Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

52/1956 Sb. znění účinné od 7. 9. 1955

S výhradou k § 30.

52

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 9. července 1956

o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách

Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním

Organisace spojených národů dne 13. února 1946.

Resolucí ze dne 13. února 1946 Valné shromáždění Organisace spojených národů schválilo na základě článků 104 a 105 Charty Organisace spojených národů Úmluvu o výsadách a imunitách Organisace spojených národů a doporučilo, aby všichni členové Organisace spojených národů k ní přistoupili.

Národní shromáždění projevilo se zmíněnou úmluvou souhlas dne 24. května 1955 s výhradou k jejímu par. 30. Úmluva byla ratifikována presidentem republiky dne 26. července 1955 s výhradou k jejímu par. 30 a ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organisace spojených národů dne 7. září 1955.

Podle svého par. 32 nabývá tato úmluva účinnosti pro každý členský stát dnem, kdy složí listinu o přístupu, nabyla tedy účinnosti pro Československou republiku dnem 7. září 1955.

Při přístupu k zmíněné úmluvě učinila Československá republika tuto výhradu:

"Československá republika se nepokládá za vázánu par. 30 úmluvy, který předpokládá obligatorní pravomoc Mezinárodního soudního dvora pro spory vzniklé z výkladu nebo použití úmluvy; pokud se týče příslušnosti Mezinárodního soudního dvora pro tyto spory, stojí Československá republika na stanovisku, že k tomu, aby mohl být určitý spor předložen k vyřešení Mezinárodnímu soudnímu dvoru, je v každém jednotlivém případě nezbytný souhlas všech stran sporu. Tato výhrada se týká rovněž dalšího ustanovení téhož paragrafu, podle něhož jest přijmout posudek Mezinárodního soudního dvora jako rozhodující."

Kromě Československé republiky jsou touto úmluvou až dosud vázány tyto státy: Afghanistan, Australie, Belgie, Běloruská sovětská socialistická republika (s výhradou), Bolivie, Brazilie, Burma, Costa Rica, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopie, Filipiny, Francie, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Indie, Irak, Irán, Island, Izrael, Jugoslavie, Kanada (s výhradou), Libanon, Libérie, Lucembursko, Nicaragua, Norsko, Nový Zéland (s výhradou), Pakistán, Panama, Paraguay, Polsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Svaz sovětských socialistických republik (s výhradou), Syrie, Švédsko, Thaisko (s výhradou), Turecko (s výhradami), Ukrajinská sovětská socialistická republika (s výhradou).

Český překlad Úmluvy o výsadách a imunitách Organisace spojených národů se vyhlašuje jako samostatná část Přílohy ke Sbírce zákonů. 1

David v. r.Poznámky pod čarou:

Na straně 155.

Poznámky pod čarou:
1

Na straně 155.