Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

165/1979 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 187/2006 Sb.

1.1.2009

zrušeno

vyhláškou č. 327/2007 Sb.

1.1.2008

vyhláškou č. 248/2005 Sb.

22.6.2005

Více...

165

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 7. listopadu 1979

o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek

nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

 

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a podle § 36 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:

ČÁST PRVNÍ

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH

ZAMĚSTNANCŮ (§ 1-102f)

ODDÍL PRVNÍ

(§ 1)

§ 1

Všeobecné ustanovení

Pro nemocenské pojištění

a)

domáckých zaměstnanců (oddíl druhý),

b)

zrušeno

c)

zrušeno

d)

členů družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, a společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni (oddíl pátý),

e)

zrušeno

f)

studentů a žáků (oddíl sedmý),

g)

zrušeno

h)

členů zastupitelstev územních samosprávných celků,

ch)

zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti (oddíl desátý),

i)

dobrovolných pracovníků pečovatelské služby (oddíl jedenáctý) a

j)

občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění (oddíl dvanáctý)

k)

pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních (oddíl třináctý),

l)

poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky (oddíl čtrnáctý),

platí obecné předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců, 3 pokud z dalších ustanovení této části nevyplývá odchylná úprava.

ODDÍL DRUHÝ

DOMÁČTÍ ZAMĚSTNANCI (§ 2-9)

§ 2

Za domácké zaměstnance se pro účely této vyhlášky považují zaměstnanci v pracovním poměru, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něho vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří takto pracují jen občas a nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele.

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

Omezení nároku na nemocenské

Odvedl-li domácký pracovník práci za odváděcí období, ve kterém byl také podle zvláštního předpisu41 uznán dočasně neschopným práce nebo mu byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu41a , omezí se výše jeho nemocenského za dny, které z doby jeho pracovní neschopnosti (karantény) připadají na toto období tak, aby nemocenské a započitatelný příjem26 za toto období nepřevýšily dohromady částku rovnající se dennímu vyměřovacímu základu vynásobenému počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.

§ 6

zrušen

§ 7

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Jestliže průměr započitatelných příjmů domácké zaměstnankyně, připadající na jeden kalendářní den, je nižší než mzda (plat) stanovená pro domáckou práci, kterou vykonává, považuje se za tento průměr tato mzda (plat).

§ 8

Podpora při ošetřování člena rodiny

Podpora při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění domáckých zaměstnanců nenáleží.

§ 9

zrušen

ODDÍL TŘETÍ

SEZÓNNÍ A KAMPAŇOVÍ ZAMĚSTNANCI (§ 10-17)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

ODDÍL ČTVRTÝ

(§ 18-27)

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

ODDÍL PÁTÝ

Členové družstva a společníci (§ 28-40)

§ 28

Trvání pojištění, jeho vznik a zánik

(1)

Člen družstva, který mimo pracovněprávní vztah vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován (dále jen "člen družstva"), je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň 400 Kč. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním měsíci, v jehož průběhu poprvé začal vykonávat pro družstvo práci, za kterou je odměňován, a v kalendářním měsíci, v jehož průběhu přestal takovou práci vykonávat.

(2)

Člen družstva je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kč jen proto, že

a)

trvala jeho pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu poskytování lázeňské péče nebo mu byla nařízena karanténa podle předpisů zvláštního právního předpisu41a ,

b)

vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c)

vykonával službu v ozbrojených silách s výjimkou služby vojáků z povolání,

d)

byl na mateřské nebo rodičovské dovolené do tří let věku dítěte.

(3)

Pojištění člena družstva podle odstavců 1 a 2 nevznikne, pokud jeho vztah k družstvu, na jehož základě je odměňován, má charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

(4)

Jestliže člen družstva utrpěl pracovní úraz, považuje se v kalendářním měsíci, ve kterém utrpěl tento úraz za pojištěného; to však neplatí, nevzniklo-li členu družstva pojištění z důvodů uvedených v odstavci 3.

