Čekejte, prosím...
A A A
194/1949 Sb. znění účinné od 29. 3. 1990
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 88/1990 Sb.

29.3.1990

zákonem č. 39/1969 Sb.

8.5.1969

zákonem č. 165/1968 Sb.

1.1.1969

Více...

194

 

Zákon

ze dne 13. července 1949

o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Nabývání státního občanství (§ 1-4)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

Udělením

(1)

Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.

(2)

zrušen

(3)

Manželé mohou žádat o udělení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.

§ 4

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Pozbývání státního občanství (§ 5-8)

§ 5

zrušen

§ 6

Propuštěním

(1)

Státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručení listiny o propuštění.

(2)

Manželé mohou žádat o propuštění ze státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, pozbývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.

§ 7

zrušen

§ 8

Rodinní příslušníci

(1)

Československá státní občanka nepozbývá uzavřením manželství s cizincem nebo s bezdomovcem státního občanství.

(2)

Pozbytí státního občanství u jednoho z manželů nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud tento zákon nestanoví jinak․

ČÁST TŘETÍ

Příslušnost (§ 9)

§ 9

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení závěrečná (§ 10-12)

§ 10

(1)

Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všeobecné předpisy o nabývání a pozbývání státního občanství.

Zejména se zrušují:

1.

ustanovení § 28, věty druhé a § § 29, 30, 3132 obč. zák.,

2.

vystěhovalecký patent ze dne 24. března 1832, č. 2557 sb. zák. soud.,

3.

dekrety dvorské kanceláře upravující věci státního občanství,

4.

zák. čl. L/1879 o nabývání a pozbývání státního občanství a zák. čl. IV/1886 o naturalisaci hromadných repatriantů,

5.

ustanovení § § 2 a 3 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé,

6.

vyhláška ministerstva vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb., o průkazu o státním občanství republiky Československé, ve znění vyhlášky ze dne 1. července 1928, č. 108 Sb.,

7.

zákon ze dne 29. května 1947, č. 102 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.

(2)

Tento zákon se nedotýká zákona ze dne 29. dubna 1930, č. 60 Sb., jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými státy severoamerickými o naturalisaci, zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, zákona ze dne 13. září 1946, č. 179 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska, a zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 107 Sb., kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

§ 11

zrušen

§ 12

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1949; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 88/1990 Sb.29.3.1990
Čl. III zákona č.72/1958 Sb.11.11.1958
Čl. II zákona č.72/1958 Sb.11.11.1958