Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/1973 Sb. znění účinné od 1. 7. 1973 do 17. 5. 1990

61

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 31. května 1973,

kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách

 

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a loteriích a jiných podobných hrách:

Účel a podmínky loterií a jiných podobných her

§ 1

(1)

Loterie a jiné podobné hry (dále jen "loterie") se povolují ke krytí nákladů akcí, jejichž účel je veřejně prospěšný a jejichž náklady nemohou být hrazeny rozpočtovými prostředky organizace.

(2)

Loterie se provozují podle herního plánu, který obsahuje kromě náležitostí stanovených v § 2 odst. 4 zákona ještě údaje o:

a)

výši jednotlivého vkladu (sázky), ceně losu apod.;

b)

počtu vydaných losů nebo určení celkové výše vkladů (sázek), popřípadě o počtu vydaných sérií loxů;

c)

počtu výher, jejich jednotlivé i úhrnné ceně, popřípadě údaje o tom, jakým způsobem se stanoví počet výher a jejich úhrnná cena a v jakém poměru je cena výher k celkové výši přijatých vkladů (sázek);

d)

způsobu provádění slosování, popřípadě zjištění okolnosti rozhodující o výhře;

e)

způsobu oznámení výsledku loterie a označení místa, kde lze obdržet výherní listinu;

f)

výdeji výher a nejzazším termínu jejich vyzvednutí;

g)

způsobu dozoru nad provozováním loterie;

h)

dalších potřebných podmínkách podle druhu loterie.

§ 2

(1)

Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby události nebo okolnosti, jež určují výhru, nemohly být pořadatelem nebo sázejícím ovlivněny. Rozhoduje-li o výhře okolnost nebo událost, jež nemůže být kdykoliv kontrolována (např. slosování), je třeba ji zjišťovat vždy za součinnosti státního notáře, není-li zjišťována zástupcem orgánu pověřeného dozorem. Není přípustné, aby o výhře rozhodoval tah (slosování) jiné loterie, včetně cizozemské.

(2)

Počet losů, který má být vydán, jejich jednotlivá cena a celková herní jistina, musí být stanoveny tak, aby plánovaný čistý výtěžek loterie nepřesahoval výši hospodářsky odůvodněných výdajů potřebných ke splnění účelu loterie.

(3)

Úhrnná cena výher s výjimkou loterií uvedených v § 3 a tombol nesmí být nižší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny.

§ 3

Losy věcné loterie k podpoře sběru surovin se vydávají jen jako protihodnota odevzdaných surovin a nesmějí být prodávány za peníze. Celková hodnota výher se rovná herní jistině snížené o plánované náklady spojené s prováděním loterie a její propagací, popřípadě o další potřebné náklady. Případného přebytku mohou organizace použít jen k další propagaci sběru surovin, popřípadě k účelům, s nimiž projeví souhlas orgán, který loterii povolil.

§ 4

(1)

Výhry proplácené při věcných loteriích v penězích nesmějí být vyšší než 100 Kčs.

(2)

Vydání povolení k provozování loterií podléhá správnímu poplatku. 1

Povolování loterií

§ 5

Před povolením loterie zjišťuje příslušný orgán státní správy

a)

zda je zajištěno, že finanční úhrada nákladů spojených s provedením akce je zabezpečena především z vlastních prostředků organizace, která žádá o povolení loterie, a zda povolení loterie umožní jen financování nezajištěného schodku,

b)

zda patří provedení akce, k jejímuž zajištění má být použito výtěžku loterie, k úkolům organizace, jež o povolení žádá, a je-li zaručeno účelné a hospodárné využití výtěžku.

§ 6

U tombol pořádaných místními složkami společenských organizací při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členstva, rozhodne výjimečně příslušný národní výbor o povolení podle vlastního uvážení a místních poměrů.

§ 7

Nelze povolovat loterii, jejímž účelem je krytí

a)

běžných administrativních výdajů nebo výdajů, jež podle své povahy mají být kryty z běžných příjmů,

b)

výdajů na pořádání slavností, zábav a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné nebo jejichž náklady jsou ve zřejmém nepoměru k plánované částce vstupného,

c)

nákladů jakékoli akce, jestliže již z předběžných rozpočtů je patrna nehospodárnost jak při pořádání loterie, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.

