Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

99/1972 Sb. znění účinné od 1. 1. 1973 do 31. 12. 2008

99

 

Z Á K O N

ze dne 14. prosince 1972

o zvýšení přídavků na děti a výchovného

 

V souladu se závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa zvýšit společenskou podporu rodinám s dětmi Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 88/1968 Sb.,o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 18 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs

 

2.

§ 24 odst. 1 zní:

(1) Přídavky na děti činí měsíčně

na jedno dítě 90,- Kčs

na dvě děti 430,- Kčs

na tři děti 880,- Kčs

na čtyři děti 1280,- Kčs

a zvyšují se na každé dítě o 240,- Kčs měsíčně.

 

3.

V § 24 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150,-Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

Čl. I I

Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb.a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 5/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

V § 33 odst. 4 se částka 600,- Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600,- Kčs měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620,- Kčs

 

2.

§ 38 odst. 2 zní:

(2) Výchovné činí měsíčně

 

na jedno dítě Kčs

na dvě děti Kčs

na tři děti Kčs

na čtyři děti Kčs

k důchodu invalidnímu

140

430

880

1280

jinému

90

430

880

1280

a zvyšuje se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně

 

3.

V § 38 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

 

V

§ 45 odst. 2 se slova „čistý příjem dítěte převyšuje částku 500,- Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620,-Kčs měsíčně“.

Čl. I I I

Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 8/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

V § 31 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs

 

2.

§ 34 odst. 1 zní:

(1)Přídavky na děti družstevníků činí měsíčně

na jedno dítě 90,- Kčs

na dvě děti 430,- Kčs

na tři děti 880,- Kčs

na čtyři děti 1280,- Kčs

a zvyšují se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně.

 

3.

V § 34 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

 

4.

V § 68 odst. 4 se částka 600,- Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600,- Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620,- Kčs

 

5.

§ 73 odst. 2 zní:

(2) Výchovné činí měsíčně

 

na jedno dítě Kčs

na dvě děti Kčs

na tři děti Kčs

na čtyři děti Kčs

k důchodu invalidnímu

140

430

880

1280

jinému

90

430

880

1280

a zvyšuje se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně

 

6.

V § 73 odst. 3. se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

 

7.

V § 80 odst. 2 se slova „čistý příjem dítěte převyšuje částku 500,- Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620,- Kčs měsíčně“.

 

8.

V § 84 písm. b) se slova „vlastní příjem přesahující částku 200,- Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „vlastní hrubý příjem přesahující částku 620,- Kčs měsíčně“.

Čl. I V

Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

Občan, kterému z nemocenského pojištění náležejí přídavky na děti, jakož i každý příjemce přídavků, který má děti v přímém zaopatření, jsou povinni řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a o výchovu těchto dětí a zabezpečit, aby se poskytnutých přídavků používalo výlučně ve prospěch a zájmu dětí, pro které jsou určeny.

 

2.

§ 2 zní:

§ 2

 

(1) Jestliže se výplatou přídavků na děti do rukou dasavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky určeny, zejména jestliže pří- jemce přídavků na děti zanedbává povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrh- ne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby výplata přídavků na děti do rukou dasavadního příjemce byla zastavena a aby se jich používalo k péči o děti způsobem stanoveným tímto zákonem.

(2) Stejný návrh podá místní národní výbor také v těch výjimečných přípa- dech, kdy dítě povinné školní docházkou bez vážných důvodů nedochází buď vůbec do školy nebo soustavně zanedbává školní docházku a předchozí jednání s obča- nem, který má dítě v přímém zaopatření, nevedla k nápravě.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973

Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr.Štrougal v. r.