Čekejte, prosím...
A A A
45/1957 Sb. znění účinné od 15. 8. 1957 do 31. 12. 1972

45

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 2. srpna 1957

o zlepšovatelských návrzích.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 31 odst. 5 a § 32 odst. 1 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích:

O d d í l 1

Zlepšovací návrh (§ 1-3)

§ 1

(1)

Účelem zlepšovacích návrhů je dosáhnout vyšší a hospodárnější výroby, zlepšení jakosti výrobků, práce neb služeb, zvýšení sociální a kulturní péče o pracující zdokonalováním výrobních prostředků a pracovních způsobů nebo jejich lepším využitím.

(2)

Za zlepšovací návrhy se pokládají zejména návrhy výrobně-technické, organisačně-technické a organisačně-hospodářské povahy, které umožňují zdokonalovat známou techniku, technologii, projekci, zkušební a výzkumné metody, jakož i výrobky, nebo účinněji využívat zařízení, surovin, materiálů, paliv, pracovních sil, energie, výrobní plochy a jiných zdrojů, nebo zhospodárnit investiční výstavbu, nebo zlepšit bezpečnost a ochranu práce, bezpečnost provozu, soustavu řízení, zásobování, evidence, technické normy a pod.

§ 2

Za zlepšovací návrhy se nepokládají zejména:

a)

objevy ložisek nebo nalezišť přírodního bohatství nebo upozornění na ně;

b)

opatření vyplývající z operativního řízení podniků a nižších hospodářských složek;

c)

upozornění, že není zachováván právní předpis (na př. zákon, technická norma);

d)

vytyčení úkolu, nenavrhuje-li se způsob řešení;

e)

doporučení nákupu nového zařízení nebo materiálu, které jsou dostupné;

f)

odstraňování nedostatků a chyb způsobených nedbalostí;

g)

doporučení způsobu léčení nemocí a ochrany před nemocemi.

§ 3

(1)

Byl-li podán v témže podniku zlepšovací návrh shodný s dříve odmítnutým návrhem jiného zlepšovatele, pokládá se takový návrh za pouhé upozornění na možnost využití dříve odmítnutého návrhu. Dojde-li k zavedení návrhu, třeba i z jiného podnětu, má původní zlepšovatel nárok na odměnu. Osobě, která upozornila na možnost využití návrhu, se vyplatí odměna podle § 23 odst. 3.

(2)

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na zlepšovací návrhy, podané po uplynutí tří let ode dne, kdy byl původní zlepšovací návrh odmítnut. Po uplynutí této lhůty se k původnímu zlepšovacímu návrhu nepřihlíží.

(3)

Nařízení užívá, pokud z povahy věci neplyne něco jiného, výrazu podnik i pro jiné hospodářské organisace a pro organisace rozpočtové a výrazu zlepšovatel i pro toho, kdo na svém zlepšení pracuje nebo kdo zlepšovací návrh teprve přihlásil.

O d d í l 2

Působnost státních orgánů a organisací (§ 4-7)

§ 4

Státní úřad pro vynálezy a normalisaci (dále jen "Úřad") plní v oboru zlepšovacích návrhů kromě působnosti zvlášť vyčtené v zákoně o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (dále jen "zákon") a v dalších ustanoveních tohoto nařízení, zejména tyto úkoly:

a)

připravuje v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány návrhy právních předpisů, upravujících zásadní otázky zlepšovacích návrhů; v rámci daných zmocnění vydává k nim podrobnější právní předpisy; účastní se na vydávání právních norem ústředních úřadů a orgánů, které obsahují pokyny o organisaci, projednávání, zkoušení, zavádění, rozšiřování zlepšovacích návrhů a uzavírání dohod o využití a odměně;

b)

sleduje problémy zlepšovatelského hnutí v zahraničí a pečuje o výměnu zkušeností;

c)

sjednocuje činnost ústředních úřadů a orgánů v oboru zlepšovacích návrhů;

d)

vyžaduje si v rámci schválených výkazů od ústředních úřadů a orgánů přehledy a rozbory zlepšovatelského hnutí v jejich oboru působnosti a podává vládě zprávy o stavu zlepšovatelského hnutí a návrhy na opatření k jeho rozvoji;

e)

ve spolupráci s orgány Revolučního odborového hnutí pečuje o rozvoj zlepšovatelského hnutí.