(5)

Nebyl-li člen družstva v některých kalendářních měsících pojištěn, protože pro to nebyly splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3, vzniká pojištění znovu prvním dnem toho kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto podmínky opět splněny.

(6)

Pojištění člena družstva zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byly naposledy splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3, zaniká však vždy nejpozději dnem, od něhož přestal pro družstvo vykonávat práci, za kterou je odměňován․

§ 29

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem člena družstva se považuje příjem náležející od družstva za práci, kterou pro ně vykonává, který se zahrnuje do vyměřovacího základu 40 pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za započitatelný příjem člena družstva se však nepovažuje taková odměna za práci, která vyplývá pouze z výkonu působnosti orgánu družstva podle stanov, pokud výše odměny za ni není předem určena.

§ 30

Výpočet nemocenského, peněžité pomoci v mateřství,

podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího

příspěvku v těhotenství a mateřství

(1)

Při zjišťování denního vyměřovacího základu podle § 18 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců se do vyměřovacího základu člena družstva zahrnují i započitatelné příjmy v těch kalendářních měsících v rozhodném období, ve kterých nebyl pojištěn; do počtu dnů připadajících na rozhodné období se přitom započítávají i kalendářní dny připadající na tyto kalendářní měsíce.

 

(2)

Pro členy družstev, kteří práci, za kterou jsou družstvem odměňováni, vykonávají doma, platí ustanovení § 5 obdobně.

§ 31

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vykonává-li člen družstva pro družstvo práci, za kterou je odměňován, jen občas a nepravidelně podle jeho potřeb, nenáleží mu podpora při ošetřování člena rodiny ani vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

§ 32

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta se počítá vždy ode dne následujícího po dni, v němž pojištění člena družstva nebo společníka naposledy ještě trvalo.

§ 33

Ustanovení § 28, § 29 věta první a § 30 až 32 platí obdobně pro společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni; je-li jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem této společnosti, považuje se za započitatelný příjem úhrn odměn z obou jeho činností. U osob uvedených ve větě první se rodičovské dovolené podle § 28 odst. 2 písm. d) klade na roveň pobírání peněžité pomoci v mateřství, peněžité pomoci nebo rodičovského příspěvku při péči o dítě do tří let věku.

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

ODDÍL ŠESTÝ

zrušen (§ 41-45)

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

ODDÍL SEDMÝ

STUDENTI A ŽÁCI (§ 46-56)

§ 46

Okruh pojištěných

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni

a)

studenti vysokých škol;

b)

žáci středních škol a vyšších odborných škol (dále jen „střední škola“) a konzervatoří. Střední školou a konzervatoří se pro účely této vyhlášky rozumí střední škola a konzervatoř, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení 41b;

c)

studenti a žáci jiných škol a vyšších odborných škol (dále jen "střední škola") nebo kurzů, jestliže studium nebo výuka na nich se pro účely důchodového pojištění42 považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách,

d)

občané České republiky, kteří studují v cizině na vysokých nebo středních školách, pokud byli ke studiu vysláni ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vysokou školou, fakultou nebo střední školou anebo pokud se takové studium pro účely důchodového pojištění43 považuje za studium na vysokých nebo středních školách v České republice.

§ 47

(1)

Pojištění žáka střední školy a konzervatoře vzniká počátkem školního roku prvního ročníku školy; pojištění studenta vysoké školy vzniká dnem zápisu na vysokou školu. 27 Jestliže však žák začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, vzniká jeho pojištění dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit. Pojištění však vzniká nejdříve po ukončení povinné školní docházky.

