Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

57/1931 Sb. znění účinné od 10. 4. 1931 do 31. 12. 1950

57

 

Zákon

ze dne 27. března 1931

o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Úředníkům vyšší pomocné soudní služby může býti vládním nařízením v celém státním území nebo v některých jeho obvodech u okresních soudů a u poručenských (sirotčích) úřadů první stolice zcela nebo z části svěřeno vyřizování těchto věcí:

1.

vydávání platebních rozkazů v řízení upomínacím;

2.

potvrzování právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí;

3.

vyřizování věcí pozůstalostních;

4.

vyřizování věcí poručenských (opatrovnických);

5.

vyřizování exekucí na věci movité a na pohledávky k dobytí peněžitých pohledávek;

6.

vymáhání peněžitých trestů jakéhokoliv druhu a nákladů trestního řízení;

7.

vyřizování věcí knih pozemkových.

(2)

Úředníkům vyšší pomocné soudní služby může býti u soudů a u poručenských (sirotčích) úřadů vůbec přikázáno vyřizování věcí správních a, je-li toho třeba, i vykonávání prací soudní kanceláře (kanceláře poručenského úřadu).

§ 2

(1)

Soudci (přednosti poručenského úřadu) jest vyhrazeno:

a)

ve věcech poručenských a opatrovnických: prohlášení nezletilce zletilým, schválení propuštění z moci otcovské, svolení k sňatku nezletilce; zbavení moci otcovské; zbavení svéprávnosti, jeho přeměna a zrušení; propachtování a zcizení nemovitostí poručencových (opatrovancových); odevzdání nezletilce do polepšovny; schválení smlouvy o osvojení; schválení právních jednání s poručenci (opatrovanci) a vydání jejich jmění;

b)

ve věcech exekučních: nařízení a výkon vyjevovací přísahy a uvalení vazby na dlužníka; rozhodování o návrzích na odklad exekuce učiněných ve sporu vzniklém za řízení exekučního

c)

v řízení trestním: rozhodování o odkladu peněžitého trestu a o jeho placení ve lhůtách;)

d)

ukládati jakékoliv tresty (pokuty).

(2)

Soudce okresního soudu (přednosta poručenského úřadu první stolice) může si vyhraditi vyřizování určitých věcí vůbec nebo případ od případu. Vždy přísluší mu rozhodovati o sporných otázkách právních.

§ 3

(1)

Rozhodnutí vydanému ve věci vyřízené úředníkem vyšší pomocné soudní služby podle § 1, odst. 1, lze odporovati stejným opravným prostředkem jako rozhodnutí soudce (přednosty poručenského úřadu první stolice). Opravný prostředek budiž však předložen nejprve soudci okresního soudu (přednosti poručenského úřadu první stolice), který o něm sám rozhodne, má-li za to, že jest mu vyhověti, jinak předloží opravný prostředek druhé stolici, aby o něm rozhodla.

(2)

Rozhodne-li soudce okresního soudu (přednosta poručenského úřadu první stolice) o opravném prostředku podle odst. 1, považuje se i jeho rozhodnutí za rozhodnutí první stolice. Odporovati mu lze podle obecných ustanovení.

(3)

Ustanovení o odporu proti platebnímu rozkazu v řízení upomínacím jsou nedotčena.

§ 4

O vyloučení a o odmítnutí úředníků vyšší pomocné soudní služby platí obdobně ustanovení o vyloučení a o odmítnutí soudců.

§ 5

Pokud úředníci vyšší pomocné soudní služby samostatně vyřizují věci uvedené v § 1, odst. 1, platí o nich ustanovení zákona ze dne 12. července 1872, č. 112 ř. z., o žalobním právu stran pro porušení práva při výkonu úřadu soudcovskými úředníky.

§ 6

Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení. Zároveň pozbudou účinnosti předpisy čl. VIII až X zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.

§ 7

Tento zákon provede ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. Meissner v. r.