Čekejte, prosím...
A A A
131/1970 Sb. znění účinné od 1. 1. 1971 do 8. 6. 1990

131

 

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1970

o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.1

V súvislosti s územným členením Slovenskej socialistickej republiky, upraveným zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb., zriaďujú sa v Slovenskej socialistickej republike krajské národné výbory.

Prvá časť

Postavenie a pôsobnosť krajských národných výborov (čl. 2-8)

Čl.2

Krajské národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v krajoch; sú najvyšším stupňom národných výborov.

Čl.3

Krajský národný výbor zabezpečuje proporcionálny rozvoj hospodárstva a kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby v kraji; za tým účelom vypracúva návrh plánu rozvoja oblasti, v rámci ktorého usmerňuje správne proporcie v rozvoji kraja. Zúčastňuje sa na prácach na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a predkladá im iniciatívne návrhy na riešenie otázok týkajúcich sa rozvoja kraja.

Čl.4

(1)

Pri spracovaní svojich hospodárskych plánov krajský národný výbor vychádza z úloh a prostriedkov určených na rozvoj hospodárstva riadeného národnými výbormi v kraji v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva i z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v štátnom pláne a v štátnom rozpočte určené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu, ďalej dlhodobe určené dotácie alebo odvody (dlhodobé súhrnné finančné vzťahy), účelové subvencie, prípadne ďalšie záväzné limity.

(2)

V rámci určených záväzných úloh a záväzných limitov krajský národný výbor určí záväzné úlohy, ďalej dlhodobé súhrnné finančné vzťahy, účelové subvencie, prípadne ďalšie záväzné limity národným výborom nižších stupňov.

Čl.5

(1)

Krajské národné výbory vykonávajú podľa osobitných predpisov štátnu správu na úseku

a)

územného plánovania a stavebného poriadku,

b)

pracovných síl,

c)

financií a správy a ochrany národného majetku,

d)

školstva,

e)

kultúry a informácií,

f)

sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti,

g)

využitia nerastného bohatstva,

h)

energetiky,

ch)

obrany štátu,

i)

ochrany verejného poriadku,

j)

všeobecnej vnútornej správy.

(2)

Veci uvedené v prílohe tohto zákona prechádzajú z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky do pôsobnosti krajských národných výborov.

(3)

Pôsobnosť, ktorá prešla podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na okresné národné výbory, zostáva nedotknutá.

(4)

Krajské národné výbory sa pri výkone štátnej správy zameriavajú predovšetkým na určenie základných úloh, riešenie koncepčných otázok a na dozor nad plnením zákonov a smerníc ústredných orgánov.

Čl.6

(1)

Krajské národné výbory spravujú

a)

školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie a im slúžiace zariadenia s výnimkou stredných zdravotníckych škôl a im slúžiacich zariadení, ako aj školy a výchovné zariadenia pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a im slúžiace zariadenia,

b)

kultúrne a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia, ako aj zariadenia sociálneho zabezpečenia s výnimkou tých, ktoré spravujú národné výbory nižších stupňov a ústredné orgány štátnej správy.

(2)

Krajský národný výbor môže spravovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré slúžia uspokojovaniu potrieb viacerých okresov alebo krajov, ak je správa na tomto stupni účelnejšia.

(3)

V otázkach zriaďovania a zrušovania organizácií a zariadení uvedených v odseku 1 a 2 a v otázkach ich odborného vedenia sa krajské národné výbory spravujú všeobecne záväznými predpismi a smernicami ústredných orgánov štátnej správy.

Čl.7

Krajský národný výbor riadi okresné národné výbory, pomáha im a radí sa s nimi, zaoberá sa ich podnetmi a upozorneniami, dozerá na plnenie zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny a vykonáva revízie ich hospodárenia a hospodárenia nimi riadených a spravovaných organizácií.

Čl.8

Ústredne riadené hospodárske, družstevné a ostatné organizácie sú povinné spolupracovať s krajskými národnými výbormi a predkladať im na zaujatie záväzného stanoviska v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi podklady o pripravovaných investíciách a iných dôležitých opatreniach, ktoré krajské národné výbory potrebujú na zabezpečenie celkového rozvoja kraja.