(2)

Pojištění studenta vysoké školy a žáka střední školy a konzervatoře trvá až do konce posledního ročníku (semestru, bloku) nebo do doby stanovené statutem vysoké školy (fakulty) pro skončení studia, jestliže v něm student (žák) vykonal stanovenou závěrečnou zkoušku, pokud po jejím vykonání nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost ani nezačal pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jestliže student (žák) nevykonal zkoušku do konce posledního ročníku (semestru, bloku) nebo do doby stanovené statutem vysoké školy (fakulty) pro skončení studia, trvá jeho pojištění do jejího vykonání, nejdéle však po dobu jednoho roku po uplynutí takového termínu, pokud před uplynutím této doby nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost ani nezačal pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

(3)

Pojištění studenta (žáka) však vždy zaniká přerušením, popřípadě předčasným skončením studia.

§ 48

Poměr k jinému pojištění

(1)

Je-li student nebo žák pojištěný podle tohoto oddílu (dále jen "student") pojištěn také z důvodu zaměstnání, které však po dobu trvání studia nevykonává, náleží mu dávky jen z nemocenského pojištění studentů a žáků, a to za podmínek uvedených v tomto oddíle. Jestliže však pracovní neschopnost (karanténa) studenta vznikla v době jeho studia a přitom trvá i po jeho skončení (přerušení), poskytne se mu na žádost nemocenské z pojištění z důvodu zaměstnání, a to nejdříve ode dne, kdy měl opět nastoupit do zaměstnání. Jestliže studentka, která jinak splňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, skončila (přerušila) studium, poskytne se jí peněžitá pomoc v mateřství vždy z jejího pojištění z důvodu zaměstnání, a to nejdříve ode dne následujícího po skončení (přerušení) studia; doba poskytování této dávky se však počítá vždy od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař.

(2)

Vykonává-li student podle učebních osnov , studijního programu nebo studijního plánu nebo v souvislosti se studiem činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, není tím jeho pojištění podle tohoto oddílu dotčeno. Z pojištění z této činnosti mu však náleží jen nemocenské, a to za podmínky, že jeho pracovní neschopnost (karanténa) vznikla za trvání takové činnosti. Nemocenské se poskytuje nejdéle do dne, kdy měla taková činnost skončit; po jejím skončení se poskytuje, jen pokud pracovní neschopnost (karanténa) brání studentu ve studiu, popřípadě v nástupu do zaměstnání po skončení studia.

(3)

Vykonává-li student po dobu školních prázdnin nebo po jejich část činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, není tím jeho pojištění podle tohoto oddílu dotčeno. Z pojištění z této činnosti mu náleží jen nemocenské, které se poskytuje nejdéle do konce školních prázdnin; po jejich skončení se poskytuje, jen pokud pracovní neschopnost (karanténa) brání studentu ve studiu, popřípadě v nástupu do zaměstnání po skončení studia.

(4)

Ustanovení § 30 vyhlášky č. 143/1965 Sb. platí obdobně i pro studenty; ustanovení § 32 vyhlášky č. 143/1965 Sb. se na studenty nevztahuje.

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 50a

zrušen

§ 51

Peněžitá pomoc v mateřství

(1)

Peněžitá pomoc v mateřství náleží studentce, která přerušila (skončila) studium a splňuje přitom i ostatní podmínky nároku na tuto dávku, 9.

(2)

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ode dne přerušení (skončení) studia, nejdříve však od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství se však počítá vždy od počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař.

(3)

Výše peněžité pomoci v mateřství u studentek za kalendářní den činí 254 Kč.

(4)

Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci studentu platí obdobně předchozí odstavce.

§ 51a

zrušen

§ 52

Nemocenské

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění studentů nenáležejí.

§ 53

zrušen

§ 54

Pracovní úraz

Pracovním úrazem je úraz, který student utrpěl při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním; ustanovení § 21 odst. 2 až 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb. platí obdobně i pro studenty.

§ 55

zrušen

§ 56

Ustanovení oddílu sedmého se nevztahují

a)

na studenty a žáky vojenských škol (učilišť, akademií), kteří jsou účastni nemocenské péče v ozbrojených silách,

b)

na studující večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání nebo podle individuálního vzdělávacího plánu, kteří jsou účastni nemocenského pojištění již z důvodu jiné činnosti,

c)

na studující v kombinovaném studiu a na studující formou distančního studia nebo formou individuálního studijního plánu, kteří jsou účastni nemocenského pojištění již z důvodu jiné činnosti.

