Čekejte, prosím...
A A A
139/1970 Sb. znění účinné od 1. 1. 1971

139

 

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1970,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona

o hospodářské arbitráži

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 5 zní:

§ 5

 

Orgány hospodářské arbitráže tvoří jednotnou soustavu řízenou v rozsahu stanoveném tímto zákonem hlavním arbitrem Československé socialistické republiky.

 

2.

§ 6 zní:

§ 6

 

(1) Orgány hospodářské arbitráže jsou:

a)

Státní arbitráž Československé socialistické republiky v Praze; její součástí je vojenská složka,

b)

Státní arbitráž České socialistické republiky v Praze a Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky v Bratislavě,

c)

krajské státní arbitráže.

(2) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky zřizuje a ruší krajské státní arbitráže, určuje obvody jejich působnosti a stanoví jejich sídla.

(3) Vláda Československé socialistické republiky může zřídit na dobu potřeby zvláštní hospodářské arbitráže a určit jejich postavení a působnost.

 

Nadpis § 6 se vypouští.

 

3.

§ 7 odst. 1 zní:

 

(1) V čele Státní arbitráže Československé socialistické republiky je hlavní arbitr Československé socialistické republiky. V čele Státní arbitráže České socialistické republiky je hlavní arbitr České socialistické republiky a v čele Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky je hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky. V čele krajské státní arbitráže je její vedoucí.

 

4.

§ 7 odst. 2 se vypouští. V § 7 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 2.

 

5.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Státní arbitráž Československé socialistické republiky má postavení ústředního orgánu státní správy Československé socialistické republiky. Státní arbitráž Československé socialistické republiky

a)

sleduje rozhodování státních arbitráží republik a dozírá na zákonnost rozhodování všech arbitrážních orgánů,

b)

připravuje a předkládá ve spolupráci se Státní arbitráží České socialistické republiky, Státní arbitráží Slovenské socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány vládě Československé socialistické republiky rozbory a návrhy na opatření.

c)

provádí průzkum, jak působí právní řád v oblasti hospodářských vztahů socialistických organizací, připravuje návrhy právních předpisů nebo spolupůsobí při jejich přípravě.

d)

dbá, zpravidla prostřednictvím Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky, o řádné a včasné smluvní zajišťování zvlášť důležitých úkolů stanovených vládou Československé socialistické republiky jmenovitě ústředním a jiným orgánům a pomáhá svou součinností k zabezpečení jejich plnění․

e)

vydává, pokud je k tomu zákonem zmocněna, v jeho mezích obecně závazné právní předpisy,

f)

k zajištění jednotného výkladu právních předpisů v oblasti hospodářských vztahů socialistických organizací a jednotnosti rozhodování zaujímá stanoviska k závažným právním otázkám a za tím účelem též svolává pravidelné porady arbitrážních orgánů, vydává směrnice a instrukce pro činnost všech orgánů hospodářské arbitráže a provádí průzkum jejich práce,

g)

rozvíjí v rámci své působnosti mezinárodní spolupráci.

(2) Státní arbitráž Československé socialistické republiky spolupracuje při plnění svých úkolů s ministerstvy a ostatními federálními orgány a využívá praktických zkušeností a poznatků, které tyto orgány získaly při řízení svěřených úseků národního hospodářství.

 

6.

Za § 8 se vkládá další paragraf, který zní:

§ 8a

 

Státní arbitráž České socialistické republiky a Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky mají postavení ústředního orgánu státní správy příslušné republiky. Tyto arbitráže

a)

vedou krajské státní arbitráže a dozírají na zákonnost rozhodování a na ostatní jejich činnost,

b)

připravují a předkládají vládám republik rozbory a návrhy na opatření,

c)

dbají o řádné a včasné smluvní zajišťování zvlášť důležitých úkolů stanovených vládou Československé socialistické republiky, jakož i úkolů stanovených vládami republik jmenovitě ústředním a jiným orgánům těchto republik a národním výborům a pomáhají svojí činností k zabezpečení jejich plnění,

d)

po projednání se Státní arbitráží Československé socialistické republiky vydávají pro činnost krajských státních arbitráží a svolávají pravidelné porady arbitrážních orgánů a aktivy hospodářských právníků,

e)

spolupracují při plnění svých úkolů s ministerstvy a ostatními ústředními orgány a národními výbory příslušných republik a využívají zkušeností a poznatků, které tyto orgány získaly při řízení svěřených úseků národního hospodářství.

