Čekejte, prosím...
A A A
53/1958 Sb. znění účinné od 1. 7. 1958 do 31. 12. 1964

53

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 30. července 1958

o zřízení Státní letecké správy

 

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:

§ 1

(1)

Zřizuje se Státní letecká správa se sídlem v Praze s působností pro území celého státu. Je podřízena ministerstvu dopravy.

(2)

Státní letecká správa vykonává svou působnost jednak přímo, jednak prostřednictvím podřízených organizačních složek.

§ 2

Státní letecké správě přísluší tyto úkoly ve věcech civilního letectví:

a)

vydávat osvědčení o způsobilosti civilního letadla k létání a uznávat za platná osvědčení vydaná cizím státem,

b)

vydávat průkazy způsobilosti výkonným letcům a uznávat za platné cizí průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku,

c)

provádět administrativní šetření o příčinách leteckých nehod, pokud si je nevyhradí ministerstvo dopravy,

d)

obstarávat řízení a zabezpečování civilního leteckého provozu na území Československé republiky,

e)

vykonávat správu a údržbu dopravních letišť,

f)

obstarávat výstavbu dopravních letišť a letištních zařízení,

g)

vykonávat odborný technický dozor nad bezpečností při práci v letectví, a to v součinnosti s orgány inspekce práce jednotné odborové organizace,

h)

rozhodovat a činit opatření v dalších věcech civilního letectví, které na ni přenese ministerstvo dopravy.

§ 3

Podrobnosti o působnosti Státní letecké správy a jejích organizačních složek stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.