ODDÍL OSMÝ

zrušen (§ 57-63)

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

§ 61

zrušen

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

ODDÍL DEVÁTÝ

Členové zastupitelstev územních samosprávných celků (§ 64-67)

§ 64

Okruh pojištěných

Vznik a zánik pojištění

(1)

Nemocenského pojištění jsou účastni členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění.

(2)

Účast na nemocenském pojištění podle odstavce 1 vzniká dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá mu účast na nemocenském pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy.

§ 65

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem člena zastupitelstva územního samosprávného celku se považuje odměna uvedená v § 64 odst. 1.

§ 66

Peněžité dávky nahrazující mzdu

Úraz, který utrpí člen zastupitelstva územního samosprávného celku při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz; ustanovení § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí zde obdobně.

§ 66a

zrušen

§ 67

zrušen

ODDÍL DESÁTÝ

ZAMĚSTNANCI ČINNÍ NA ZÁKLADĚ DOHODY

O PRACOVNÍ ČINNOSTI (§ 68-79)

§ 68

Okruh pojištěných

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti15 (dále jen "zaměstnanci na dohodu"), jestliže tato dohoda nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

§ 69

Trvání pojištění, jeho vznik a zánik

(1)

Zaměstnanec na dohodu je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň 400 Kčs. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním měsíci, v jehož průběhu měl zaměstnanec na dohodu poprvé podle uzavřené dohody o pracovní činnosti začít vykonávat sjednané práce, a v kalendářním měsíci, v jehož průběhu uplynula doba, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.

(2)

Zaměstnanec na dohodu je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kčs jen proto, že

a)

trvala jeho pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního předpisu42 nebo mu byla nařízena karanténa podle předpisů zvláštního právního předpisu41a ,

b)

vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nezáležela náhrada mzdy,

c)

vykonával službu v ozbrojených silách s výjimkou služby vojáků z povolání,

d)

zaměstnankyně na dohodu byla na mateřské dovolené,

e)

byl na rodičovské dovolené.

(3)

Jestliže zaměstnanec na dohodu utrpěl pracovní úraz, považuje se v kalendářním měsíci, ve kterém utrpěl tento úraz, za pojištěného, pokud splňuje podmínky stanovené v § 68.

(4)

Pojištění zaměstnance na dohodu nemůže vzniknout přede dnem, kdy poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednané práce. Nebyl-li zaměstnanec na dohodu v některých kalendářních měsících pojištěn, protože pro to nabyly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3 nebo v § 68, vzniká pojištění znovu prvním dnem toho kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto podmínky opět splněny.

(5)

Pojištění zaměstnance na dohodu zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byly naposledy splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3 nebo v § 68, zaniká však vždy nejpozději dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.

§ 70

zrušen

§ 71

zrušen

§ 72

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Ustanovení § 21 odst. 1 platí pro zaměstnanec na dohodu obdobně.

§ 73

Omezení nároku na nemocenské

Pro zaměstnance na dohodu, který vykonává podle dohody o pracovní činnosti sjednané práce doma, platí ustanovení § 5 obdobně.

§ 74

zrušen

§ 75

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění zaměstnanců na dohodu nenáležejí.

§ 76

zrušen

§ 77

zrušen

§ 78

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta se počítá vždy ode dne následujícího po dni, v němž pojištění zaměstnance na dohodu naposledy ještě trvalo.

§ 79

zrušen

ODDÍL JEDENÁCTÝ

DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (§ 80-93)

§ 80

Okruh pojištěných

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni dobrovolní pracovníci pečovatelské služby organizované příslušným orgánem (dále jen "pečovatelé"), jestliže jejich pečovatelská služba nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle pověření nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

§ 81

Trvání pojištění, jeho vznik a zánik

(1)

Pečovatel je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň 400 Kčs. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním měsíci, v jehož průběhu měl pečovatel poprvé podle pověření k výkonu pečovatelské služby začít vykonávat tuto službu, a v kalendářním měsíci, v jehož průběhu skončilo pověření pečovatele k výkonu pečovatelské služby.

