Čekejte, prosím...
A A A
16/1979 Sb. znění účinné od 22. 11. 1978

16

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 18. ledna 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky

a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku

Dne 8. srpna 1978 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku. Dohoda na základě svého článku 13 vstoupila v platnost dnem 22. listopadu 1978.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky

a vládou Kubánské republiky

o bezvízovém styku (čl. 1-14)

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky,

vedeny přáním prohlubovat nadále bratrské vztahy mezi oběma státy a usnadňovat státním občanům jednoho státu všestranné poznávání socialistických vymožeností, dějin a kultury druhého státu,

se rozhodly zrušit vízovou povinnost pro cesty státních občanů obou států a dohodly se takto:

Č l á n e k 1

Státní občané smluvních stran jsou osvobozeni od vízové povinnosti v rozsahu a za podmínek stanovených v této dohodě.

Č l á n e k 2

(1)

Státní občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalé bydliště na jejím státním území nebo na státním území jiného socialistického státu a jsou držiteli některého z platných cestovních dokladů, uvedených v Příloze k této dohodě, mohou cestovat bez víz druhé smluvní strany na její státní území za účelem přechodného pobytu nebo průjezdu.

(2)

Státní občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalé bydliště na státním území států neuvedených v odstavci 1 tohoto článku, jsou při průjezdu státním územím druhé smluvní strany do státu, jehož jsou státními občany, osvobozeni od vízové povinnosti. Zmíněný průjezd musí být uskutečněn ve lhůtě stanovené právními předpisy té smluvní strany, jejímž územím se má uskutečnit.

Č l á n e k 3

(1)

Doba pobytu státních občanů jedné smluvní strany na státním území druhé smluvní strany nesmí přesahovat při cestách uskutečňovaných podle odstavce 1 článku 2 této dohody dobu třiceti dnů ode dne překročení státních hranic.

(2)

Příslušné orgány přijímajícího státu mohou v odůvodněných případech prodloužit dobu pobytu v rámci platnosti cestovního dokladu, nejdéle však na dobu šesti měsíců, včetně prodloužení. V případě neplatnosti cestovního dokladu lze pobyt prodloužit jedině tehdy, jestliže diplomatická mise nebo konzulární úřad státu, jehož je osoba státním občanem, obnoví platnost dokladu. Souhlas k prodloužení pobytu se uděluje bezplatně.

(3)

Státní občané jedné smluvní strany, kteří cestují služebně na území druhé smluvní strany, mohou pobývat na jejím státním území po dobu svého služebního přidělení. Toto ustanovení se vztahuje i na členy jejich rodin, kteří je doprovázejí.

Č l á n e k 4

Státní občané jedné mluvní strany, kteří mají trvalé bydliště na státním území druhé smluvní strany, mohou cestovat do státu, jehož jsou státními občany, bez víz státu, na jehož státním území mají trvalé bydliště.

Č l á n e k 5

Státní občané jedné smluvní strany, kteří se hodlají trvale usídlit na státním území druhé smluvní strany, jsou povinni si opatřit ze tímto účelem vstupní vízum smluvní strany, na jejímž území se hodlají usídlit.

Č l á n e k 6

Státní občané jedné smluvní strany nemohou po dobu svého přechodného pobytu na státním území druhé smluvní strany vstupovat do pracovního poměru a provádět hospodářskou nebo jinou činnost bez předchozího povolení příslušného orgánu této smluvní strany.

Č l á n e k 7

Státní občané obou smluvních stran mohou překračovat státní hranice ČSSR a Kubánské republiky na hraničních přechodech určených pro mezinárodní styk.

Č l á n e k 8

Smluvní strany si do třiceti dnů ode dne podpisu této dohody vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v Příloze této dohody. Smluvní strany se budou stejnou cestou informovat o změnách, které provedou ve zmíněných dokladech, jakož i o jejich náhradě jinými doklady, a to nejpozději do třiceti dnů před jejich zavedením a současně si zašlou jejich nové vzory.

Č l á n e k 9

(1)

Státní občané jedné smluvní strany, kteří ztratili svůj cestovní doklad na státním území druhé smluvní strany, musí o tom neprodleně vyrozumět příslušný orgán této smluvní strany, který jim bezplatně vydá potvrzení o oznámení ztráty dokladu.

(2)

Na základě potvrzení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad státu, jehož je osoba státním občanem, náhradní cestovní doklad, který ji opravňuje k návratu do státu, na jehož státním území má trvalé bydliště nebo k pokračování v cestě.

(3)

Výjezd na náhradní cestovní doklad se řídí předpisy té smluvní strany, na jejímž státním území došlo ke ztrátě cestovního dokladu.

Č l á n e k 1 0

Tato dohoda se nedotýká práva smluvních stran odepřít vstup, zkrátit dobu pobytu nebo zakázat pobyt na svém území nežádoucím osobám, které jsou státními občany druhé smluvní strany.

Č l á n e k 1 1

Státní občané jedné smluvní strany jsou povinni po dobu pobytu na státním území druhé smluvní strany dodržovat její právní předpisy.

Č l á n e k 1 2

Příslušné orgány obou smluvních stran se budou podle potřeby vzájemně informovat o otázkách, které jsou spojeny s prováděním této dohody, a společně přijímat k zabezpečení jejího provádění potřebná opatření.

Č l á n e k 1 3

(1)

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup Dohody v platnost.

(2)

Tato dohoda nahrazuje Protokol mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti podepsaný v Praze dne 18. května 1966.

Č l á n e k 1 4

Tato dohoda se sjednává na neurčitou dobu. Pozbude platnosti uplynutím tří měsíců ode dne, kdy jí jedna ze smluvních stran písemně vypoví.

Dáno v Praze dne 8. srpna 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

 

Za vládu

Kubánské republiky:

Isidoro Malmierca Peoli v. r.

PŘÍLOHA

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky

a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku

 

Cestovními doklady vydávanými orgány Československé socialistické republiky jsou:

Diplomatický pas

Zvláštní pas

Služební pas

Cestovní pas

Cestovní průkaz

 

Cestovními doklady vydávanými orgány Kubánské republiky jsou:

Diplomatický pas

Úřední pas

Služební pas

Cestovní pas

Námořní pas