§ 8

Rozhodnutí o povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem: 2

a)

úččel, pro který byla loterie povolena,

b)

počet vydaných losů, jejich cena a celková výše herní jistiny,

c)

počet a celková cena výher,

d)

místo a den slosování,

e)

lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,

f)

označení orgánu, který je pověřen dozorem.

Provádění loterií

§ 9

(1)

U loterií s herní jistinou nad 10 000 Kčs mohou být slosovány pouze losy tištěné Státní tiskárnou cenin v Praze.

(2)

U tombol a věcných loterií do 10 000 Kčs mohou být slosovány losy nebo i jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslované a opatřeny razítkem organizace a k jejichž použití dal souhlas orgán státní správy oprávněný k povolení loterie.

§ 10

Losy při herní jistině nad 10 000 Ks musí obsahovat

a)

název a sídlo pořadatele loterie,

b)

počet vydaných losů a jejich cenu nebo údaj, čím je určena celková výše vkladů (sázek),

c)

počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,

d)

způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o výhře,

e)

číslo a datum povolovacího rozhodnutí,

f)

označení, jak a kde budou oznámeny výhry,

g)

označení místa, kde se výhry vydávají,

h)

lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.

§ 11

(1)

Text losů podléhá schválení orgánu pověřeného dozorem; užívání státního znaku na losech není dovoleno.

(2)

Před vydáním losů a před započetím prodeje je třeba za přítomnosti orgánu pověřeného dozorem alespoň namátkově přezkoušet jejich počet a správné očíslování.

§ 12

Slosování musí být přístupno veřejnosti. Slosování loterie

a)

s herní jistinou přesahující 10 000 Kčs musí být provedeno za účasti notáře, který osvědčuje protokol o slosování;

b)

s herní jistinou do 10 000 Kčs musí být provedeno za účasti zástupce orgánu pověřeného dozorem, který osvědčuje protokol o slosování.

§ 13

(1)

Do slosování musí být zahrnuta čísla všech vydaných losů bez ohledu na to, zda byly prodány; u tombol se slosují jen čísla prodaných losů (slosovatelných papírů). Lotermí komise (loterní zástupce) spolu se zástupcem orgánu pověřeného dozorem je povinna zkontrolovat, zda do osudí byla vložena čísla všech vydaných (prodaných) losů.

(2)

Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a bezpeném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů, které jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu nebo po něm, nemohlo být zneužito.

§ 14

(1)

Po ukončení slosování zjistí loterní komise (loterní zástupce) výhry, které připadají na neprodané losy.

(2)

O průběhu slosování sepíše loterní komise (loterní zástupce) protokol, obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

(3)

Loterní komise (loterní zástupce) je povinna zabezpečit vydání výherní listiny tiskem a uvědomit o tom veřejnost.

Vyúčtování loterie

§ 15

Loterní komise (loterní zástupce) zajistí nejpozději do 30 dnů po skončení lhůty pro vyzvedutí výher vyúčtování loterie; zároveň zajistí i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpeení byla loterie povolena; jestliže ani k tomuto dni nebyla ještě z výtěžku uhrazena všechna vydání, k jejichž krytí byla loterie povolena, sestaví se další vyúčtování, nejdéle do konce běžného roku. Organizace je povinna předložit zprávu o vyútování orgánu, který byl pověřen dozorem nad provozováním loterie, a v opise orgánu, který loterii povolil.

§ 16

(1)

Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty.

(2)

O použití případného přebytku loterie, který nebyl spotřebován k účelu, pro nějž byla loterie povolena, rozhodne orgán státní správy, který loterii povolil.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.

Ministr:

Ing. Lér, CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 138/1971 Sb․, o správních poplatcích - oddíl H, položka 60.

Ustanovení § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 138/1971 Sb․, o správních poplatcích - oddíl H, položka 60.

2

Ustanovení § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).