§ 5

Ústřední úřady a orgány plní v oboru zlepšovacích návrhů kromě působnosti zvlášť vytčené v zákoně a v ustanoveních tohoto nařízení zejména tyto úkoly:

a)

vydávají v dohodě s Úřadem a s příslušnými ústředními výbory odborových svazů podrobné pokyny pro organisaci zlepšovatelského hnutí, pro projednávání, zkoušení, zavádění, využití a rozšiřování zlepšovacích návrhů a pro uzavírání dohod o využití zlepšovacích návrhů a odměně za ně (dále jen "dohoda o využití a odměně"); pokud jde o obor státní správy, vydá vzorové směrnice ministr financí v dohodě s ministrem vnitra a předsedou Úřadu;

b)

organisují zjišťování možnosti využití zlepšovacích návrhů v národním hospodářství, dbají o rozšiřování návrhů nadpodnikového významu a pečují o to, aby tyto návrhy byly uplatněny v technických normách;

c)

dbají, aby podřízené podniky si zajistily přirozenou volnou kapacitu a odborníky pro rozpracování, zkoušení a zavádění zlepšovacích návrhů;

d)

vyměňují s jinými ústředními úřady a orgány zkušenosti o organisaci práce se zlepšovateli a o zavádění zlepšovacích návrhů;

e)

organisují poskytování porad a pomoci zlepšovatelům ve svém oboru působnosti;

f)

pečují o to, aby v ústředním úřadě nebo orgánu byla vybudována a udržována účelná dokumentace zlepšovacích návrhů v oboru jejich působnosti, a dbají, aby obdobná dokumentace byla vybudována v podřízených orgánech a podnicích;

g)

sestavují a vyhlašují plán sektorových thematických úkolů a vypisují soutěže na jejich řešení; vydávají publikace, letáky, plakáty a pod.;

h)

kontrolují činnost a plnění úkolů jim podřízených podniků a informují Úřad o stavu zlepšovatelského hnutí s uvedením rozboru jeho nedostatků a kladů;

i)

rozvíjejí zlepšovatelské hnutí ve spolupráci s příslušným ústředním výborem odborového svazu.

§ 6

Do úkolů podniku v oboru zlepšovacích návrhů patří zejména:

a)

provádět šetření o možnosti využití zlepšovacích návrhů, rozpracovat a vyzkoušet prospěšné návrhy, zabezpečovat jejich urychlené zavádění, uzavírat dohody o využití a odměně a vyplácet odměny zlepšovatelům a osobám, zúčastněným při rozpracování, vyzkoušení, zavádění nebo rozšíření zlepšovacích návrhů;

b)

věnovat řádnou péči a podporu rozvoji a využití tvůrčích schopností zlepšovatelů, jež jsou zaměřeny na řešení otázek prospěšných pro národní hospodářství;

c)

poskytovat zlepšovatelům bezplatné porady a pomoc, jakož i umožnit jim, aby mohli používat zařízení, nástrojů a materiálu podniku, nutných pro vyrobení a prověření zkušebních vzorků, pokud tím neutrpí výroba, provoz nebo bezpečnost práce;

d)

předávat podklady nadřízeným orgánům a ostatním podnikům za účelem nejrychlejšího rozšíření návrhů;

e)

vyhlašovat thematické úkoly a organisovat soutěže na jejich řešení;

f)

zajišťovat v rámci příslušných plánů výrobní kapacitu, finanční a jiné prostředky a odborníky pro rozpracování, zkoušení a zavádění zlepšovacích návrhů;

g)

organisovat rozvoj zlepšovatelského hnutí za spolupráce se základními organisacemi odborových svazů.

§ 7

Podniky, jež určí ve směrnicích vedoucí ústředních úřadů a orgánů, jsou povinny zřídit útvary pro vynálezectví a zlepšovatelství v rozsahu přiměřeném jejich úkolům.

O d d í l 3

Řízení o zlepšovacích návrzích (§ 8-16)

§ 8

(1)

Zlepšovací návrhy se podávají zásadně písemně. Není-li zlepšovatel s to podat návrh písemně, poskytne mu podnik pomoc sepsáním zlepšovacího návrhu.

(2)

Návrh musí obsahovat popis, k němuž se připojí, je-li toho třeba, příslušný výkres. V popisu se objasní, jakého dosavadního způsobu práce nebo jakých pracovních prostředků se dosud používalo, jejich nevýhody a navrhované způsoby zlepšení.

