Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

126/1946 Sb. znění účinné od 19. 6. 1946 do 31. 3. 1964

126

 

Zákon

ze dne 16. května 1946

o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.

 

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Část I.

Drobné pachty. (§ 1-2)

§ 1.

(1)

Roční pachtovné z 1 ha pozemků zemědělsky užívaných - vyjímajíc pozemky užívané k provozování zahradnictví a sadařství, jakož i rybníky, vinice a chmelnice - smluvené anebo stanovené jakýmkoliv jiným způsobem (na př. v dražbě), nesmí přesahovati níže uvedené množství obilí nebo, je-li pachtovné stanoveno v penězích, peněžitou částku rovnající se ceně tohoto množství obilí, vypočtené podle odstavce 2, a to:

u pozemků s čistým katastrálním výnosem do Kčs:

 

 

 

 

 

5.-

1.10 q

žita

a

ovsa

v poměru 1 : 1

10.-

1.95 q

"

 

"

"

15.-

2.55 q

"

 

"

"

20.-

3.-- q

pšenice

a

žita

v poměru 1 : 1

25.-

3.30 q

"

 

"

"

30.-

3.55 q

"

 

"

"

35.-

3.70 q

"

 

"

"

40.-

3.85 q

"

 

"

"

45.-

3.95 q

"

 

"

"

50.-

4.05 q

"

 

"

"

55.-

4.10 q

"

 

"

"

60.-

4.15 q

"

 

"

"

65.-

4.20 q

"

 

"

"

70.-

4.25 q

"

 

"

"

75.-

4.30 q

"

 

"

"

80.-

4.35 q

"

 

"

"

90.-

4.40 q

"

 

"

"

100.-

4.45 q

"

 

"

"

110.-

4.50 q

"

 

"

"

(2)

Jsou-li jednotlivé druhy obilí úředně stanoveny různé ceny podle velikosti zemědělského závodu, jest rozhodnou pro výpočet peněžité částky podle odstavce 1 nejnižší prodejní cena stanovená úředně pro výrobce; je-li takových nejnižších prodejních cen stanoveno vzhledem k jakostním stupňům obilí více, jest pro výpočet pachtovného, stanoveného podle cen obilí, rozhodný aritmetický průměr všech těchto prodejních cen.

(3)

Propachtují-li se zemědělské pozemky smlouvou, mohou se smluvní strany říditi místo ustanoveními předchozích odstavců předpisem § 3.

§ 2.

Okresní národní výbor může po slyšení okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců povoliti propachtovateli na jeho žádost, aby požadoval vyšší pachtovné, než je stanoveno v § 1, odst. 1 a 2, pokud to odůvodňu jí okolnosti hodné zvláštního zřetele (ohled na osobu propachtovatele neschopného k práci, který by jinak upadl v nouzi a pod.) a pokud to dovolují zásady národohospodářsky odůvodněných úplat.

Část II.

Pachty hospodářských celků a některých zvláštních pozemků. (§ 3-4)

§ 3.

(1)

Propachtují-li se hospodářské celky po případě s příslušenstvím (dvory, statky nebo usedlosti) nebo pozemky vyňaté v § 1, odst. 1, nesmí pachtovné činiti více než 3 % z kapitálu odpovídajícího obecné hodnotě předmětu pachtu.

(2)

Ustanovení § 2 platí i pro pachty nemovitostí uvedených v odstavci 1.

§ 4.

(1)

Ustanovení § § 1, 3 a 5 se nevztahují na pachtovní poměry, kde propachtovatelem jest osoba, která nevlastní více než 20 ha pozemků jakéhokoliv druhu a jest na výnosu pachtovného existenčně závislá; jsou-li tyto okolnosti mezi stranami sporné, rozhodne o věci na návrh kteréhokoliv z obou smluvních stran okresní národní výbor, v jehož obvodu je pachtovaná nemovitost, po slyšení místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců. Pro určení výše pachtovného platí v těchto případech obecné cenové předpisy. Tyto předpisy platí také, propachtují-li se hospodářské celky, u nichž převládá co do výměry půda lesní, nebo propachtují-li se pouze lesní pozemky.

(2)

Ustanovení § § 1, 3 a 5 se nevztahují rovněž na pachtovní poměry, kde propachtovatelem je státní správa železniční, silniční nebo vodocestná.

Část III.

Společná ustanovení. (§ 5-10)

§ 5.

(1)

Pokud jde o pachtovní poměry uzavřené před účinností tohoto zákona, při nichž bylo stanoveno ( § 1, odst. 1) pachtovné vyšší, než je podle okolností případu dovoleno předcházejícími ustanoveními (§ § 1 a 3), sníží se i toto pachtovné, pokud se stane splatným za účinnosti tohoto zákona, na stanovenou horní hranici, nepožádá-li propachtovatel do 30 dnů po počátku účinnosti tohoto zákona za povolení výjimky podle § 2. Zamítne-li se taková žádost pravoplatně, jest pachtovné upraviti, jako kdyby nebyla vůbec podána.

(2)

Nedohodnou-li se strany o částce, na kterou jest pachtovné podle odstavce 1 snížiti, ve lhůtě v témže odstavci uvedené, mají právo žádati nejdéle v další lhůtě 15 dnů u okresního soudu, v jehož obvodu jsou pachtované nemovitosti, za určení pachtovného. Soud o této žádosti rozhodne podle zásad řízení nesporného.

§ 6.

Pokud pachtovné stanovené ( § 1, odst. 1) za účinnosti tohoto zákona převyšuje horní hranici podle § § 1 a 3, je stanoveno neplatně.

§ 7.

(1)

Pachtýř zemědělských nemovitostí je oprávněn odstoupit bez výpovědi od pachtovní smlouvy, která byla uzavřena přede dnem faktického skončení německé a maďarské okupace, prokáže-li potvrzením okresního národního výboru, v jehož obvodu jsou pachtované nemovitosti, že na nich nemůže řádně hospodařiti, protože byl ustanoven národním správcem zemědělského podniku podle předpisů o národní správě, nebo se stal přídělcem podle předpisů platnýc h pro konfiskaci a urychlené rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa a pro osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, anebo provozuje zemědělský podnik, kterého v době nesvobody pozbyl pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce.

(2)

Právo odstoupiti od smlouvy zanikne, neuplatní-li je pachtýř do 3 měsíců ode dne, kdy nastaly pro ně podmínky podle odstavce 1, a nastaly-li tyto podmínky před účinností tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti.

§ 8.

Ustanovení tohoto zákona platí i o podpachtech.

§ 9.

Změní-li se podstatně hospodářské poměry, může vláda nařízením změniti nejvyšší přípustné hranice pachtovného, uvedené v § § 1 a 3.

§ 10.

Tento zákon nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství a ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Drtina v. r.