Čekejte, prosím...
A A A
120/1948 Sb. znění účinné od 1. 1. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 455/1991 Sb.

1.1.1992

 

zákonem č. 105/1990 Sb.

1.5.1990

 

nařízením č. 3/1953 Sb.

1.1.1953

 

Více...

120

 

Zákon

ze dne 28. dubna 1948

o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo

více činnými osobami.

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Oddíl I

Rozsah znárodnění (§ 1-7)

§ 1

(1)

Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které převážně obchodují se zbožím, pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 počtu 50 osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob v podniku zaměstnaných nebo činných bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na podniky státu, ani na

a)

podniky, pro něž platí zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, nebo zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,

b)

podniky ve vlastnictví společenstev výdělkových a hospodářských zřízených podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku družstev zřízených podle § § 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875 o obchodním zákonu a byly jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určí ministr vnitřního obchodu v dohodě s Ústřední radou odborů a Ústřední radou družstev, na Slovensku též po slyšení pověřence průmyslu a obchodu,

c)

podniky, které dne 1. ledna 1948 byly ve vlastnictví svazků lidové správy a byly jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určí vláda na návrh ministra vnitřního obchodu, na Slovensku učiněný po slyšení pověřence průmyslu a obchodu.

(3)

Ministr vnitřního obchodu určí, které podniky byly podle odstavce 1 znárodněny․

§ 2

(1)

Osoby, které jsou povinny zatím vésti správu znárodněného majetku ( § 12), podají ministerstvu vnitřního obchodu hlášení, jehož vzor vyhlásí ministr vnitřního obchodu v Úředním listě. Toto hlášení jest podati do 15 dnů ode dne vyhlášení vzoru. V řízení musí spolupůsobiti též osoby, které k tomu budou vyzvány ministerstvem vnitřního obchodu. Hlášení má býti podepsáno i závodní radou nebo závodním důvěrníkem; pokud hlášení nepodává dosavadní vlastník nebo držitel znárodněného majetku, je povinen připojiti k němu své vyjádření.

(2)

Dosavadní vlastníci nebo držitelé podniků znárodněných podle § 1 i jiné osoby jsou povinny spolupůsobiti při sestavování účetních uzávěrek za dobu do znárodnění, pokud k tomu budou vyzvány příslušným ústředním orgánem.

§ 3

zrušen

§ 4

Ustanovení § § 8, 8a, § § 10 až 13, § § 17 a 18 a § § 2023 zákona č. 118/1948 Sb., ve znění čl. I platí přiměřeně i pro věci upravené tímto zákonem.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

Oddíl II

Náhrada (§ 8)

§ 8

zrušen

Oddíl III

Národní podniky a jejich organisace (§ 9-11)

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

Oddíl IV

Přechodná ustanovení (§ 12-14)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

Oddíl V

Ustanovení trestní (§ 15-19)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

Oddíl VI

Účinnost a provedení (§ 20)

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Krajčír v. r.