Čekejte, prosím...
A A A
12/1948 Sb. znění účinné od 17. 5. 1948 do 31. 12. 1977

12

 

ZÁKON

ze dne 22. ledna 1948

o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů,

polního majetku, myslivosti a rybářství.

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zákon č. 23/1962 Sb. s účinností ode dne 1. března 1962 ruší ta ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně myslivosti.

Zákon č. 102/1963 Sb. s účinností ode dne 19. prosince 1963 ruší ta ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně rybářství.

Zákon č. 61/1964 Sb. s účinností ode dne 1. dubna 1964 ruší ta ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku.

Osoby, které jsou podle předpisů o ochraně lesů, polí, myslivosti a rybářství ustanoveny k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství a vykonaly služební přísahu, jsou povinny nositi při výkonu služby služební odznak podle tohoto zákona.

§ 2.

(1)

Služební odznak, vyobrazený v příloze k tomuto zákonu, která je jeho součástí, je vyroben z bílého kovu a má tvar elipsy; uprostřed elipsy je malý státní znak, jehož výška je 5 cm a šířka 3.7 cm. V hořejší části obvodového pásu je nápis /Přísežná stráž", na Slovenská "Prísažná stráž".

(2)

Služební odznak vydá okresní národní výbor osobám, které jsou povinny jej nositi; pořizovací náklady hradí ten, kdo tyto osoby ustanovuje.

§ 3.

Osoby uvedené v § 1 jsou při výkonu služby povinny nositi služební odznak ( § 2) viditelně na levé straně prsou. Jiným osobám není dovoleno jej nositi.

§ 4.

Kdo neplní povinnost podle § 1, nebo kdo v rozporu s ustanovením § 3, druhé věty nosí služební odznak, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 5000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do 14 dnů nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 14 dnů. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 14 dnů.

§ 5.

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost předpisů, pokud upravují stejnou věc jako tento zákona; zejména se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 10. října 1940, č. 435 Sb., o zevním označení přísežné stráže, a zároveň zákon ze dne 21. února 1885, č. 41 čes. z. z., o zevnějším označení strážných přísežných zřízenců k ochraně zemědělství a honitby, spolu s vyhláškou místodržitele v Čechách ze dne 2. října 1885, č. 42 čes. z. z., dále zákon ze dne 29. května 1887, č. 75 mor. z. z., o zevnějším označení hlídačů, k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahou vzatých, a zákon ze dne 29. května 1887, č. 33 slez. z. z., o zevnějším označení hlídačů k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahou vzatých, spolu s vyhláškou zemského presidenta slezského ze dne 12. července 1887, č. 34 slez. z. z., ve znění nařízení ze dne 12. června 1903, č. 39 slez. z. z. a ze dne 17. srpna 1925, č. 23 slez. z. z.

§ 6.

Zákon č. 23/1962 Sb. s účinností ode dne 1. března 1962 ruší ta ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně myslivosti.

Zákon č. 102/1963 Sb. s účinností ode dne 19. prosince 1963 ruší ta ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně rybářství.

Zákon č. 61/1964 Sb. s účinností ode dne 1. dubna 1964 ruší ta ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku.

Tento zákon nabývá účinnosti tři měsíce po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými m inistry.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Příloha k zákonu č. 12/1948 Sb.

Vyobrazení

služebního odznaku přísežné stráže.