Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

134/1973 Sb. znění účinné od 1. 1. 1989 do 31. 7. 1991
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 265/1991 Sb.

1.8.1991

zrušeno

zákonem č. 209/1988 Sb.

1.1.1989

zákonem č. 39/1983 Sb.

1.7.1983

134

 

ZÁKON

ze dne 18. října 1973

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje působnost Českého cenového úřadu a ostatních orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

§ 2

(1)

Český cenový úřad jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky vykonává působnost v oblasti cen, pokud tato nepřísluší podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů 1 jiným orgánům nebo organizacím.

(2)

Český cenový úřad

a)

se podílí na tvorbě jednotné státní cenové politiky Československé socialistické republiky a na zabezpečování její realizace v souladu s národohospodářskými plány,

b)

předkládá vládě České socialistické republiky návrhy zásadních cenových opatření v odvětvích řízených orgány republiky, jakož i stanoviska k zásadním cenovým opatřením připravovaným federálními orgány,

c)

navrhuje podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky směrnice pro vypracování plánu vývoje cen České socialistické republiky, plán vývoje cen jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a podílí se na zabezpečení jeho realizace,

d)

stanoví a mění ceny výrobků, služeb, výkonů, prací a nemovitostí (dále jen "výrobky"), popřípadě navrhuje ceny nebo jejich změny ke schválení vládě České socialistické republiky v případech, kde si to vláda vyhradí,

e)

zpracovává rozbory vývoje a působení cen a koordinuje v rámci České socialistické republiky rozborovou činnost v oblasti cen,

f)

koordinuje a metodicky řídí tvorbu cen a přípravu a realizaci opatření v oblasti cen u orgánů České socialistické republiky a organizací jimi řízených․

(3)

Český cenový úřad zpracovává a s Federálním cenovým úřadem a s Výborem lidové kontroly České socialistické republiky koordinuje plán kontroly cen; koordinuje, metodicky řídí a provádí kontrolu cen na území České socialistické republiky, ukládá opatření k nápravě a dodatkové odvody a činí podle cenových, popřípadě jiných předpisů další opatření.

(4)

Český cenový úřad může pověřit po vzájemné dohodě

a)

jiné orgány České socialistické republiky, popřípadě jimi řízené organizace stanovením cen nových výrobků,

b)

národní výbory prováděním kontroly cen výrobků organizací uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) až e) a cen výrobků dodávaných občany.

§ 3

(1)

Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, vrcholné orgány družstev a společenských organizací v České socialistické republice za jimi řízené organizace a krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy za organizace řízené národními výbory

a)

předkládají Českému cenovému úřadu návrhy cenových opatření, podklady stanovené k zabezpečení cenových opatření, včetně potřebných rozborů a zdůvodnění, návrhy plánů vývoje cen a plány kontroly cen, jakož i zprávy o jejich plnění,

b)

provádějí rozpis plánu vývoje cen a zabezpečují jeho realizaci,

c)

zabezpečují provádění kontroly cen, ukládají opatření k nápravě, dodatkové odvody a činí další opatření podle cenových, popřípadě jiných předpisů.

(2)

Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy stanoví ceny nových výrobků a mění ceny služeb, výkonů a prací

a)

organizací řízených národními výbory,

b)

organizací řízených okresními nebo krajskými zemědělskými správami,

c)

družstevních organizací s výjimkou spotřebních družstev,

d)

společenských organizací,

e)

průmyslových podniků řízených ministerstvem vnitra České socialistické republiky,

f)

dodávaných občany,

s

výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům, nebo jejichž stanovení a změny si Český cenový úřad vyhradí.

(3)

Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy mohou svěřit výkon své působnosti podle odstavce 1 písm. c) a podle odstavce 2 v potřebném rozsahu územně příslušným národním výborům nižších stupňů; jde-li o působnost podle odstavce 2, mohou tak učinit jen se souhlasem Českého cenového úřadu.

(4)

Národní výbory mohou stanovit ceny a provádět jejich kontrolu též na základě pověření Českým cenovým úřadem ( § 2 odst. 4).

§ 4

(1)

Pracovníci Českého cenového úřadu pověření kontrolou cen jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud není zvláštními předpisy 2 stanoveno jinak,

a)

vstupovat do všech prostorů organizací,

b)

požadovat od pracovníků orgánů a organizací vytvoření podmínek nezbytných pro výkon kontroly cen,

c)

vyžadovat součinnost jiných kontrolních orgánů, popřípadě dalších odborných pracovníků, s výjimkou orgánů a pracovníků lidové kontroly.

(2)

Orgány, organizace a jejich pracovníci jsou povinni na požádání Českého cenového úřadu nebo jím pověřených pracovníků předkládat pro výkon kontroly cen potřebné podklady, podávat včas přesné a úplné ústní a písemné informace a vysvětlivky, bez průtahů odstraňovat zjištěné nedostatky a ve stanovených lhůtách podávat zprávy o plnění přijatých opatření ve smyslu závěrů kontroly cen.

(3)

Český cenový úřad může ukládat kontrolovaným orgánům a organizacím, aby v dohodnutých lhůtách zjistily úplný rozsah porušení cenových předpisů a vyčíslily neoprávněně získané prostředky v kontrolované organizaci, popřípadě i v podřízených organizacích, podle kontrolního zjištění.

(4)

Oprávnění podle předchozích odstavců přísluší i národním výborům a jejich pracovníkům pověřeným kontrolou cen, pokud je vykonávána na základě pověření Českého cenového úřadu.

§ 5

K provádění kontroly cen si může zřizovat Český cenový úřad odloučená pracoviště v Praze a v sídlech krajských národních výborů.

§ 6

Český cenový úřad vydává v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány potřebné obecně závazné právní předpisy, v nichž podrobněji upraví postup orgánů a organizací při tvorbě a kontrole cen, působnost ústředních orgánů státní správy a úkoly ostatních orgánů a organizací.

§ 7

Zrušují se s platností pro Českou socialistickou republiku:

1.

ustanovení § 1819 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů,

2.

ustanovení § 33 až 35 a § 46 až 49 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu č. 74/1969 Sb., pokud upravují působnost orgánů České socialistické republiky a národních výborů v oblasti cen,

3.

položka 44 přílohy C zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Erban v.r.

Korčák v.r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.

Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy.

Vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu.

Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.

Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy.

Vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu.

2

Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.