Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12/1955 Sb. znění účinné od 8. 4. 1955 do 31. 12. 2023

12

 

ZÁKON

ze dne 23. března 1955

o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky

Československé na rok 1955.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ.

Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1955. (§ 1)

§ 1.

K zajištění proporcionálního rozvoje národního hospodářství, k zabezpečení dalšího růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva a k upevnění obranyschopnosti republiky stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství na rok 1955 tyto hlavní úkoly:

a)

urychlit rozvoj zemědělské výroby, zejména zvýšením hektarových výnosů a užitkovosti hospodářských zvířat;

b)

zvýšit těžbu uhlí a výrobu elektrické energie a provést opatření k dalšímu rozšíření palivové, energetické a rudné základny;

c)

rozvíjet a dále zdokonalovat strojírenskou výrobu s cílem zvýšit technickou úroveň průmyslu, zemědělství i ostatních odvětví národního hospodářství, posílit obranu země a podstatně přispět k rozvoji zahraničního obchodu;

d)

zvýšit a zkvalitnit výrobu zboží široké potřeby a zlepšit poskytování služeb obyvatelstvu;

e)

podstatně zvýšit úroveň práce železniční a automobilové dopravy;

f)

upevňovat v celém národním hospodářství nejpřísnější režim hospodárnosti, zejména podstatně snížit vlastní náklady a zvýšit produktivitu práce;

g)

dále prohlubovat hospodářskou spolupráci se Sovětským svazem a s lidově demokratickými státy a rozšiřovat obchodní styky s ostatními zeměmi na základě zásady rovnoprávnosti a poskytování vzájemných výhod.

ČÁST DRUHÁ.

Rozvoj jednotlivých odvětví národního hospodářství a růst

hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva. (§ 2-10)

§ 2.

Rozvoj průmyslu.

Hlavní směry v rozvoji průmyslové výroby se stanoví takto:

(1)

V odvětví paliv a energetiky vzroste těžba uhlí o více než 5 % a zvýšením výroby elektrické energie o téměř 10 % se zlepší zásobování průmyslu a domácností elektrickým proudem․ Plánované těžby uhlí bude dosaženo zejména lepším využíváním dosavadních kapacit, dalším zvyšováním mechanisace dolů a zvýšením rozsahu přípravných, otvírkových a skrývkových prací. K zajištění stálých pracovních sil bude i nadále zvyšována výstavba bytů pro horníky. Rozsah geologicko-průzkumných prací se zvýší a bude zaměřen na zajištění výstavby nových dolů v příštích letech. Plánovaného zvýšení výroby elektrické energie bude dosaženo především zvýšením instalovaného výkonu.

(2)

V hutním průmyslu vzroste výroba v barevné metalurgii, jejíž objem se zejména v základních výrobcích téměř zdvojnásobí. Těžba železné rudy vzroste téměř o 15 %. Největší pozornost bude věnována geologickému průzkumu rudné základny i výstavbě zařízení pro zušlechťování rud. Zvýšení těžby rud bude dosaženo další mechanisací dolů. Zvýšení výroby surového železa bude dosaženo lepším využitím kapacity vysokých pecí při současném zvyšování podílu domácích rud ve vsázce. Budou učiněna opatření k zvýšení výroby úzkoprofilového válcovaného materiálu.

(3)

V chemickém průmyslu se zvýší výroba umělých hnojiv o jednu třetinu a výroba umělých vláken pro lehký průmysl o více než jednu třetinu. Výroba spotřebního zboží v chemickém průmyslu vzroste o více než jednu pětinu. Do provozu budou uvedeny nové kapacity na výrobu kyseliny sírové.

(4)

Ve strojírenské výrobě se výroba zemědělských strojů a zařízení téměř zdvojnásobí, výroba obráběcích strojů vzroste o více než jednu třetinu, výroba válcovacího zřízení o více než polovinu a výroba osobních automobilů vzroste více než dvakrát. Velmi podstatně se zvýší výroba spotřebního zboží, jako chladniček, praček, šicích strojů, motocyklů, hliníkového nádobí a pod. Budou učiněna opatření ke zvýšení jakosti strojírenských výrobků.