 

7.

§ 9 zní:

§ 9

 

(1) Hlavního arbitra Československé socialistické republiky a jeho prvního náměstka jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Je-li hlavním arbitrem Československé socialistické republiky občan České socialistické republiky, je jeho prvním náměstkem občan Slovenské socialistické republiky nebo naopak. Hlavní arbitr Československé socialistické republiky odpovídá vládě Československé socialistické republiky za řádnou činnost orgánů hospodářské arbitráže. Jmenuje a odvolává státní arbitry Státní arbitráže Československé socialistické republiky přiměřeně z občanů obou republik; jde-li o pracovníky vojenské složky Státní arbitráže Československé socialistické republiky, činí tak v dohodě s ministrem národní obrany. Náčelník vojenské složky je náměstkem hlavního arbitra Československé socialistické republiky; zastupuje ho ve věcech souvisejících se zajišťěním obrany a bezpečnosti státu.

(2) Hlavního arbitra České socialistické republiky a hlavního arbitra Slovenské socialistické republiky jmenuje a odvolává vláda příslušné republiky na návrh hlavního arbitra Československé socialistické republiky. Hlavní arbitr České socialistické republiky a hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky odpovídají za řádnou činnost Státní arbitráž České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a krajských státních arbitráží jimi vedených vládě příslušné republiky a hlavnímu arbitru Československé socialistické republiky. Hlavní arbitr České socialistické republiky i Slovenské socialistické republiky jmenují státní arbitry Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky.

(3) Vedoucí krajských státních arbitráží a státní arbitry těchto arbitráží jmenuje a odvolává na území České socialistické republiky hlavní arbitr České socialistické republiky a na území Slovenské socialistické republiky hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky. Vedoucí krajských státních arbitráží řídí práci těchto arbitráží a odpovídají hlavnímu arbitru České socialistické republiky, popřípadě hlavnímu arbitru Slovenské socialistické republiky za jejich činnost.

 

8.

§ 10 zní:

 

„§ 10

 

(1) Členy presidia Státní arbitráže Československé socialistické republiky jsou hlavní arbitr Československé socialistické republiky, první náměstek hlavního arbitra Československé socialistické republiky, hlavní arbitr České socialistické republiky a hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky. Projednávají-li se věci související se zajištěním obrany a bezpečnosti státu, zúčastňuje se jednání presidia též náčelník vojenské složky.

(2) Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky zejména

a)

rozhoduje o zrušení rozhodnutí orgánu hospodářské arbitráže a o přikázání sporu k novému projednání v případech uvedených v § 42. Presidium se může platně usnášet za přítomnosti většiny svých členů. Při rovnosti hlasů není návrh přijat,

b)

projednává návrhy právních předpisů v oblasti hospodářských vztahů socialistických organizací připravovaných Státní arbitráží Československé socialistické republiky,

c)

projednává rozbory a návrhy na opatření předkládané vládě Československé socialistické republiky nebo vládě některé z obou republik,

d)

projednává nejzávažnější stanoviska Státní arbitráže Československé socialistické republiky k zajištění jednotného výkladu právních předpisů na hospodářském úseku.

(3) Presidium schvaluje jednací řád Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

 

9.

§ 11 a 12 se vypouštějí.

