Čekejte, prosím...
A A A
81/1958 Sb. znění účinné od 1. 1. 1959 do 30. 6. 1964

81

 

Vládní nařízení

ze dne 5. prosince 1958

o správě národního majetku

 

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:

D Í L P R V N Í

Úvodní ustanovení (§ 1-3)

§ 1

Účel nařízení

Národní majetek je jako nedotknutelný majetek všeho pracujícího lidu ve státním socialistickém vlastnictví, které je zdrojem bohatství a síly republiky a neustálého růstu hmotné a kulturní úrovně všech pracujících. Neustálý rozvoj výroby rozšiřuje tento národní majetek a upevňuje ekonomický základ socialistické společnosti. Je proto ve vlastním a bezprostředním zájmu všech pracujících spravovat a chránit tento majetek s péčí odpovědného vlastníka a hospodáře. Pro tento význam národního majetku je také třeba upravit jeho správu tak, aby byla vykonávána podle jednotných zásad zabezpečujících jeho nejúčinnější ochranu, nejúčelnější a nejhospodárnější jeho využití, jakož i jeho stálé zvelebování a rozmnožování.

§ 2

(1)

Dělnická třída jako základní tvůrce všech hodnot, jakož i ostatní pracující se aktivně zúčastňují plnění všech úkolů vyplývajících pro organizace při správě národního majetku, jeho rozmnožování, hospodárného využívání a ochrany před poškozováním, ničením a rozkrádáním. Vedoucí organizací státního socialistického sektoru jsou povinni v nejužší spolupráci s orgány Revolučního odborového hnutí vytvářet trvale a soustavně nejvhodnější podmínky pro tuto nejširší a bezprostřední účast pracujících.

(2)

K tomu cíli rozvíjejí pracující a jejich společenské organizace, národní výbory i podniky všechny formy aktivní, uvědomělé a vzájemné účasti, zejména socialistickým soutěžením, výrobními poradami, kolektivními smlouvami, aktivy a především osobní prací každého jednotlivce tak, aby národní majetek stále více a lépe sloužil k rozvoji životní úrovně pracujícího lidu.

§ 3

Rozsah platnosti

Toto nařízení se vztahuje na veškerý národní majetek.

D Í L D R U H Ý

Správa hmotného národního majetku (§ 4-16)

§ 4

Podstata správy

(1)

Hmotný národní majetek spravují organizace státního socialistického sektoru.

(2)

Organizace státního socialistického sektoru spravující národní majetek je oprávněna i povinna mít tento majetek v držbě, pečovat o něj, udržovat a chránit jej tak, aby to vedlo k jeho největšímu rozkvětu. Zároveň je povinna tento majetek evidovat, využívat ho a nakládat s ním, jak to vyžaduje řádné plnění jejích úkolů.

(3)

Při správě národního majetku jednají organizace státního socialistického sektoru jménem státu jako vlastníka.

(4)

Ta organizace státního socialistického sektoru, která je právnickou osobou, jedná při správě národního majetku vlastním jménem.

(5)

Organizace státního socialistického sektoru, která spravuje národní majetek, může pověřit podřízenou organizaci některými úkoly správy, jestliže tím bude dosaženo lepšího plnění úkolů nebo snížení nákladů. Tímto pověřením není dotčena její odpovědnost za správu tohoto majetku.

§ 5

Příslušnost ke správě

(1)

Národní majetek má zásadně spravovat organizace státního socialistického sektoru, která je pověřena úkoly, k jejichž plnění národní majetek zcela nebo převážně slouží; výjimky jsou možné jen ze závažných důvodů, zejména hospodářských.

(2)

V pochybnostech o příslušnosti ke správě národního majetku mezi organizacemi státního socialistického sektoru podřízenými témuž orgánu rozhoduje orgán jim přímo společně nadřízený. Mezi organizacemi, které jsou podřízeny různým ústředním úřadům nebo krajským národním výborům anebo jejichž vrcholným nadřízeným orgánem je u jedné organizace ústřední úřad, u druhé rada krajského národního výboru, rozhodují tyto orgány ve vzájemné dohodě.

(3)

Nedojde-li k dohodě mezi orgány uvedenými v druhé větě předchozího odstavce, rozhodne o příslušnosti ke správě na žádost některého z nich ministerstvo financí.

(4)

Prováděcí předpisy ( § 25) stanoví, jak se spravuje národní majetek, u něhož se zjistí, že není ve správě žádné organizace státního socialistického sektoru, a jak se s takovým majetkem naloží.