(5)

V odvětví výroby stavebních hmot vzroste výroba základních druhů stavebních hmot o více než jednu čtvrtinu. Zvýší se též výroba panelů všech typů, čímž se umožní zrychlení stavební výroby. Zvýšení výroby stavebních hmot bude dosaženo zejména lepším využíváním vápenek a zaváděním celoročního provozu v sezonních cihelnách.

(6)

V dřevařském průmyslu bude těžba dřeva na úrovni těžby v roce 1954. Bude dosaženo úspor řeziva, zejména tím, že normy spotřeby jehličnatého řeziva se zpevní jak ve výrobě a v provozu, tak zejména též při stavebně-montážních pracích.

(7)

V lehkém průmyslu bude dále zvyšována výroba spotřebního zboží, a to zejména tkanin hedvábných, tkanin vlněných a pleteného zboží. Zvýší se jakost a rozšíří sortiment textilních, kožedělných a sklářských výrobků. Bude zavedena výroba nových druhů textilních výrobků a zlepší se jakost tkanin a pletařských výrobků, zejména též dalším zvýšením obsahu vlny.

(8)

v potravinářském průmyslu se zvýší výroba dosavadních druhů výrobků, zlepší se jejich kvalita a bude dále rozšířen jejich sortiment. Tak bude zvýšena výroba mlékárenských výrobků o více než 10 %, rybích výrobků o 25 %; bude zavedena výroba nových druhů trvanlivého pečiva a zvýšena výroba polohotových jídel.

(9)

V místním průmyslu a ve výrobních družstvech se zvýší výroba a obohatí sortiment zboží široké potřeby a podstatně vzroste výroba stavebnin z místních zdrojů. Rozšíří a zlepší se opravářské a údržbářské služby obyvatelstvu.

Rozvoj zemědělství a lesnictví.

§ 3.

(1)

V rostlinné výrobě se zvětší výměra orné půdy o 120.000 hektarů. Hektarové výnosy hlavních zrnin se zvýší o jednu pětinu, hlavních olejnin o více než 30 % a chmele téměř o 10 %. Zvýšení hektarových výnosů bude dosaženo zejména zvýšením dodávek hnojiv uplatněním pokrokové agrotechniky a dodržováním agrotechnických lhůt. K zajištění krmivové základny pro další rozvoj živočišné výroby v příštích letech se zvětší plochy krmných plodin a zvýší se osev vysoce výnosných plodin, zejména plodin silážních.

(2)

V živočišné výrobě bude dále zvyšována průměrná užitkovost hospodářských zvířat. K jejímu zabezpečení bude rozšířena krmivová základna, zlepšeno hospodaření s centrálními fondy krmiv a zlepšena krmná technika. Zvýší se výroba jatečného skotu a jatečných tržních prasat o více než 10 %, vzroste počet odchovaných telat a zvýší se průměrná dojivost krav o 12 %.

(3)

Celkový rozsah mechanisovaných zemědělských prací, zejména rozsah mechanisace kultivačních a sklizňových prací u technických plodin se značně zvýší.

(4)

Zvýší se podstatně státní investiční výstavba v zemědělství i úvěry poskytované pro výstavbu jednotných zemědělských družstev. Bude zvyšována technická úroveň rostlinné i živočišné výroby.

(5)

Zemědělství bude posíleno pracovními silami, zejména mladými pracovníky. Zvláštní pozornost bude věnována zajištění kvalifikovaných pracovních sil pro strojní a traktorové stanice. Budou vytvářeny předpoklady pro upevňování a další rozvoj jednotných zemědělských družstev i pro zvyšování výroby jednotlivě hospodařících rolníků. K zajišťování těchto úkolů bude prohloubena pomoc národním výborům. Bude zvyšována úloha státních statků, zejména pokud jde o využívání a uplatňování poznatků zemědělské vědy, o šlechtitelskou a plemenářskou práci i pokud jde o zajištění úkolů v obdělávání neobdělané zemědělské půdy.

