Čekejte, prosím...
A A A
45/1973 Sb. znění účinné od 1. 7. 1973 do 31. 12. 2009

45

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. 1

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákona č. 56/1965 Sb., a zákona č. 148/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Nadpis nad § 24 zní: „Upuštění od potrestání“.

 

2.

Nadpis nad § 29 zní: „Výjimečný trest“.

 

3.

V § 29

odstavec 1 písm. b) zní:

b)

není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody do patnácti let.“,

vkládá se nový odstavec 3, který zní:

(3) Místo trestu smrti může soud uložit trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, jestliže považuje takový trest ke splnění účelu trestu za dostatečný.“,

dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

4.

V § 36 se připojuje na konci tato věta:

Je-li jedním z těchto trestů trest odnětí svobody uložený podle § 29 odst. 3, rozumí se takovou nejvyšší výměrou doba dvaceti pěti let.

 

5.

V § 62 se připojují za slova „dále za trestný čin“ slova „opuštění republiky podle § 109 odst. 3,“, za citaci „§ 179 odst. 2, 3,“ slova „ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2,“ a za citaci „(§ 259)“, slova „zběhnutí do ciziny podle § 283 odst. 2 a 3,“.

 

6.

V § 68 odst. 1 písm. a) se připojují na konci slova „nebo k trestu odnětí svobody převyšujícímu patnáct let,“.

 

7.

§ 71 včetně nadpisu zní:

§ 71

Druhy ochranných opatření

 

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranný dohled, ochranné léčení, ochranná výchova a zabrání věci.

(2) Ochrannou výchovu lze uložit jen mladistvému. Mladistvému nelze uložit ochranný dohled.

(3) Ochranný dohled je upraven zvláštním zákonem.

 

8.

V § 72 odst. 2 písm. b) se připojují na konci slova „nebo omamných prostředků“.

 

9.

V § 72 odst. 4 se připojuje na konci tato věta:

Ochranné léčení lze též vykonávat během výkonu trestu odnětí svobody v nápravě výchovném ústavu.

 

10.

V § 84 odst. 1 se slova „Soud může uložit ochranou výchovu, jestliže bylo upuštěno od potrestání mladistvého a“ nahrazují slovy „ Odsuzuje-li soud mladistvého, může mu uložit ochrannou výchovu, pokud“.

 

11.

V § 105 odst. 3

vkládá se nové ustanovení písm. b), které zní:

b)

spáchá-li takový čin, ačkoli mu bylo uchování státního tajemství zvlášť uloženo,“,

dosavadní ustanovení písm. b) až d) se označují jako ustanovení písm. c) až e).

 

12.

§ 109 odst. 3 zní:

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude potrestán, kdo

a)

čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 zorganizuje,

b)

spáchá takový čin, ačkoliv mu bylo zvlášť uloženo uchovávání státního tajemství,

c)

převede přes hranice skupinu osob nebo opětovně převádí osoby, které bez povolení opouštějí území republiky,

d)

spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za branné pohotovosti státu․

 

13.

V § 112 se slova „bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“ nahrazují slovy „, o jejím mezinárodním postavení nebo o její zahraniční politice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo propadnutím majetku.

 

14.

Nadpis § 150 zní: „Porušování práv k ochranné známce, průmyslovému vzoru a chráněnému označení původu“.

 

15.

§ 150 odst. 2 zní:

(2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu

a)

zhotoví nebo uvede do oběhu výrobky podle průmyslového vzoru, k jehož užívání přísluší výhradní právo jinému, nebo podle vzoru snadno s ním zaměnitelného, nebo

b)

uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo označením původu snadno s ním zaměnitelným.

 

16.

V § 167 odst. 1 se před slova „válečné zrady“ vkládají slova „opuštění republiky podle § 109 odst. 3,“ a za citaci „ § 179,“ slova „ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2,“.

 

17.

V § 168 se za citaci „ § 179,“ vkládají slova „ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2,“.

 

18.

Nadpis § 175 zní: „Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek“.

 

19.

V § 175 odst. 1 se slova „, pokud konají vyšetřování nebo vyhledávání“ nahrazují slovy „nebo orgánem konajícím objasňování, pokud konají vyšetřování nebo vyhledávání nebo objasňování“.

 

20.

Za § 180 se vkládají § 180a, 180b a 180c, které včetně nadpisů znějí:

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku

 

§ 180a

 

(1) Kdo na palubě vzdušného dopravního prostředku v úmyslu získat nebo vykonávat kontrolu nad takovým prostředkem

a)

užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,

b)

vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, nebo

c)

zneužije bezbrannosti jiného,

bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo trestem smrti, popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

b)

spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

 

§ 180b

 

Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz vzdušného dopravního prostředku za letu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

 

§ 180c

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny

 

(1) Kdo za účelem zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny se takového prostředku zmocní nebo neoprávněně užije takového prostředku, který mu byl svěřen, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem smrti, popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

 

21.

V § 202 odst. 1 se vypouštějí slova „ze zjevné neúcty vůči společnosti“.

 

22.

V § 283 se odstavec 2 nahrazuje odstavci 2 a 3, které znějí:

(2) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako voják z povolání,

b)

jestliže takový čin zorganizuje, nebo

c)

spáchá-li takový čin, ačkoli mu bylo zvlášť uloženo uchovávání státního tajemství.

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem smrti, popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)

zmocní-li se za účelem spáchání nebo při páchání činu uvedeného v odstavci 1 vzdušného dopravního prostředku nebo prostředku bojové techniky anebo užije-li neoprávněně takového prostředku, který mu byl svěřen, nebo

b)

spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.července 1973.

Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.