§ 6

Druhy hmotného národního majetku

Jednotlivé hmotné věci národního majetku jsou podle povahy a hospodářského určení zásadně buď základními prostředky nebo zásobami.

§ 7

Evidence

(1)

Řádná správa a ochrana národního majetku především vyžaduje, aby národní majetek byl podle zvláštních předpisů zjištěn, sepsán, oceněn a běžně veden v evidenci. Organizace státního socialistického sektoru je proto povinna neustále sledovat, zejména při inventarizacích, zda národní majetek co do skutečného množství, druhu a stavu souhlasí s evidencí.

(2)

Jako vlastník nemovitého národního majetku se zapisuje ve veřejných knihách československý stát s vyznačením organizace státního socialistického sektoru, která majetek spravuje.

(3)

Organizace státního socialistického sektoru, která národní majetek spravuje, je povinna se postarat o pořádek ve veřejných knihách, zejména o zápis podle ustanovení odstavce 2.

§ 8

Ochrana

(1)

Organizace státního socialistického sektoru je povinna činit soustavně a důsledně potřebná opatření k ochraně národního majetku, zejména aby se předešlo jeho poškození, zničení, ztrátě nebo zneužití.

(2)

K zajištění výkonu práv vyplývajících ze správy národního majetku je organizace státního socialistického sektoru povinna použít včas všech právních prostředků, zejména domáhat se ochrany vlastnického práva a držby, uplatňovat nároky na náhradu škody, zajišťovat pohledávky a nároky před promlčením a zánikem a dávat podnět k trestnímu stíhání.

§ 9

Udržování, běžné a generální opravy a investice

(1)

Organizace státního socialistického sektoru je povinna národní majetek udržovat v řádném uživatelném stavu, zejména jeho včasným, pravidelným a hospodárným udržováním a opravami.

(2)

Prováděcí předpisy stanoví, co se rozumí generálními opravami základních prostředků a za jakých podmínek mohou organizace státního socialistického sektoru provádět generální opravy a investiční práce na základních prostředcích, které nejsou národním majetkem, avšak jsou zcela nebo zčásti v jejich užívání.

(3)

K odpisu nákladů u centralizované investiční výstavby, na níž byly práce trvale zastaveny, je třeba přivolení vlády v případech, ve kterých vynaložené investiční náklady převyšují částku 1 000 000 Kčs za objekt.

(4)

Ústřední orgány stanoví u decentralizované investiční výstavby, kdo rozhoduje o trvalém zastavení prací na nedokončených investicích a o odpisu investičních nákladů na ně vynaložených.

(5)

Ministerstvo financí stanoví podrobnosti týkající se odpisu nákladů na investice, na nichž byly práce trvale zastaveny, a způsob, jak se se zastavenými investicemi naloží.

Využití

§ 10

Přebytečný a neupotřebitelný majetek

(1)

Organizace státního socialistického sektoru je povinna soustavně pečovat o to, aby národního majetku bylo plně využito.

(2)

Má-li organizace státního socialistického sektoru ve správě národní majetek, který pro plnění svých úkolů nepotřebuje nebo který se zřetelem na jeho stav je pro ni neupotřebitelný, je povinna se postarat, aby byl včasně a řádně znovu umístěn anebo jinak s ním naloženo v zájmu společnosti.

§ 11

Pronájem

(1)

Organizace státního socialistického sektoru může národní majetek, který dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, pronajmout, pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak.

(2)

Pronájem místností k účelům obytným nebo provozním se řídí předpisy o hospodaření s byty nebo s jinými místnostmi.

§ 12

Odevzdání do trvalého užívání

(1)

Do trvalého užívání ( § 103 odst. 2 obč. zák.) může být odevzdán společenským organizacím nebo lidovým družstvům a družstevním organizacím zpravidla jen nemovitý národní majetek s příslušenstvím; samostatné movité věci mohou být odevzdány do trvalého užívání toliko výjimečně, pokud jejich povaha trvalé užívání připouští a jsou pro to zvláštní důvody.