(6)

Zvláštní pozornost bude věnována zvýšení zemědělské výroby v pohraničních okresech. V pohraničí bude pokračovat dosídlování zemědělskými pracovníky, při čemž pozornost bude soustředěna na vybudování a dosídlení především těch okresů, v nichž jsou nejlepší podmínky pro dosažení vysoké úrovně zemědělské výroby. Ke splnění tohoto úkolu budou provedeny potřebné adaptace a podstatně se zvýší investiční prostředky na zemědělskou výstavbu, jakož i dodávky strojů a zařízení.

§ 4.

V lesnictví se v roce 1955 proti roku 1954 zvětší rozsah ošetřování lesních kultur o více než 12 %. Plocha síje ve školkách se zvětší o téměř 10 %, čímž bude umožněno zvýšené zalesňování v příštích letech.

§ 5.

Doprava a spoje.

(1)

Množství přepraveného zboží v roce 1955 dále vzroste. V železniční dopravě bude přepraveno o 5,4 % zboží více, při čemž přeprava na krátké vzdálenosti bude dále převáděna z dopravy železniční na dopravu silniční. Bude zlepšena dělba přepravní práce mezi jednotlivá odvětví. Rozšíří se okrsková přeprava kusových zásilek, čímž se zlepší služby obyvatelstvu.

(2)

Plánovaných výkonů železniční dopravy bude dosaženo podstatným zkrácením doby oběhu vozové jednotky na 3,8 dne a zvýšením průměrné váhy vlaku. Doba oběhu vozů bude snížena zkrácením prostojů v technických stanicích a zkrácením pobytu vozů ve stanicích a na vlečkách.

(3)

Autobusová přeprava osob bude zkvalitněna rozšířením autobusového parku a snížením správkového stavu autobusů.

(4)

Počet dopravovaných zpráv a zásilek dále vzroste.

(5)

Dále vzroste počet stanic místních telefonních sítí a bude prováděna další telefonisace venkova.

(6)

Na rozhlas po drátě budou zapojeny další obce. Výstavbou televisního vysílače v Ostravě bude dosaženo dalšího rozvoje televisního vysílání.

§ 6.

Investiční výstavba, generální opravy a stavebně-montážní práce.

(1)

K zabezpečení plánovaného rozvoje národního hospodářství budou v roce 1955 zvýšeny investice, zejména do zemědělství, na rozvoj palivové a surovinové základny, na výstavbu bytů a na školství a kulturu. Podstatně budou zvýšeny generální opravy základních fondů.

(2)

Investiční výstavba bude soustřeďována a rozestavěnost snižována. V důsledku toho bude v roce 1955 dokončeno podstatně více staveb než v roce 1954. Přitom se počet rozpracovaných staveb sníží zejména v průmyslu, v dopravě a ve spojích.

(3)

Výrobní možnosti budou zvýšeny uvedením nových výrobních kapacit do provozu a rozšířením kapacit dosavadních. Do provozu budou uvedeny zejména další hrudkovací pece, aglomerační pásy a výrobny kyseliny sírové, papíru a celulosy. Rozšířeny budou kapacity kamenouhelných a hnědouhelných dolů, elektráren a koksoven. Budou vystavěny a otevřeny nové všeobecně vzdělávací školy. Bytová výstavba bude dále zvýšena; do užívání bude předáno nejméně o jednu třetinu obytné plochy více než v roce 1954.

(4)

Bude zlepšeno zásobování staveb materiály, stroji a zařízeními. Zlepší se zajišťování výstavby projektovou a rozpočtovou dokumentací.

(5)

Stavební podniky ministerstva stavebnictví budou organisovány územně v souladu se zaměřením investiční výstavby a s rostoucím podílem bytové a zemědělské výstavby.

(6)

Ve stavebnictví budou v širokém měřítku zaváděny průmyslové metody. Zemní, skalní a betonářské práce budou dále mechanisovány. V bytové výstavbě se podstatně zvýší používání proudové metody.

§ 7.

Technický rozvoj.

(1)

Technický rozvoj bude zaměřen na vývoj a osvojení výroby nových strojů a zařízení pro zvýšení úrovně techniky jednotlivých odvětví národního hospodářství, zejména dolů, technicky zaostávajících odvětví průmyslu, zemědělství a stavebnictví.