(3)

Dotýká-li se zlepšovací návrh platné technické normy nebo vytváří-li podmínky pro vypracování a vyhlášení nové technické normy, uvede zlepšovatel i tuto okolnost, je-li mu známa.

(4)

Všechny došlé zlepšovací návrhy musí být zapsány v deníku, který se vede podle vzoru vydaného Úřadem. O zápisu návrhu do deníku se vydá zlepšovateli písemné potvrzení. Deník musí být svázán a řádně stránkován.

§ 9

Podá-li zlepšovací návrh několik zlepšovatelů a neuvedou v něm, jaký podíl přísluší každému z nich, mají vůči podniku nárok na odměnu rovným dílem.

§ 10

(1)

Zlepšovací návrh se podává u toho podniku nebo jeho složek, jehož oboru práce nebo provozu se návrh týká; jde-li o zlepšení z administrativního oboru, podává se návrh u toho podniku, který je podle platných právních předpisů oprávněn zlepšení zavést.

(2)

Kdo je v pracovním poměru, je povinen přihlásit zlepšovací návrh v podniku, v němž je zaměstnán, týká-li se návrh práce nebo provozu tohoto podniku.

(3)

Není-li podnik, jemuž zlepšovací návrh došel, příslušný, postoupí návrh bez prodlení příslušnému podniku.

§ 11

(1)

Není-li zlepšovací návrh technicky jasný nebo úplný, vyzve podnik zlepšovatele, aby návrh ve stanovené lhůtě technicky vyjasnil nebo doplnil.

(2)

Vyhoví-li zlepšovatel výzvě uvedené v odstavci 1 až po stanovené lhůtě, považuje se návrh za podaný dnem, kdy došlo vyjasnění nebo doplnění.

§ 12

Došlý zlepšovací návrh podrobí podnik šetření, zda je prospěšný, zda vyhovuje požadavkům bezpečnosti při práci, nebo zda jsou jím dány předpoklady ke změně, doplnění, revisi nebo zrušení nebo k vypracování nové normy. Do 30 dnů od dojití, po případě od doplnění zlepšovacího návrhu musí podnik sdělit zlepšovateli, zda návrh zavede, či zda jeho zavedení odmítá nebo zda bude třeba o zlepšovacím návrhu konat obsáhlejší šetření, nebo že návrh vyzkouší. Rozhodnutí podniku, jímž se odmítá zavedení zlepšovacího návrhu, musí být sděleno zlepšovateli písemně s podrobným věcným zdůvodněním.

§ 13

Je-li nutno návrh vyzkoušet, učiní podnik bezodkladně opatření k provedení příslušných zkoušek a vyrozumí o tom zlepšovatele, jemuž navrhne dohodu o spolupráci při zkoušení. Zkoušení návrhu bez spolupráce zlepšovatele je možné jen ve zvlášť odůvodněných případech.

§ 14

(1)

Shledá-li podnik, že zlepšovací návrh je prospěšný, zajistí jeho zavedení a mimo případy, kdy vypracováním návrhu byl splněn pracovní úkol ( § 21 odst. 3), učiní všechna opatření k uzavření dohody o využití a odměně se zlepšovatelem.

(2)

Jednání o podstatných bodech dohody zejména, o spolupráci zlepšovatele na zkoušení nebo zavedení návrhu, o způsobu určení odměny a době její splatnosti musí být ukončeno nejpozději do 15 dnů ode dne sdělení, že podnik návrh zavede.

(3)

Souhlas s uzavřením dohody se strany podniku je platný a závazný, byl-li dán pracovníkem k tomu oprávněným (vedoucím nebo jeho zástupcem).

(4)

Je-li zlepšovatel, s nímž se uzavírá dohoda, vedoucím podniku, zastupuje podnik při jednání o uzavření dohody nadřízený orgán.

(5)

Dohoda obsahuje zejména ustanovení o spolupráci zlepšovatele při vypracování výkresů a prototypu, o zkoušení a zavedení návrhu a účasti zlepšovatele při něm, o výši odměny, o době a způsobu její splatnosti.

§ 15

Byl-li na předmět zlepšovacího návrhu udělen patent, uzavře podnik s původcem smlouvu podle § 3 zákona, která nahradí dohodu o využití a odměně. Vyplacené částky se započtou do odměny za využití vynálezu.

