Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

123/1970 Sb. znění účinné od 1. 1. 1971 do 31. 12. 1987

123

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 10. prosince 1970,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním

vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,

ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:

Č l á n e k I

Vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 3 se doplňuje novým odstavcem 3 tohoto znění:

(3) Majitel jatečného zvířete je povinen místnímu národnímu výboru při hlášení změny ve stavu hospodářských zvířat 1*) předložit doklad o provedeném veterinárním vyšetření a současně s ním, nejpozději však do 3 dnů po odevzdání kůže do sběrny kůží, též doklad o odprodeji kůže z poraženého prasete.

 

2.

§ 5 bod 1 zní:

1.

vyhláška č․ 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek, ve znění vyhlášky č. 100/1965 Sb., o zrušení povinného odprodeje sádla, kromě § 8 odst. 1 věta prvá, odst. 2 až 6 a § 9, které platí do 31. prosince 1972.

Č l á n e k I I

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. leden 1971.

První náměstek ministra:

ing. Nágr v. r.