Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

310/1922 Sb. znění účinné od 2. 11. 1922

310

 

Nariadenie

vlády republiky Československej

zo dňa 26. oktobra 1922,

ktorým sa zavádza župné sriadenie v niektorých častiach uzemia republiky Československej.

 

Na základe čl. 1. a 2. zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., o sriadení župných a okresných úradov v republike Československej, nariaďuje sa toto:

§ 1.

Zákon zo dňa 29․ februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., o sriadení župných a okresných úradov v republike Československej, nabýva účinnosti dňom 1. januára 1923 v území republiky Československej, ktoré zahrňuje v sebe župa XV. - XX., uvedená v prílohe A. k §u 2 zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n.

§ 2.

Týmto dňom a v tomto území zahajujú činnosť župné a okresné úrady sriadené podľa zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n.

 

Týmže dňom a v tomže území sa zrušujú a zastavujú svoju činnosť dosavádne župy (komitáty), ich orgány, správne výbory a slúžnovské úrady.

§ 3.

Pokiaľ nebudú ustavené župné zastupiteľstvá, župné a okresné výbory, vykonáva práva im prislúchajúce župan, resp. okresný náčelník.

§ 4.

Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom vyhlásenia a prevedie ho minister vnútra v dohode s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska.

Švehla v. r.

Habrman v. r.

Malypetr v. r.

Bechyně v. r.

Novák v. r.

Srba v. r.

Udržal v. r.

Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Rašín v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Stříbrný v. r.

Dr. Hodža v. r.

Šrámek v. r.

Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.