Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

211/1949 Sb. znění účinné od 10. 10. 1949 do 25. 9. 1955

211

 

Vládní nařízení

ze dne 20. září 1949

o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu

jejich působnosti na orgány lidové správy.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:

§ 1.

Zrušují se:

 

1.

úřady přísežných místních komisařů,

2.

zemské komise a

3.

ministerská komise při ministerstvu zemědělství, zřízené podle hlavy II přílohy A vládního nařízení ze dne 19․ května 1939, č. 171 Sb. z roku 1940, o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby ( § 100 zákona ze dne 21. března 1948, č. 47 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)), jakož i

4.

oblastní komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými oblastními úřadovnami a

5.

zemské komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými zemskými úřadovnami, na Slovensku komise pro technicko-hospodářské úpravy při pověřenectvu zemědělství a pozemkové reformy se svou úřadovnou, zřízené podle hlavy I scelovacího zákona.

§ 2.

Působnost úřadů a orgánů uvedených v § 1, č. 1 a 4 přechází na okresní národní výbory, působnost komisí uvedených v § 1, č. 2 a 5 na krajské národní výbory a působnost komise uvedené v § 1, č. 3 na ministerstvo zemědělství.

§ 3.

Úřady a orgány, na které podle § 2 přechází působnost zrušených úřadů a orgánů, ukončí scelovací řízení podle § 100 scelovacího zákona. Likvidaci úřadů a orgánů uvedených v § 1, č. 1, 2, 4 a 5 provedou krajské národní výbory, likvidaci komise uvedené v § 1, č. 3 provede ministerstvo zemědělství.

§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministrem vnitra.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.