Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

56/1956 Sb. znění účinné od 1. 4. 1962 do 30. 6. 1964
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 103/1964 Sb.

1.7.1964

zrušeno

zákonem č. 32/1962 Sb.

1.4.1962

56

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 18. prosince 1956

o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských

družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a

jiných osob samostatně hospodařících.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"):

§ 1.

Účel nařízení.

Účelem tohoto nařízení je zabezpečit členy jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařící rolníky a jiné osoby samostatně hospodařící pro případ stáří a invalidity, jejich rodinné příslušníky pro případ ztráty živitele a členy jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením též pro případ nemoci.

ČÁST PRVNÍ.

zrušena (§ 2-18)

§ 2.

zrušen

§ 3.

zrušen

§ 4.

zrušen

§ 5.

zrušen

§ 6.

zrušen

§ 7.

zrušen

§ 8.

zrušen

§ 9.

zrušen

§ 10.

zrušen

§ 11.

zrušen

§ 12.

zrušen

§ 13.

zrušen

§ 14.

zrušen

§ 15.

zrušen

§ 16.

zrušen

§ 17.

zrušen

§ 18.

zrušen

ČÁST DRUHÁ.

zrušena (§ 19-31)

§ 19.

zrušen

§ 20.

zrušen

§ 21.

zrušen

§ 22.

zrušen

§ 23.

zrušen

§ 24.

zrušen

§ 25.

zrušen

§ 26.

zrušen

§ 27.

zrušen

§ 28.

zrušen

§ 29.

zrušen

§ 30.

zrušen

§ 31.

zrušen

ČÁST TŘETÍ.

Zabezpečení důchodců v nemoci. (§ 32)

§ 32.

(1)

Důchodci, kterým byl přiznán důchod podle tohoto nařízení, a jejich rodinní příslušníci mají nárok na preventivní a léčebnou péči. Náležejí jim též dávky obdobné věcným dávkám poskytovaným podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců; z peněžitých dávek jim náleží podpora při narození dítěte a pohřebné.

(2)

Preventivní a léčebnou péči poskytují bezplatně orgány zdravotní správy․ Lázeňskou péči poskytuje zdravotní správa na vrub sociálního zabezpečení. Ostatní věcné, jakož i peněžité dávky poskytují orgány sociálního zabezpečení.

(3)

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví vyhláškou v úředním listě podrobnosti.

(4)

Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují

a)

na důchodce, kteří jsou důvodu své pracovní činnosti pojištění pro případ nemoci a mateřství, ani na jejich rodinné příslušníky,

b)

na osoby, které jsou účastny vojenské nemocenské péče.

ČÁST ČTVRTÁ.

Přechodná ustanovení. (§ 33-37)

§ 33.

Vyplácené dávky.

(1)

Dávky, na něž vznikl nárok do 31. prosince 1956 podle dosavadních předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin, se považují za dávky podle tohoto nařízení.

(2)

Další trvání nároků na starobní a invalidní důchody přiznané podle předpisů zrušených tímto nařízením se posuzuje podle ustanovení tohoto nařízení; byla-li však získána doba pojištění potřebná pro nárok na důchod podle dosavadních předpisů, považuje se pro trvání nároku na důchod za získanou i doba pojištění potřebná podle tohoto nařízení.

(3)

Úrazové důchody poskytované podle dosavadních předpisů mohou být sníženy nebo odňaty, jen pokud by to připouštěly dosavadní předpisy.

(4)

Nárok na vdovský důchod náležejí ke dni 31. prosince 1956 náleží vdově nadále i po tomto dni, jestliže nejpozději do 31. prosince 1956 dosáhla věku 45 let.

(5)

Výchovné náležejí k vdovskému důchodu na jednostranně osiřelí dítě se považuje za sirotčí důchod podle tohoto nařízení; náleží-li výchovné na více dětí, stanoví se výše jejich sirotčích důchodů poměrným dílem z úhrnu výchovného.

(6)

Dávky vyplácené ke dni 31. prosince 1956 po srážce daně ze mzdy se po tomto dni považují za dávky vyměřené ve výši, v níž byly takto vypláceny.

(7)

Státní úřad sociálního zabezpečení může stanovit vyhláškou v úředním listě podrobnosti.

§ 34.

Zhodnocení pojištění osob samostatně výdělečně činných, které zaniklo

k 30. září 1952.

Vznikne-li zaměstnanci, který byl pojištěn do 30. září 1952 též jako osoba samostatně výdělečně činná, nárok na dávky důchodového důchodového zabezpečení, hledí se při stanovení průměrného ročního výdělku též k vyměřovacím základům ze samostatně výdělečné činnosti konané do tohoto dne, je-li z nich splatné pojistné zaplaceno nejpozději ve lhůtě stanovené tímto nařízením ( § 21 odst. 1).

Závěrečná ustanovení.

§ 35.

Pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak, platí pro důchodové pojištění družstevníků a osob samostatně hospodařících přiměřeně ustanovení zákona:

1.

o době zaměstnání,

2.

o přerušení zaměstnání,

3.

o pracovním úrazu,

4.

o vzniku a zániku nároku na dávky,

5.

o povinnostech důchodce,

6.

o změně dávky a jejím vrácení,

7.

o omezení výplaty dávek,

8.

o výplatě dávek jiné osobě,

9.

o souběhu nároků na důchody,

10.

o způsobu výplaty dávek,

11.

o neplatnosti některých právních jednání,

12.

o promlčení nároku,

13.

o vynětí z daňové povinnosti,

14.

o sociální péči,

15.

o organisaci a řízení,

16.

o odstranění tvrdostí

a předpisy vydané k provedení těchto ustanovení.

§ 36.

(1)

Vládní nařízení č. 46/1952 Sb., o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin se zrušuje.

(2)

Doku nebudou vydány předpisy podle tohoto nařízení, užije se dosavadních prováděcích předpisů, pokud nejsou v rozporu s tímto nařízením.

§ 37.

Účinnost.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provede je předseda státního úřadu sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Široký v. r.