(2)

Pečovatel je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kčs jen proto, že

a)

trvala jeho pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního předpisu41 nebo mu byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu41a,

b)

vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c)

vykonával službu v ozbrojených silách s výjimkou služby vojáků z povolání,

d)

pečovatelka pobírala peněžitou pomoc v mateřství nebo pečovatel pobíral peněžitou pomoc,

e)

pobíral rodičovský příspěvek při péči o dítě do tří let věku.

(3)

Jestliže pečovatel utrpěl pracovní úraz, považuje se v kalendářním měsíci, ve kterém utrpěl tento úraz, za pojištěného, pokud jeho pečovatelská služba měla mít rozsah uvedený v § 80.

(4)

Pojištění pečovatele nemůže vzniknout přede dnem, kdy poprvé po pověření začal vykonávat pečovatelskou službu. Nebyl-li pečovatel v některých kalendářních měsících pojištěn, protože pro to nebyly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3, vzniká pojištění znovu prvním dnem toho kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto podmínky opět splněny.

(5)

Pojištění pečovatele zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byly naposledy splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3; zaniká však vždy nejpozději dnem, jímž skončilo pověření pečovatele k výkonu pečovatelské služby.

§ 82

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem pečovatele se považuje odměna za vykonané pečovatelské služby. 17

§ 83

zrušen

§ 84

zrušen

§ 85

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Ustanovení § 30 odst. 1 platí pro pečovatele obdobně.

§ 86

zrušen

§ 87

zrušen

§ 88

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění pečovatelů nenáležejí.

§ 89

zrušen

§ 90

Pracovní úraz

Pracovním úrazem je úraz, který pečovatel utrpěl při výkonu pečovatelské služby prováděné podle pokynů daných příslušným orgánem nebo v přímé souvislosti s ním; ustanovení § 21 odst. 2 až 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb. platí obdobně i pro pečovatele.

§ 91

zrušen

§ 92

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta se počítá vždy ode dne následujícího po dni, v němž pojištění pečovatele naposledy ještě trvalo.

§ 93

zrušen

ODDÍL DVANÁCTÝ

(§ 94-102)

§ 94

zrušen

§ 95

zrušen

§ 96

zrušen

§ 97

zrušen

§ 98

zrušen

§ 99

zrušen

§ 100

zrušen

§ 101

zrušen

§ 102

zrušen

ODDÍL TŘINÁCTÝ

PĚSTOUNI, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ

PĚSTOUNSKOU PÉČI V ZAŘÍZENÍCH PRO

VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE, NEBO KTERÝM

JE ZA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE

VYPLÁCENA ODMĚNA NÁLEŽEJÍCÍ

PĚSTOUNOVI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH (§ 102a-102e)

§ 102a

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1, nebo kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu2, se považuje odměna za výkon pěstounské péče.

§ 102b

Nemocenské

Pěstounu, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče, nebo kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech, se nemocenské poskytuje nejdříve ode dne, od kterého se mu při pracovní neschopnosti již neposkytuje odměna uvedená v § 102a.

§ 102c

Denní vyměřovací základ

Denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského pěstouna, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu2, je jedna třicetina částky odměny, která naposledy náležela tomuto pěstounovi za kalendářní měsíc před měsícem, v němž mu pracovní neschopnost vznikla. Nenáležela-li tomuto pěstounovi odměna za žádný z kalendářních měsíců před měsícem, v němž mu vznikla dočasná pracovní neschopnost, je jeho denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského jedna třicetina částky odměny, která mu náležela za kalendářní měsíc, v němž mu dočasná pracovní neschopnost vznikla. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při karanténě nařízené podle zvláštního právního předpisu41a a pro výpočet ostatních dávek nemocenského pojištění se u tohoto pěstouna stanoví obdobně.