Druhá časť

Orgány krajského národného výboru a ich právomoc (čl. 9-17)

Čl.9

(1)

Krajský národný výbor sa na svojom plenárnom zasadaní uznáša o základných otázkach hospodárskej, kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby na svojom území a o základných otázkach svojej práce. Zriaďuje si výkonné a kontrolné orgány, riadi ich činnosť a hodnotí výsledky ich práce. Všetky orgány krajského národného výboru sú mu za svoju činnosť zodpovedné.

(2)

Krajský národný výbor sa schádza na riadne zasadania najmenej štyrikrát do roka.

Čl.10

V rámci prípravy všeobecných volieb krajský národný výbor na plenárnom zasadaní určí

a)

počet svojich poslancov, a to so zreteľom na počet obyvateľov, na veľkosť svojho obvodu, na rozsah svojej pôsobnosti i so zreteľom na to, aby krajský národný výbor tvoril pracovne schopný zbor, pričom počet poslancov určí tak, aby krajský národný výbor mal najmenej 80 poslancov,

b)

počet a hranice volebných obvodov pre voľby poslancov krajského národného výboru.

Čl.11

Krajský národný výbor zvoláva na posúdenie niektorých dôležitých otázok týkajúcich sa činnosti národných výborov konferencie národných výborov nižších stupňov.

Čl.12

(1)

Krajský národný výbor zriaďuje radu, ktorá má jedenásť členov.

(2)

Radu krajského národného výboru tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník krajského národného výboru a ďalší členovia volení krajským národným výborom z poslancov tohto národného výboru.

Čl.13

Krajský národný výbor zriaďuje pre úseky svojej práce s prihliadnutím na rozsah úloh komisie ako svoje iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány.

Čl.14

(1)

V prípadoch ustanovených osobitnými predpismi zriaďuje krajský národný výbor správne komisie, ktorým patrí rozhodovať o právach a povinnostiach občanov a organizácií na úsekoch, pre ktoré sú zriadené. Tieto predpisy ustanovujú aj ich zloženie a pôsobnosť.

(2)

Správne komisie riadi rada krajského národného výboru; sú podriadené aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.

Čl.15

Krajský národný výbor zriaďuje komisiu ľudovej kontroly.

Čl.16

(1)

Krajský národný výbor zriaďuje pre jednotlivé úseky svojej pôsobnosti odbory.

(2)

Vláda nariadením ustanoví, ktoré odbory krajské národné výbory zriaďujú.

Čl.17

Odbor krajského národného výboru riadi rada krajského národného výboru; odbor zodpovedá rade za všetku svoju činnosť. Pri výkone štátnej správy na úsekoch pôsobnosti krajského národného výboru (čl. 5) je odbor podriadený aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy. Ak ide o zabezpečenie plnenia uznesení krajského národného výboru, jeho rady a komisií a spracúvanie odborných podkladov pre ich rokovania, zodpovedá odbor príslušnej komisii.

Tretia časť

Vzťahy krajských národných výborov k ústredným orgánom (čl. 18-21)

Čl.18

(1)

Vláda riadi a kontroluje prácu krajských národných výborov a vytvára vhodné podmienky pre ich činnosť.

(2)

Vláda rieši sporné otázky, ktoré sa pri rozpracúvaní a uskutočňovaní celoštátnej politiky vyskytnú medzi krajskými národnými výbormi a ústrednými orgánmi štátnej správy a medzi krajskými národnými výbormi navzájom.

Čl.19

(1)

Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy), do pôsobnosti ktorých patria odvetvia (úseky) riadené a spravované národnými výbormi, spracúvajú koncepciu rozvoja odvetvia (úseku) a pomáhajú ju aplikovať na podmienky jednotlivých krajov.

(2)

Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v ústredne riadených odvetviach spracúvajú v spolupráci s krajskými národnými výbormi koncepciu rozvoja odvetvia (odboru) a návrhy svojich hospodárskych plánov; prerokúvajú s nimi prípravu dôležitých investícií a opatrenia týkajúce sa rozmiestnenia závodov a prevádzkární a zmeny v zamestnanosti obyvateľstva.

Čl.20

(1)

Ak všeobecne záväzné nariadenie krajského národného výboru odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, Slovenská národná rada také nariadenie zruší.

