Čekejte, prosím...
A A A
48/1930 Sb. znění účinné od 30. 4. 1930 do 30. 9. 1956

48

 

Zákon

ze dne 2. dubna 1930,

jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na toto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 172/1925 Sb. z. a n. mění se takto:

1.

V § 6, odst. (1) nahrazují se slova „řiditelná letadla“ slovy „řiditelné vzducholodi“.

 

2.

V § 11, odst. (1) vypouští se v lit. a) a v lit. b) citace „[§ 26, odst. 2, lit. i)]“ a na konci odstavce připojuje se nová věta tohoto znění: „Podrobnější předpisy o těchto označeních budou vydány vládním nařízením․

 

3.

V § 26, odst. (2), lit. b) nahrazují se slova „data a oprávnění k jeho držení“ slovy „data o oprávnění k jeho držení“.

 

4.

V § 26, odst. (2), lit. d) nahrazuje se slovo „motoru“ slovem „motorů“.

 

5.

V § 26, odst. (2), lit. i) vypouštějí se písmeno „L“ a slova „vytvořená skupinou čtyř velkých písmen, z nichž první jest B a mezi ostatními nejméně jedna samohláska“.

Čl. II

Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení; provedení jeho se ukládá ministru veřejných prací v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

 

Udržal v. r.

 

Dostálek v. r.