§ 16

Odmítl-li podnik zavést zlepšovací návrh proto, že nepovažuje zavedení návrhu za prospěšné a účelné, může zlepšovatel požádat nadřízený orgán, aby přezkoumal stanovisko podniku. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo doručeno odmítnutí zavedení návrhu prostřednictvím podniku, který o návrhu rozhodl. Podnik je povinen, nevyhoví-li sám žádosti, předložit žádost ve lhůtě 30 dnů od jejího podání nadřízenému orgánu k přezkoumání; rozhodnutí tohoto orgánu je konečné.

O d d í l 4

Zavedení zlepšovacího návrhu (§ 17-18)

§ 17

(1)

Zavedení zlepšovacího návrhu se zajistí:

a)

příkazem, je-li možno návrh uskutečnit bez zařazení do plánu;

b)

prostřednictvím plánu technicko-organisačních opatření nebo plánu technického rozvoje;

c)

schválením technické dokumentace, byl-li návrh projednán v průběhu výzkumu, vývoje, projekce nebo přípravy výroby.

(2)

Národní podniky nebo jiné hospodářské organisace určí nebo zřídí podle směrnic ústředních úřadů nebo orgánů střediska nebo jiné útvary, jejichž úkolem bude zejména zhotovovat zkušební vzory, seznamovat podniky s vyzkoušenými zlepšovacími návrhy a předvádět jim jejich použití.

§ 18

(1)

V průběhu zavádění zlepšovacího návrhu nebo ve lhůtě určené směrnicemi ústředního úřadu provede podnik změny v technickohospodářských normách, technické dokumentaci (technologické postupy, výkresy a pod.) a kalkulaci, nebo dá podnět k takovým změnám.

(2)

Není-li zavedení návrhu v souladu s technickou normou nebo jiným právním předpisem, může být návrh zaveden teprve, dojde-li ke změně těchto předpisů, která zavedení návrhu připouští.

O d d í l 5

Rozšiřování zlepšovacích návrhů (§ 19-20)

§ 19

(1)

Vyzkoušené zlepšovací návrhy, jež mají význam pro další podniky, jsou podniky povinny předat do 30 dnů po vyzkoušení nadřízeným orgánům a i jinak se postarat o jejich využití v dalších podnicích.

(2)

Za zajištění rozšíření zlepšovacího návrhu jsou zodpovědné orgány nadřízené podniku, který první uzavřel se zlepšovatelem dohodu o využití a odměně nebo návrh zavedl.

(3)

Podniky, jimž došel zlepšovací návrh k využití rozšířením, jsou povinny projednat návrh, jako by byl v podniku přímo přihlášen.

(4)

Návrhy celostátního významu uveřejňuje urychleně Ústav pro technické a ekonomické informace ve Sbírce zlepšovacích návrhů.

(5)

Způsob předávání návrhů, jejich rozšiřování, projednávání a evidenci určí ve směrnicích pro obor své působnosti ústřední úřady a orgány.

§ 20

Podnik, který zavedl návrh předaný mu k rozšíření nebo uveřejněný v publikacích určených pro rozšiřování zlepšovacích návrhů, je povinen do 30 dnů podat o tom zprávu nadřízenému orgánu, který je odpovědný za rozšíření zlepšovacího návrhu, a zlepšovateli. Podnik je též povinen sdělit nadřízenému orgánu výši vyplacené odměny.

O d d í l 6

Odměny a výhody (§ 21-26)

§ 21

(1)

Nárok na odměnu vzniká po zavedení zlepšovacího návrhu.

(2)

Odměna přísluší i v tom případě, když předmět zlepšovacího návrhu byl již zaveden z popudu zlepšovatele a s vědomím podniku před podáním zlepšovacího návrhu, pokud návrh byl podán do 3 měsíců po zavedení.

(3)

Návrh na odměnu nepřísluší, splnil-li zlepšovatel vypracováním zlepšovacího návrhu úkol, který mu byl uložen plánem práce nebo pracovním příkazem, a úkol byl splněn způsobem nepřesahujícím meze daných technických pokynů, směrnic nebo podmínek.

(4)

Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na zlepšovací návrhy, jimiž byl vyřešen vyhlášený thematický úkol.

(5)

Odměna za využití zlepšovacího návrhu se sjednává podle směrnic o odměnách za zlepšovací návrhy ( § 32 odst. 2 zákona).

(6)

Zavede-li se zlepšovací návrh nejen v podniku, jenž uzavřel se zlepšovatelem dohodu, nýbrž i v jiných podnicích, má zlepšovatel nárok na odměnu, o níž se dohodne s podniky, které návrh zavedly, po případě s jejich nadřízeným orgánem.

