Čekejte, prosím...
A A A
47/1973 Sb. znění účinné od 1. 7. 1973 do 31. 12. 1999

47

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu

odnětí svobody

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 3 odst. 1 zní:

(1) Trest se vykonává v nápravně výchovných ústavech, jež zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti.

 

2.

V § 20 v odstavci 2 písm. f) a g) se slova „až do 20 dnů“ nahrazují slovy „až do 30 dnů“, odstavec 3 zní:

(3) Při umístění do samovazby odsouzený nepracuje, je omezen v účasti na zájmové činnosti a není mu dovoleno číst denní tisk, knihy nebo jiné publikace a nakupovat věci osobní potřeby ( § 14)․ Stejně se postupuje i při celodenním umístění do uzavřeného oddělení s tím rozdílem, že odsouzený je povinen konat práce uvedené v § 27 odst. 2. S výkonem znovu uloženého kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby nelze započít dříve než po uplynutí alespoň 10 dnů od výkonu některého z těchto kázeňských trestů; byl-li však kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby znovu uložen ještě během výkonu některého z těchto kázeňských trestů, lze vykonat dva takové kázeňské tresty bezprostředně za sebou.

 

3.

V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Uložení kázeňských trestů se vyřizují též přestupky.“,

v odstavci 2 se připojují na konci slova „nebo přečinem.

 

4.

V § 27 odst. 1 se připojuje na konci tato věta:

Jsou-li však pro to naléhavé důvody, může náčelník nápravně výchovného ústavu nařídit odsouzeným práci přesčas, a to v rozsahu až do 150 hodin v kalendářním roce a se souhlasem ministra spravedlnosti až do 280 hodin v kalendářním roce; nad tuto hranici může povolit práci přesčas na návrh ministra spravedlnosti vláda republiky.

 

5.

V § 32 se slova „částku 100 Kčs“ nahrazují slovy „částku 500 Kčs“.

 

6.

V § 36 odst. 2 se připojuje na konci tato věta: „Nastala-li však nutnost naznačená ve větě první v důsledku toho, že si odsouzený způsobil újmu na zdraví úmyslně, může soud na návrh prokurátora rozhodnout, že se doba přerušení do výkonu trestu nepočítá.

 

7.

V § 39 ve větě první se slovo „Soud“ nahrazuje slovy „Ministr spravedlnosti“.

 

8.

V § 47 odstavec 1 zní:

(1) Občanskou kontrolu nad výkonem trestu provádějí orgány České národní rady a Slovenské národní rady.“,

v odstavci 2 se slovo „komisí“ nahrazuje slovem „orgánů“.

 

9.

Za nadpis oddílu 11 se vkládá § 48a, který včetně nadpisu zní:

§ 48a

Úkoly nápravně výchovných ústavů

 

Nápravně výchovné ústavy vytvářejí po dobu výkonu trestu předpoklady pro plynulý přechod osob propouštěných z výkonu trestu do občanského života; přitom úzce spolupracují s národními výbory a s hospodářskými organizacemi, popřípadě i s jinými orgány, a zejména jim poskytují včas potřebné informace.

 

10.

V § 56 odst. 1 za ustanovení písm. b) se vkládá nové ustanovení písm. c), které zní:

c)

snížení kapesného až do 2 měsíců,“,

za ustanovení písm. d) se vkládá nové ustanovení písm. f), které zní:

f)

umístění do samovazby až do 10 dnů,“,

dosavadní ustanovení písm. c) a d) se označují jako ustanovení písm. d) a e) a dosavadní ustanovení písm. e) se označuje jako ustanovení písm. g).

 

11.

V § 72 se připojuje na konci tato věta: „Ministr spravedlnosti se zmocňuje dávat souhlas k ověřování nových, od tohoto zákona odchylných metod nápravné výchovné činnosti, a to pokud uplatnění takových metod znamená pro odsouzené zmírnění omezení jejich občanských práv.

 

12.

Za § 72 se vkládá § 72a, který zní:

§ 72a

 

Během výkonu trestu lze též vykonávat soudem uložené ochranné léčení; bližší podmínky a způsob výkonu ochranného léčení stanoví ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem zdravotnictví.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.

Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.