Čekejte, prosím...
A A A
115/1972 Sb. znění účinné od 1. 1. 1974 do 14. 6. 1995

115

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 22. prosince 1972

o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí

 

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

§ 1

(1)

Pro tvorbu a poskytování informací vztahujících se k zahraničí se jednotná klasifikace zemí (dále jen „klasifikace zemí“), která je závazná v oblasti sociálně ekonomických informací, plánování, odběratelsko-dodavatelských vztahů, na úseku zahraničního obchodu a v platebním styku se zahraničím.

(2)

Klasifikaci zemí vyhlásí Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.

§ 2

(1)

Socialistické a jiné organizace jsou povinny používat klasifikace zemí v celém rozsahu stanovených číselných a abecedních kódů.

(2)

Výjimky ze stanoveného označování jednotlivých zemí, popřípadě podrobnější třídění rozvádějící dále klasifikaci zemí, povoluje v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.

§ 3

Doplňky a změny klasifikace zemí se provádějí opatřeními Federálního statistického úřadu oznamovanými ve Sbírce zákonů.

§ 4

Zrušují se směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomenklaturu zemí ze dne 29. prosince 1965 čj. 42 050/1965 (Věstník Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, částka 22/1965).1

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna l974.

Předseda:

Ing. Kazimour v. r.Poznámky pod čarou:

Vydání směrnic Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomeklaturu zemí bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.

Poznámky pod čarou:
1

Vydání směrnic Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomeklaturu zemí bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.