(2)

Vědecko-výzkumné úkoly budou zaměřeny především na zvýšené využití domácí surovinové základny, další vývoj mechanisace průmyslu, zemědělství a stavebnictví, osvojení výroby nových druhů chemických výrobků a léčiv.

§ 8.

Růst hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva.

(1)

Růst národního důchodu bude v roce 1955 zajišťován zvýšením produktivity práce, jakož i podstatným snížením vlastních nákladů v průmyslu i v ostatních odvětvích národního hospodářství. Osobní spotřeba dále vzroste.

(2)

Počet pracovníků v národním hospodářství se zvýší a to zejména zařazením dorostu a absolventů škol do práce a vytvořením dalších pracovních příležitostí pro ženy z domácností a pro osoby se změněnou pracovní schopností.

(3)

Růstu produktivity práce bude dosaženo zejména zaváděním a intensivnějším využíváním nové techniky a drobnou mechanisací. V oboru mezd bude důsledně uplatňována socialistická zásada odměňování podle práce a zásada hmotného zainteresování pracujících na množství a jakosti vykonaných prací, na zhospodárnění výroby a na míře odpovědnosti; bude přísně dbáno dodržování mzdové discipliny a zabraňováno neodůvodněnému překračování mzdových fondů.

(4)

V souladu s růstem výroby a proudktivity práce dále vzrostou příjmy obyvatelstva a zvýší se maloobchodní obrat.

(5)

Zvýšená kupní schopnost obyvatelstva bude uspokojena většími dodávkami průmyslového a potravinářského zboží a to zboží kvalitnějšího a bohatšího sortimentu. Podstatně se zvýší dodávky textilních výrobků všech druhů, zejména pleteného a osobního prádla. Také strojírenských výrobků bude dodáno podstatně více; praček o více než 50 %, chladniček o více než 170 % a motocyklů dvojnásobně. Dodávky stavebnin na vnitřní trh se zvýší o více než jednu třetinu. Dále se zvýší dodávky masa, masných výrobků, rybích výrobků a drůbeže. Dodávky ovoce se zvýší o více než 30 %, rýže o více než 30 % a rybo o více než 40 %.

(6)

K zajištění lepších služeb obchodu obyvatelstvu bude zvýšen počet prodejen, zejména prodejen průmyslového zboží na vesnici. Bude dále doplňován automobilový par pro rozvoz zboží.

(7)

Zvýší se počet lůžek ve zdravotnických zařízeních, z toho v porodnicích a nemocnicích o 2,2 %. Počet lékařských míst se zvýší o 6,5 % a počet míst v jeslích o 3,3 %. Zlepší se léčebná, preventivní a hygienicko-epidemiologická péče.

(8)

Podstatně se zvýší výstavba všeobecně vzdělávacích škol a rozšíří se síť mateřských škol v oblastech, kde vzroste zaměstnanost žen.

(9)

Síť kulturně-osvětových zařízení bude lépe využívána. Bude zvýšen počet filmových představení a zlepšena činnost všech institucí, které poskytují kulturní služby obyvatelstvu.

§ 9.

Materiálně-technické zásobování.

(1)

Hospodárnost spotřeby surovin, materiálů, paliva a elektrické energie se zvýší tím, že podniky a závod budou

a)

prověřovat a dále zpevňovat normy spotřeby na základě nejnovější technologie a techniky,

b)

rozšiřovat normování spotřeby surovin, materiálů, paliva a elektrické energie na ty úseky výroby, pro které nebyly dosud spotřební normy stanoveny,

c)

důsledně používat prověřených a zpevněných norem spotřeby při řízení materiálně-technického zásobování výroby,

d)

zajišťovat zužitkování odpadového materiálu, a to zejména v místním hospodářství.

(2)

Hospodárnost skladování surovin, materiálů a hotových výrobků se zvýší tím, že podniky a závody budou dodržovat stanovené normy zásob, dále snižovat nadnormativní zásoby a zabraňovat vzniku nových nadnormativních zásob.

§ 10.

Rozvoj zahraničního obchodu.