 

10 § 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

Státní arbitráž Československé socialistické

republiky

 

Státní arbitráž Československé socialistické republiky projednává a rozhoduje

a)

předsmluvní a majetkové spory, v nichž alespoň jednou ze stran je federální ministerstvo nebo jiný federální ústřední orgán anebo v nichž alespoň jedna ze stran je podřízena federálnímu ministerstvu národní obrany,

b)

předsmluvní a majetkové spory, týkající se dodávek a poddodávek nezbytných pro zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo dodávek v oboru státních hmotných rezerv,

c)

spory o základní podmínky dodávky,

d)

spory uvedené v § 2a, mezi orgány a organizacemi řízenými federálním ministerstvem (ústředním orgánem).

 

11.

Za § 13 se vkládá další paragraf, který včetně nadpisu zní:

§ 13a

Státní arbitráž České socialistické republiky

a Státní arbitráž Slovenské socialistické

republiky

 

(1) Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky, pokud není příslušná Státní arbitráž Československé socialistické republiky, projednává a rozhoduje

a)

předsmluvní a majetkové spory, v nichž alespoň jednou ze stran je ministerstvo nebo jiný ústřední orgán České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky,

b)

spory uvedené v § 2a.

(2) Místní příslušnost Státní arbitráže České socialistické republiky nebo Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky se řídí sídlem orgánu (organizace), proti němuž směřuje arbitrážní žádost nebo proti němuž je zahajováno řízení z vlastního podmětu,a je-li takových orgánů (organizací) více, sídlem je kteréhokoliv z nich.

 

12.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Krajská státní arbitráž

 

(1) Krajská státní arbitráž projednává a rozhoduje hospodářské spory, pro které není příslušný jiný orgán hospodářské arbitráže.

(2) Místní příslušnost krajské státní arbitráže se řídí sídlem organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost nebo proti níž je zahajováno řízení z vlastního podnětu, a je-li takových organizací více, sídlem kterékoli z nich.

(3) Jde-li o investiční výstavbu, která byla uložena vládou, řídí se místní příslušnost ve sporech mezi dodavatelem a investorem místem, kde se investiční výstavba uskutečňuje. Pro projednávání a rozhodování sporů, týkajících se dodávek pro vývoz nebo z dovozu nebo dodávek vývozních investičních celků, je-li alespoň jednou ze stran organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu, je příslušná státní arbitráž vykonávající působnost krajské státní arbitráže pro území hlavního města Prahy nebo pro území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy; místní příslušnost se řídí sídlem organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu a jde-li o spor mezi takovými organizacemi řídí se ustanovením odstavce 2.

 

13.

§ 15 a 16 a § 17 odst. 2 se vypouštějí.

 

14.

§ 19 zní:

§ 19

 

(1) Hlavní arbitr České socialistické republiky nebo hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky určuje, který orgán hospodářské arbitráže projedná a rozhodne hospodářský spor, vzniknou-li pochybnosti o příslušnost mezi krajskými státními arbitrážemi v téže republice nebo mezi Státní arbitráží České socialistické republiky nebo Státní arbitráží Slovenské socialistické republiky a krajskou státní arbitráží jí vedenou; v ostatních případech určuje příslušnost hlavní arbitr Československé socialistické republiky.

(2) Hlavní arbitr Československé socialistické republiky může pro určité druhy sporů nebo pro spory některých socialistických organizací anebo pro jednotlivý spor určit příslušnost jinak, než jak je stanoveno v § 13, 13a a 14.

 

15.

K § 29 se připojuje další odstavec tohoto znění:

 

(3) Pokuty podle odstavců 1 a 2 lze ukládat opětovně.

 

16.

§ 31a zní:

§ 31a

 

(1) Hospodářské spory uvedené v § 2a na Státní arbitráži Československé socialistické republiky, popřípadě na Státní arbitráži České socialistické republiky nebo na Státní arbitráži Slovenské socialistické republiky projednává a rozhoduje arbitrážní komise složená ze státního arbitra příslušné hospodářské arbitráže a vedoucích pracovníků příslušných ústředních orgánů státní správy. Tyto členy jmenuje příslušný hlavní arbitr v dohodě s vedoucím příslušného ústředního orgánu.

