Čekejte, prosím...
A A A
46/1973 Sb. znění účinné od 1. 7. 1973 do 30. 6. 1990

46

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 7

 

v ustanovení písm. c) se za slova „se podrobit“ vkládají slova „ochrannému dohledu,“ a na konci tohoto ustanovení se připojuje slovo „, nebo“,

 

připojuje se ustanovení písm. d), které zní:

 

d)

v úmyslu vyhnout se plnění pracovních úkolů ve výkonu trestu odnětí svobody předstírá onemocnění, svévolně odmítá stravu, poškodí se na zdraví nebo soustavně a bez závažného důvodu odmítá vykonávat přidělenou práci.“

 

2.

V § 8 písm. c) se slova „z pracovního poměru“ nahrazují slovy „z pracovního nebo jiného obdobného poměru“.

 

3.

§ 9 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

 

(3) Pro přečin proti socialistickému soužití bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 5000 Kčs, kdo

a)

padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, anebo kdo užije takového předpisu jako pravého, nebo

b)

poskytne jinému tiskopis lékařského předpisu v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, anebo kdo ve stejném úmyslu takový tiskopis odcizí nebo jinak neoprávněně získá․

 

4.

§ 13 odst. 3 zní:

 

(3) Při výkonu trestů a ochranných opatření, uložených v řízení o přečinech, se postupuje podle předpisů, podle kterých se vykonávají tresty a ochranná opatření, uložená v řízení o trestných činech.“

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.

Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.