Rozvojem zahraničního obchodu budou zajišťovány dovozy potřebné pro růst výroby a pro další vzestup životní úrovně obyvatelstva; vzroste zejména dovoz potravin a dovoz základních textilních surovin.

ČÁST TŘETÍ.

Stanovení, provádění a kontrola plnění státního plánu. (§ 11-12)

§ 11.

V rámci úkolů určených zákonem stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství vláda.

§ 12.

Ústřední orgány státní správy a národní výbory jsou povinny zajistit rozepsání všech úkolů státního plánu na pracoviště, zajišťovat rovnoměrné plnění plánu, provádět jeho pravidelnou kontrolu a včas činit opatření k zabránění vzniku poruch a disproporcí.

ČÁST ČTVRTÁ.

Prováděcí předpisy. (§ 13-15)

§ 13.

(1)

Nastane-li podstatná změny v předpokladech, za nichž byl státní plán sestaven, nebo budou-li to vyžadovat jiné závažné důvody, může vláda nově upravit úkoly stanovené zákonem o státním plánu rozvoje národního hospodářství.

(2)

Vláda je povinna předložit opatření podle odstavce 1 do 1 měsíce Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění schválit, pozbývá opatření platnosti třicátým dnem ode dne usnesení, nestanoví-li Národní shromáždění lhůtu jinou.

§ 14.

(1)

Vláda může nařízením vydávat předpisy k provedení tohoto zákona. Taková nařízení mohou svěřit bližší úpravu obecným právním předpisům ministerstev, národních výborů, jakož i jiným orgánům.

(2)

Jednotliví ministři mohou v oboru své působnosti vydávat předpisy k provedení úkolů, které jim ukládá státní plán.

(3)

Hospodářská opatření obecné povahy, která mohou ústřední orgány státní správy činit podle jiných zákonných zmocnění, lze činit jen se souhlasem předsedy vlády, dotýkají-li se provádění státního plánu.

§ 15.

(1)

Vláda se zmocňuje, aby nařízeními činila i taková opatření, nutná ke splnění úkolů státního plánu, k nimž by jinak bylo třeba zákona; takové nařízení vyžaduje ke své platnosti podpisu presidenta republiky.

(2)

Zmocnění podle odstavce 1 se nevztahuje:

a)

na úpravu poměrů ústavních,

b)

na schvalování státního rozpočtu,

c)

na úpravu daní, poplatků a jiných veřejných dávek v oboru státní finanční správy a cel,

d)

na úpravu věcí měnových.

(3)

Vláda je povinna nařízení vydané podle odstavce 1 předložit do jednoho měsíce ode dne jeho vyhlášení Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění schválit, pozbývá nařízení platnosti třicátým dnem ode dne usnesení, nestanoví-li Národní shromáždění lhůtu jinou. Předseda vlády vyhlásí pak bez odkladu ve Sbírce zákonů, že nařízení pozbylo platnosti a od kdy.

ČÁST PÁTÁ.

Ustanovení všeobecná a závěrečná. (§ 16-17)

§ 16.

Státní úřad plánovací upravuje závaznými směrnicemi postup plánovacích prací, jejich rozsah a způsob jejich provádění.

§ 17.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Zápotocký v.r.

Fierlinger v.r.

Široký v.r.

Dr. Dolanský v.r.

Poláček v.r.

gen. arm. Dr. Čepička v.r.

Štoll v.r.

Kopecký v.r.

Uher v.r.

Ing. Jankovcová v.r.

Beran v.r.

Dr. Škoda v.r.

Jonáš v.r.

Barák v.r.

Rejtmajer v.r.

Ing. Šimůnek v.r.

Smida v.r.

Dr. Kyselý v.r.

Dr. Bartuška v.r.

Plojhar v.r.

Dvořák v.r.

Dr. Šlechta v.r.

Dr. Kahuda v.r.

David v.r.

Málek v.r.

Ďuriš v.r.

Maurer v.r.

Krajčír v.r.

Dr. Neuman v.r.

Krosnář v.r.

Nosek v.r.

Machačová v.r.

Pospíšil v.r.

Dr. Nejedlý v.r.

Ing. Púčik v.r.