytu v osobním vlastnictví.“.

 

8.

§ 24 zní:

§ 24

Prováděcí předpisy

 

(1) Federální ministerstvo financí stanoví

a)

které byty jsou vyloučeny z prodeje do osobního vlastnictví občanů,

b)

výši pevného ročního (měsíčního) příspěvku na úhradu nákladů správy a údržby společných částí domu, popřípadě pozemku ( § 18 odst. 3) a služeb spojených s bydlením v případě, kdy správu společných částí domu převezme státní hospodářská organizace.

(2) Ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví výši pevného ročního (měsíčního) příspěvku na úhradu nákladů správy a údržby společných částí domu, popřípadě pozemku ( § 18 odst. 3) a služeb spojených s bydlením v případě, kdy správu společných částí domu převezme rozpočtová organizace.

(3) Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad upraví oceňování bytů, místností nesloužících k bydlení a společných částí domů s byty v osobním vlastnictví.

(4) Český úřad geodetický a kartografický a Slovenský úřad geodézie a kartografie upraví způsob zápisu osobního vlastnictví k bytu, spoluvlastnictví společných částí domu, spoluvlastnictví pozemku nebo práva společného osobního užívání pozemku do evidence nemovitostí.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.