(7)

Nárok na odměnu za využití návrhu v dalších podnicích nepřísluší, byl-li návrh u nich zaveden po uplynutí tří let ode dne, kdy byl návrh zaveden v prvém podniku.

§ 22

(1)

Má-li zlepšovací návrh za následek změnu platné výkonové normy, má zlepšovatel, pokud pracuje na úkolech dotčených návrhem, nárok na doplatek, který se rovná rozdílu sazeb mezi novou a starou výkonovou normou, a to po dobu šesti měsíců po sobě jdoucích ode dne zavedení nové výkonové normy. Je-li návrh dílem několika zlepšovatelů, má každý z nich nárok na doplatek jen v tom poměru, v jakém se podíleli na vypracování návrhu ti, kdo pracují na úkolech dotčených návrhem.

(2)

Pracovník, jemuž přísluší nárok na doplatek podle odstavce 1, může být přeložen na jinou práci jen ze zvláštních důvodů a souhlasí-li s tím příslušný odborový orgán. V případě přeložení přísluší mu přiměřená náhrada. Pro dohodu o výši náhrady platí stejné zásady jako pro dohodu o odměně ( § 31 zákona).

(3)

Pracovník, který na svém pracovišti z vlastního podnětu zavedl cizí zlepšení, má nárok na doplatek po dobu o jeden měsíc delší, než je doba nutná k zapracování.

(4)

Doplatek podle odstavců 1 a 3 se vyplácí až do výše mzdy zlepšovatele nebo toho, kdo zavedl cizí zlepšení na svém pracovišti, za dobu, za kterou je doplatek vyplácen.

§ 23

(1)

Za přímou účast na zavedení a rozšíření zlepšovacího návrhu přísluší účastníku odměna přiměřená významu návrhu, stupni pomoci a pracovního úsilí.

(2)

Také vedoucím pracovníkům podniků, cechů a dílen, kteří se přičinili o urychlené zavedení zlepšovacích návrhů, přísluší odměna přiměřená významu návrhů, stupni pomoci a pracovního úsilí.

(3)

Pracovníku, který upozorní na možnost využití zlepšovacího návrhu zavedeného v jiném podniku, přísluší odměna, dojde-li k využití návrhu na jeho upozornění; odměna nepřísluší, má-li pracovník za povinnost sledovat a navrhovat zavádění nové techniky nebo nových pracovních method.

(4)

Výši odměny určí vedoucí podniku; jde-li o vedoucího podniku, rozhoduje o výši odměny nadřízený orgán.

§ 24

Zlepšovateli, s nímž byla uzavřena dohoda o využití a odměně, vydá podnik do 15 dnů ode dne zavedení návrhu zlepšovatelské osvědčení s uvedením očekávaných ekonomických výsledků; vzor tohoto osvědčení vydá Úřad. za využití návrhu v dalším podniku rozšířením se zlepšovatelské osvědčení nevydává.

§ 25

(1)

Nedojde-li k uzavření dohody o využití a odměně pro neshodu v otázce odměny, předloží podnik svůj návrh odměny příslušné odborové organisaci k provedení smírčího řízení. Neodstraní-li se ani ve smírčím řízení rozpor mezi podnikem a navrhovatelem, rozhodne o odměně na žalobu zlepšovatele soud. O provedení smírčího řízení může požádat i zlepšovatel.

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí i pro odměny, jež přísluší zlepšovateli za využití návrhu v dalších podnicích.

(3)

Ústřední rada odborů stanoví orgány a způsob provádění smírčího řízení.

(4)

Náklady smírčího řízení hradí podnik ( § 14 odst. 1).

§ 26

Předseda Úřadu se zmocňuje, aby stanovil a vyplatil odměny za využití zlepšovacích návrhů mimo území Československé republiky, k němuž došlo do dne účinnosti tohoto nařízení.

O d d í l 7

(§ 27)

§ 27

V oboru své působnosti stanoví ministr zemědělství a lesního hospodářství v dohodě s ministrem financí a předsedou Úřadu a ve spolupráci s příslušnými odborovými svazy vyhláškou uveřejněnou v Úředním listě potřebné odchylky z ustanovení tohoto nařízení, pokud jde o přihlašování, projednávání, zavádění a rozšiřování návrhů, jakož i sjednávání odměn za ně.

O d d í l 8

Účinnost a provedení (§ 28)

§ 28

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1957; provedou je všichni členové vlády.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.