Čekejte, prosím...
A A A
62/1957 Sb. znění účinné od 1. 12. 1957 do 30. 9. 1959

62

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 29. listopadu 1957

o nové organisaci rozhlasu a televise.

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:

§ 1

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu významu rozhlasu a televise jako informačního prostředku a jako nástroje k mobilisaci pracujících k řešení úkolů socialistické výstavby zřizují se Československý výbor pro rozhlas a televisi (dále jen "výbor"), jako ústřední orgán státní správy v oboru rozhlasu a televise, a Slovenský výbor pro rozhlas a televisi (dále jen "Slovenský výbor"), jako orgán státní správy v oboru rozhlasu a televise pro Slovensko.

§ 2

(1)

Výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů.

(2)

Předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství a kultury; náměstky předsedy a členy výboru jmenuje a odvolává ministr školství a kultury na návrh předsedy výboru.

§ 3

Za činnost výboru odpovídá předseda výboru ministru školství a kultury.

§ 4

(1)

Z dosavadní organisace Československý rozhlas se zřizují organisace Československý rozhlas a Československá televise, které jsou právnickými osobami podřízenými výboru.

(2)

Organisaci, působnost, zásady hospodaření a financování těchto organisací upraví jejich organisační řády, které vydá předseda výboru v dohodě s ministerstvem financí.

§ 5

Výbor organisuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnost podřízených organisací po stránce ideově politické, umělecké a kulturní, technické a hospodářské a obstarává jejich společné věci.

§ 6

Podrobné vymezení úkolů a pravomoci výboru, zejména též vzájemné vztahy mezi výborem a Slovenským výborem, upraví statut, který na návrh ministra školství a kultury vydá vláda.

§ 7

(1)

Slovenský výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu jmenuje a odvolává sbor pověřenců na návrh pověřence školství a kultury; náměstky předsedy a členy výboru jmenuje a odvolává pověřenec školství a kultury na návrh předsedy Slovenského výboru.

(2)

Předseda Slovenského výboru odpovídá za činnost výboru pověřenci školství a kultury.

§ 8

(1)

Organisace Československý rozhlas a Československá televise mají na Slovensku oblastní ředitelství, která jsou ve své činnosti podřízena Slovenskému výboru.

(2)

Slovenský výbor organisuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnost oblastních ředitelství po stránce ideově politické, umělecké a kulturní, technické a hospodářské a obstarává jejich společné věci.

§ 9

Podrobné vymezení úkolů a pravomoci Slovenského výboru upraví statut, který na návrh pověřence školství a kultury vydá sbor pověřenců.

§ 10

Majetek a závazky Československého rozhlasu převede výbor v dohodě s ministerstvem financí na nově zřízené organisace.

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. prosince 1957; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.