§ 102d

zrušen

§ 102e

zrušen

ODDÍL ČTRNÁCTÝ

POSLANCI POSLANECKÉ SNĚMOVNY

A SENÁTOŘI

SENÁTU PARLAMENTU

A POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU, ZVOLENÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (§ 102f)

§ 102f

(1)

Započitatelným příjmem poslance Poslanecké sněmovny je poslanecký plat vyplacený podle příslušných předpisů. 38

(2)

Úraz, který utrpí poslanec Poslanecké sněmovny při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz; ustanovení § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí zde obdobně.

(3)

Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro senátory Senátu Parlamentu.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 103-105)

§ 103

zrušen

§ 104

zrušen

§ 105

zrušen

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 106-108)

§ 106

(1)

Jestliže skutečnosti rozhodné pro poskytnutí dávky nastaly před 1. lednem 1980, postupuje se podle dosavadních předpisů.

(2)

Jestliže skutečnosti rozhodné pro poskytnutí peněžité pomoci v mateřství učnici nastaly před 1. lednem 1980, posuzuje se její poskytování a výplata i nadále podle dosavadních předpisů, avšak denní výše peněžité pomoci v mateřství se počínaje 1. lednem 1980 určí podle ustanovení § 44 odst. 3, je-li to pro učnici výhodnější.

(3)

Ochranná lhůta stanovená touto vyhláškou plyne až z nemocenského pojištění, které skončilo po 31. prosinci 1979.

§ 107

Zrušuje se:

 

1.

vyhláška č. 61/1957 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení domáckých dělníků, ve znění vyhlášek č. 102/1964 Sb. a č. 95/1968 Sb.;

2.

vyhláška č. 102/1957 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a vědeckých aspirantů, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

3.

vyhláška č. 7/1958 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení sezónních zaměstnanců a pracovníků na nepravidelnou výpomoc, ve znění vyhlášek č. 102/1964 Sb. a č. 95/1968 Sb.;

4.

vyhláška č. 8/1958 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení brigádníků, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

5.

vyhláška č. 190/1958 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení funkcionářů národních výborů, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

6.

vyhláška č. 8/1960 Sb., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

7.

vyhláška č. 184/1960 Sb., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

8.

vyhláška č. 48/1961 Sb., o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

9.

vyhláška č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb, ve znění vyhlášek č. 94/1968 Sb. a č. 128/1975 Sb., pokud upravuje nemocenské pojištění;

10.

ustanovení § 29, § 32 odst. 3, § 45 odst. 4, § 58§ 60 odst. 2 vyhlášky č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 113/1975 Sb.

§ 108

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Místopředseda:

Ing. Běžel v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška ministerstva školství ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

Vyhláška ministerstva školství SSR a ministerstva práce a sociálních věcí SSR č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

§ 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 16 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

§ 141159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

§ 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

§ 21 písm. a) část věty za středníkem zákona č. 155/1995 Sb.

Čl. V písm. a) zákona č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

§ 6 zákona č. 88/1968 Sb.

§ 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 95 odst. 2 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 95 odst. 2 vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

§ 4447 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 17 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.

§ 1 a 8 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.

§ 1 a 7 zákona Slovenské národní rady č. 365/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

Poznámky pod čarou:
1

§ 4447 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

2

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

3

Vyhláška ministerstva školství ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

Vyhláška ministerstva školství SSR a ministerstva práce a sociálních věcí SSR č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

9

§ 6 zákona č. 88/1968 Sb.

15
17

§ 95 odst. 2 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 95 odst. 2 vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

26

§ 16 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

27

Čl. V písm. a) zákona č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

38

§ 17 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.

§ 1 a 8 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.

§ 1 a 7 zákona Slovenské národní rady č. 365/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

40

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

41

§ 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.

41a

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

41b

§ 141159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

42

§ 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

43

§ 21 písm. a) část věty za středníkem zákona č. 155/1995 Sb.