(2) Pověří-li hlavní arbitr České socialistické republiky nebo hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky rozhodováním sporu mezi národním výborem a jím řízenou organizací krajskou státní arbitráž, jmenuje obdobným způsobem členy komise, která spor projedná a rozhodne.

 

17.

§ 40 odst. 2 zní:

 

(2) Rozhodnutí ukládající organizaci nepeněžité plnění může hospodářská arbitráž vynucovat pořádkovou pokutou do 100 000,- Kčs. Tuto pokutu lze ukládat opětovně.

 

18.

§ 41 zní:

§ 41

 

(1) Jestliže rozhodnutím krajské státní arbitráže byly porušeny právní předpisy nebo zásady hospodářské politiky Československé socialistické republiky, může Státní arbitráž České socialistické republiky, popřípadě Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky na návrh nebo z vlastního podnětu do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí změnit nebo zrušit a přikázat spor k novému projednání anebo může učinit jiné opatření. Jsou-li pro to zvlášť naléhavé důvody, může tak učinit výjimečně i po této lhůtě.

(2) Za stejných podmínek může ve sporech projednaných a rozhodnutých Státní arbitráží České socialistické republiky nebo Státní arbitráží Slovenské socialistické republiky učinit stejné opatření Státní arbitráž Československé socialistické republiky.

(3) Návrh na přezkoumání podle odstavce 1 nebo odstavce 2 může organizace nebo orgán, který je stranou ve sporu, podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho u hospodářské arbitráže, která rozhodla. Návrh musí být podepsán statutárním orgánem organizace a jeho stejnopis musí být současně zaslán druhé organizaci. K návrhu na přezkoumání se musí připojit potřebné doklady a doklad o zaplacení arbitrážního poplatku za přezkoumání rozhodnutí.

(4) V případech, kdy tak stanoví příslušný hlavní arbitr, přezkoumají rozhodnutí tři arbitři, z nichž arbitr určený hlavním arbitrem předsedá; vyžaduje-li to povaha projednávané věci, jedná se o přezkoumání za účasti organizací. Jinak platí pro jednání o přezkoumání přiměřeně ustanovení části třetí.

 

19.

§ 42 zní:

§ 42

 

(1) Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky může z důvodů uvedených v § 41 odst. 1 zrušit a přikázat k novému projednání rozhodnutí orgánu hospodářské arbitráže. Jde-li o rozhodnutí krajské státní arbitráže nebo Státní arbitráže České socialistické republiky nebo Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky, lze návrh na toto opatření podat jen tehdy, bylo-li rozhodnutí přezkoumáno podle § 41 odst. 1 nebo podle § 41 odst. 2.

(2) Návrh na opatření podle odstavce 1 předkládá presidiu Státní arbitráže Československé socialistické republiky příslušný ministr (vedoucí ústředního orgánu), popřípadě příslušná rada krajského národního výboru nebo některý ze členů presidia. Jde-li o spor uvedený v § 13, může návrh předložit též organizace nebo orgán, který je stranou ve sporu; ustanovení § 41 odst. 3 platí obdobně.

 

20.

§ 43 zní:

§ 43

 

Při novém projednání sporu je orgán hospodářské arbitráže vázán právním názorem vyjádřeným v rozhodnutí vydaném podle § 41 nebo § 42.

 

21.

§ 44 zní:

§ 44

Arbitrážní poplatky

 

Za řízení před orgány hospodářské arbitráže se platí poplatky stanovené zvláštními předpisy.

Čl. II

Dokud vláda České socialistické republiky nebo vláda Slovenské socialistické republiky neučiní opatření podle § 6 odst. 2, vykonávají krajské státní arbitráže včetně Státní arbitráže pro hlavní město Prahu a Státní arbitráže pro město Bratislavu svou činnost v dosavadním rozsahu a v dosavadních obvodech působnosti.

Čl. III

Zrušuje se ustanovení § 6 zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu.

Čl. IV

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.