(2)

V prípade uvedenom v odseku 1 vláda výkon všeobecne záväzného nariadenia pozastaví a predloží vec Slovenskej národnej rade.

Čl.21

Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) krajského národného výboru na úsekoch jeho pôsobnosti (čl. 5) nesprávne a ak nápravu neurobí krajský národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť príslušný ústredný orgán štátnej správy.

Štvrtá časť

Spoločné ustanovenia (čl. 22-24)

Čl.22

Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 85/1968 Zb. a zákonov SNR č. 72/1969 Zb. a č. 115/1970 Zb. sa mení takto:

1.

§ 27 ods. 3 znie:

"(3) Okresný národný výbor spolupracuje s krajským národným výborom pri riešení oblastných proporcií a pri vytváraní koncepcie rozvoja okresu."

 

2.

§ 57 ods. 2 znie:

"(2) Správne komisie riadi rada a sú podriadené aj príslušnej správnej komisii národného výboru vyššieho stupňa. Správna komisia okresného národného výboru je podriadená aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy, ak ide o vec na úseku, ktorý nepatrí do pôsobnosti krajského národného výboru."

 

3.

§ 63 ods. 1 znie:

"(1) Odbor riadi rada národného výboru; odbor zodpovedá rade za všetku svoju činnosť. Vo veciach uvedených v § 62 č. 1 je odbor podriadený aj odboru národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o odbor okresného národného výboru, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy, pokiaľ nejde o vec, ktorá patrí do pôsobnosti krajského národného výboru. Vo veciach uvedených v § 62 č. 2 a 3 zodpovedá príslušnej komisii."

 

4.

§ 68 ods. 4 znie:

"(4) Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v ústredne riadených odvetviach vedú ústredne riadené organizácie k úzkej súčinnosti s národnými výbormi, najmä s okresnými a mestskými národnými výbormi tak, aby s národnými výbormi prerokúvali všetky závažné opatrenia týkajúce sa rozvoja ich území."

 

5.

§ 76 znie:

"§ 76

 

Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) vo veciach uvedených v § 62 č․ 1 nesprávne a ak nápravu neurobí národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť odbor (správna komisia) národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o opatrenie odboru (správnej komisie) okresného národného výboru, príslušný ústredný orgán štátnej správy, pokiaľ nejde o opatrenie vo veci patriacej do pôsobnosti krajského národného výboru."

 

6.

Ustanovenia § 30 ods. 1, § 67 ods. 2 písm. c), § 68 ods. 2 písm. a) a druhých viet § 73 ods. 1 a 2 sa zrušujú.

Čl.23

Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. sa mení takto:

1.

Ustanovenia čl. 1, čl. 5 ods. 1 a čl. 7 sa zrušujú.

 

2.

Článok 4 znie:

"Čl.4

 

O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov rozhoduje v správnom konaní príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky okrem vecí na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, pracovných síl, financií a správy a ochrany národného majetku, školstva, kultúry a informácií, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti a ochrany verejného poriadku."

 

3.

Článok 5 ods. 3 znie:

"(3) Zloženie komisií uvedených v odseku 2 určí a ich členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky."

 

4.

Z prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 2 až 19, 25, 60 až 65, 69 až 72, 92 až 111, 113, 115 až 117, 120, 122 až 141, 143 až 145, 162 až 167, 185, 187, 192 a 193, ktoré prechádzajú do pôsobnosti krajských národných výborov.

Čl.24

O veciach neupravených týmto zákonom platia pre krajské národné výbory v Slovenskej socialistickej republike primerane príslušné ustanovenia zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich.

Piata časť

Prechodné a záverečné ustanovenia (čl. 25-26)

Čl.25

Vláda Slovenskej socialistickej republiky rozhodne, ktoré organizácie a zariadenia [čl. 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2] spravované dosiaľ ústrednými orgánmi štátnej správy prejdú do pôsobnosti krajských národných výborov, a urobí opatrenia s týmto prevodom súvisiace.

Čl.26

Zákon č. 369/1990 Sb. s účinností ode dne 24. listopadu 1990 zrušil zákon č. 69/1967 Sb. Tím se i tento zákon stal překonaným a nepoužitelným.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

Klokoč v.r.

Ing. Hanus v.r.

Příloha

zákona SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich