Čekejte, prosím...
A A A
11/1949 Sb. znění účinné od 1. 2. 1949 do 16. 5. 1954

11

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 29. ledna 1949,

kterým se stanoví sídla krajských soudů

a sídla a obvody okresních soudů.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 1, odst. 2 a § 2 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 320 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:

§ 1.

Odchylkou od ustanovení § 1 zákona č. 320/1948 Sb. se stanoví pro obvod krajského národního výboru v Gottwaldově sídlo krajského soudu v Uherském Hradišti.

§ 2.

(1)

Sídla a obvody okresních soudů se stanoví shodně se sídly a obvody okresních národních výborů.

(2)

Odchylkou od ustanovení odstavce 1 1. se stanoví sídlo okresního soudu

a)

v Železném Brodě pro obvod okresního národního výboru v Semilech,

b)

v Náměšti nad Oslavou pro obvod okresního národního výboru ve Velké Bíteši,

c)

ve Strážnici pro obvod okresního národního výboru ve Veselí nad Moravou,

2.

se zřizuje

a)

okresní soud civilní v Praze pro obvod ústředního národního výboru v Praze a pro obvody okresních národních výborů Praha - sever, Praha - východ a Praha - západ.

b)

okresní soud trestní v Praze pro obvod ústředního národního výboru v Praze a pro obvody okresních národních výborů Praha - sever, Praha - východ a Praha - západ,

c)

okresní soud ve Zbraslavi pro obvody okresních národních výborů Praha - jih a Dobříš,

d)

okresní soud v Plzni pro obvod ústředního národního výboru v Plzni a pro obvod okresního výboru Plzeň,

e)

okresní soud v Liberci pro obvod ústředního národního výboru v Liberci a pro obvod okresního národního výboru Liberec,

f)

okresní soud civilní v Brně pro obvod ústředního národního výboru v Brně a pro obvod okresního národního výboru Brno,

g)

okresní soud trestní v Brně pro obvod ústředního národního výboru v Brně a pro obvod okresního národního výboru Brno,

h)

okresní soud v Olomouci pro obvod ústředního národního výboru v Olomouci a pro obvod okresního národního výboru Olomouc,

ch)

okresní soud civilní v Ostravě pro obvod ústředního národního výboru v Ostravě a pro obvod okresního národního výboru Ostrava.

i)

okresní soud trestní v Ostravě pro obvod ústředního národního výboru v Ostravě a pro obvod okresního národního výboru Ostrava,

j)

okresní soud v Opavě pro obvod ústředního národního výboru v Opavě a pro obvod okresního národního výboru Opava,

k)

okresní soud v Bratislavě pro obvod národního výboru města Bratislavy a pro obvod okresního národního výboru Bratislava - okolí,

l)

okresní soud v Dunajské Stredě pro obvody okresních národních výborů Dunajská Streda a Čalovo,

m)

okresní soud v Galantě pro obvody okresních národních výborů Galanta a Senec,

n)

okresní soud v Trnavě pro obvody okresních národních výborů Trnava a Sereď,

o)

okresní soud v Nových Zámcích pro obvody okresních národních výborů Nové Zámky a Šurany,

p)

okresní soud v Košicích pro obvod národního výboru města Košic a pro obvod okresního výboru Košice - okolí,

r)

okresní soud v Popradě pro obvod okresního národního výboru Poprad a pro obvod národního výboru obce Vysoké Tatry,

s)

okresní soud v Sečovcích pro obvody okresních národních výborů Sečovce a Trebišov,

t)

okresní soud v Humenném pro obvody okresních národních výborů Humenné a Snina.

§ 3.

Až do doby, kdy budou území okresů přizpůsobena krajským hranicím a území obcí okresním a krajským hranicím, vztahuje se místní příslušnost krajských a okresních soudů na obvody, v nichž vykonávají dočasně působnost krajské a okresní národní výbory jim odpovídající ( § 4, odst. 2 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení a § 16, odst. 2 vládního nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 3 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích).

§ 4.

(1)

Územní organisace soudů vyplývající z ustanovení zákona č. 320/1948 Sb․ a z § § 1 a 2 je patrna z části I přílohy tohoto nařízení, která je jeho součástí.

(2)

Krajské a okresní soudy uvedené v části II přílohy, která je součástí tohoto nařízení, zanikají dnem 1. února 1949.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.