Čekejte, prosím...
A A A
124/1970 Sb. znění účinné od 1. 1. 1971 do 31. 12. 1987

124

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 1. decembra 1970,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb.

 

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:

Čl.I

Vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. sa mení a doplňuje takto:

§ 3 vyhlášky č. 156/1968 Zb. sa doplňuje novým odsekom 3 tohto znenia:

"Majiteľ jatočnej ošípanej je povinný pri hlásení zmeny v stave hospodárskych zvierat z dôvodu zakáľačky predložiť miestnemu národnému výboru doklad o vykonanom veterinárnom vyšetrení a o odpredaji krupónu zo zabitej ošípanej."

Čl.II

§ 1 vyhlášky č. 170/1969 Zb. o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek sa mení a znie takto:

"Platnosť ustanovenia § 8 ods․ 1 prvej vety, odsekov 2 až 6 a § 9 vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb. o zrušení povinného odpredaja masti a vyhlášky č. 156/1969 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat sa predlžuje do 31. decembra 1972."

Čl.III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

Minister:

Ing. Janovic v.r.