Čekejte, prosím...
A A A
208/1915 Ř. z. znění účinné od 25. 7. 1915 do 31. 12. 1950

208

 

Císařské nařízení

ze dne 22. července 1915

o obnově a opravě hranic (druhá částečná novela k obecnému zákonníku občanskému)

 

 

Na základě § 14 státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, Z. Ř. č. 141, vidí se Mi naříditi takto:

Článek I

Aby se pozměnila a doplnila některá ustanovení obecného zákonníka občanského (ob. z. obč.) o obnově a opravě hranic, vydávají se následující ustanovení:

§ 1

Paragraf 850 ob. z. obč. buď nadepsán „O obnově a opravě hranic” a má zníti:

Byly-li mezníky mezi dvěma pozemky čímkoli porušeny tak, že by se mohly státi naprosto neznatelnými, nebo jsou-li hranice skutečně již neznatelny nebo sporny, jest každý ze sousedů oprávněn žádati, aby hranice byly soudem obnoveny nebo opraveny. Za tou příčinou buďte sousedé obesláni k jednání v řízení nesporném s upozorněním, že hranice bude stanovena a vymezena i tehdy, když by obeslaný se nedostavil.

§ 2

Paragraf 851 ob. z. obč. má zníti:

Staly-li se hranice skutečně již takovými, že jich nelze rozeznati nebo jsou-li sporny, budou stanoveny podle poslední pokojné držby. Nelze-li jí zjistiti, rozdělí soud spornou plochu dle slušného uvážení.

Pokud každé straně nadále jest vyhrazeno uplatniti své lepší právo v řízení sporném, bude zvláště stanoveno․

§ 3

Paragraf 853 ob. z. obč. má zníti:

Náklady řízení buďte zapraveny sousedy dle míry jejich pomezních čar. Navrhovatel ponese náklady řízení, vyjde-li z jednání na jevo, že obnova nebo oprava hranic nebyla nutna, poněvadž hranice nebyla popírána nebo že byla dostatečně znatelna, nebo poněvadž jiní účastníci byli ochotni, dáti ji vymeziti mimosoudně. Náklady zastupování ponese zastoupený sám.

Byl-li podnět k řízení dán rušením pokojné držby, může soud uložiti náklady zcela nebo částečně straně, jež spor způsobila.

§ 4

Je-li hranice stanovena podle § 851 ob. z. obč., má soud zároveň vysloviti, zda hodnota sporné plochy převyšuje obnos sto korun. Je-li tomu tak, jest vyhrazeno každé straně, aby své lepší právo uplatnila v řízení sporném.

Stížnosti proti rozhodnutím soudu druhé instance v řízení na obnovu a opravu hranic nemají místa.

§ 5

Na jednání o obnově nebo opravě hranic, jež byla již u příslušného soudu podáním žádosti nebo žaloby zahájena, dříve než toto císařské nařízení počíná působiti, nevztahují se svrchu uvedená ustanovení.

Článek II

Ustanovení tohoto císařského nařízení nabudou platnosti dnem vyhlášení. Mému ministru práv jest nařízeno, aby toto císařské nařízení uvedl ve skutek, a to v dohodě s účastnými ministry.

 

Ve Vídni, dne 22. července 1915.

František Josef m. p.

Stürgkh m. p.

Hochenburger m. p.

Forster m. p.

Trnka m. p.

Zenker m. p.

Georgi m. p.

Heinold m. p.

Hussarek m. p.

Schuster m. p.

Engel m. p.

Morawski v. r.