Čekejte, prosím...
A A A
124/1948 Sb. znění účinné od 1. 1. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 455/1991 Sb.

1.1.1992

 

zákonem č. 105/1990 Sb.

1.5.1990

 

nařízením č. 3/1953 Sb.

1.1.1953

 

Více...

124

 

Zákon

ze dne 5. května 1948

o znárodnění některých hostinských a výčepnických

podniků a ubytovacích zařízení.

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Oddíl I

Rozsah znárodnění (§ 1-10)

§ 1

(1)

Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním hostinské a výčepnické podniky, pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob v podniku zaměstnaných nebo činných bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

(2)

V případě, že se v budovách, v nichž je provozován hotelový podnik, provozují mimo to též jiné podniky podle § 16 živnostenského řádu, na Slovensku podle § 23 živnostenského zákona, znárodňují se týmž dnem všechny podniky včetně hotelového podniku i tehdy, když náležejí různým majitelům nebo provozovatelům, pokud součet všech osob v těchto podnicích zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí obdobně.

§ 2

V lázeňských místech se znárodňují týmž dnem bez ohledu na počet zaměstnanců hotelové podniky zařazené podle vládního nařízení ze dne 13. července 1939, č. 194 Sb., o třídění podniků hostinských živností a oprávněním k ubytování cizinců, nebo vládního nařízení ze dne 8. května 1939, č. 96 Sl. z., o třídění podniků hostinských a výčepnických živností s právem ubytovati cizince, do skupin A a B, a jiná ubytovací zařízení s náležitostmi těchto skupin, i když nemají živnostenského oprávnění podle § 16, odst. 1, písm. a) ž. ř. nebo podle § 23, odst. 1, písm. a) ž. z.

§ 3

Ministr vnitřního obchodu určí, které podniky byly tímto zákonem znárodněny․

§ 4

(1)

Ustanovení § § 1 a 2 se nevztahují na podniky státu, ani na

a)

podnikyve vlastnictví společenstev výdělkových a hospodářských zřízených podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku ve vlastnictví družstev zřízených podle § § 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, a byly jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků a závodů, které nejpozději do 31. prosince 1948 určí ministr vnitřního obchodu v dohodě s Ústřední radou odborů a Ústřední radou družstev, na Slovensku též po slyšení pověřence průmyslu a obchodu,

b)

podniky, které dne 1. ledna 1948 byly ve vlastnictví svazků lidové správy a byly jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určí vláda na návrh ministra vnit řního obchodu, na Slovensku učiněný po slyšení pověřence průmyslu a obchodu,

c)

podniky, které jsou nebo budou ve vlastnictví jednotné odborové organisace a jsou určeny k zotavení pracujících,

d)

podniky, které jsou nebo budou ve vlastnictví nositelů sociálního pojištění.

(2)

Vyžaduje-li toho důležitý zájem veřejný, zejména zájem hospodářský, může ministr vnitřního obchodu povoliti výjimku z ustanovení § § 1 nebo 2.

§ 5

(1)

Osoby, které jsou povinny zatím vésti správu znárodněného majetku ( § 15), podají ministerstvu vnitřního obchodu hlášení, jehož vzor vyhlásí ministr vnitřního obchodu v Úředním listě. Toto hlášení jest podati do 15 dnů ode dne vyhlášení vzoru. V řízení musí spolupůsobiti též osoby, které k tomu budou vyzvány ministerstvem vnitřního obchodu. Hlášení má býti podepsáno i závodní radou nebo závodním důvěrníkem; pokud hlášení nepodává dosavadní vlastník nebo držitel znárodněného majetku, je povinen připojiti k němu své vyjádření.

(2)

Dosavadní vlastníci nebo držitelé podniků znárodněných podle § § 1 a 2 i jiné osoby jsou povinny spolupůsobiti při sestavování účetních uzávěrek za dobu do znárodnění, pokud k tomu budou vyzvány příslušným ústředním orgánem.

§ 6

zrušen

§ 7

Ustanovení § § 8, 8a až 13, § § 17 a 18 a § § 2022 zákona č. 118/1948 Sb., ve znění čl. I platí přiměřeně i pro věci upravené tímto zákonem.

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

Oddíl II

Náhrada (§ 11)

§ 11

zrušen

Oddíl III

Národní podniky a jejich organisace (§ 12-14)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

Oddíl IV

Přechodná ustanovení (§ 15-17)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

Oddíl V

Ustanovení trestní (§ 18-22)

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

Oddíl VI

Účinnost a provedení (§ 23)

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Krajčír v. r.