(2)

Do trvalého užívání může být odevzdán jen národní majetek, který je ve správě okresního národního výboru a v jeho obvodu. Odevzdání do trvalého užívání přísluší výkonným orgánům tohoto národního výboru. Národní majetek, odevzdaný před počátkem účinnosti tohoto nařízení do trvalého užívání jinou organizací státního socialistického sektoru, je organizace státního socialistického sektoru, která má majetek ve správě, povinna bez průtahů převést do správy okresního národního výboru, v jehož obvodu je majetek. Ministerstvo financí může ze závažných důvodů stanovit, zejména pro zvláštní povahu nebo poslání některých částí národního majetku, že i jiné organizace státního socialistického sektoru mohou národní majetek, který mají ve správě, odevzdat do trvalého užívání, popřípadě majetek do trvalého užívání již odevzdaný ve své správě ponechat.

(3)

Odevzdání do trvalého užívání se provádí opatřením, vydaným po předchozím souhlasu budoucího trvalého uživatele.

(4)

Trvalý uživatel má práva a povinnosti organizace státního socialistického sektoru spravující národní majetek ( § 4), nesmí však odevzdaný majetek ani zcizit, ani zatížit a smí ho užívat jen k účelu, pro který mu byl odevzdán. Trvalému uživateli mohou být uloženy ještě další podmínky a omezení.

(5)

Národní majetek může být trvalému uživateli odňat, neplní-li trvalý uživatel stanovené podmínky nebo vyžaduje-li to obecný zájem.

Zatížení národního majetku

§ 13

(1)

Národní majetek nesmí být zatížen zástavními právy a věcnými břemeny, a to ani exekučně, pokud toto nařízení, prováděcí nebo zvláštní předpisy takové zatížení nedovolují.

(2)

Nemovitý národní majetek lze zatížit právem stavby ve prospěch lidových družstev a společenských organizací nebo k vystavění rodinného domku anebo jiné drobné stavby ve prospěch pracujících. K zatížení je třeba souhlasu přímo nadřízeného orgánu, pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak.

(3)

V jiných případech může být národní majetek zatížen jen v obecném zájmu a dá-li k tomu souhlas na návrh příslušného ústředního úřadu nebo výkonného orgánu krajského národního výboru ministerstvo financí.

(4)

Zvláštní předpisy, které opravňují organizace státního socialistického sektoru užívat národního majetku k obecně prospěšným účelům a pro jejich zařízení, nejsou dotčeny.

§ 14

Ustanovení zvláštních předpisů o zániku zástavních práv a věcných břemen na majetku, dnem, kdy se majetek stává základním prostředkem národního podniku, se vztahují na všechny ostatní organizace státního socialistického sektoru; zástavní práva a věcná břemena, váznoucí na základních prostředcích těchto organizací v den počátku účinnosti tohoto nařízení, zanikají tímto dnem.

§ 15

Převody správy národního majetku

(1)

Správa národního majetku smí být převedena jen z důvodu příslušnosti ( § 5) nebo jde-li o národní majetek přebytečný nebo neupotřebitelný anebo vyžadují-li to jiné závažné důvody. Správa národního majetku se převádí bezplatně jednostranným opatřením nebo dohodou, jde-li

a)

o nemovité základní prostředky,

b)

o movité základní prostředky a zásoby a je-li jejich převod prováděn v důsledku reorganizace, delimitace, přesunu a rozšíření výrobního programu na základě rozhodnutí vyšších orgánů,

c)

o movité základní prostředky a ze zásob o drobné a krátkodobé předměty, převáděné mezi rozpočtovými organizacemi,

d)

o zásoby jako část hospodářského celku, převáděného mezi rozpočtovými organizacemi,

e)

o nedokončené investice pořízené v rámci centralizované výstavby z prostředků státního rozpočtu,

f)

o případy, kdy to ze závažných, zejména hospodářských důvodů stanoví ministerstvo financí.

(2)

V jiných případech než uvedených v ustanovení odstavce 1 převádí se správa národního majetku úplatně, a to smlouvou.

(3)

Podrobnosti a zejména pak řízení při převodu správy a schvalování převodů nadřízenými orgány upraví prováděcí předpisy.

(4)

Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na nakládání s národním majetkem v rámci obvyklého hospodaření.

§ 16

Zcizení národního majetku

(1)

Základní prostředky nesmí být zcizeny, a to ani exekučně, pokud prováděcí nebo zvláštní předpisy zcizení nedovolují.

(2)

Prováděcí předpisy upraví zejména řízení při zcizení, schvalování zcizení nadřízenými orgány a použití výtěžku ze zcizení základních prostředků; týmž způsobem mohou být stanovena omezení pro zcizení jiného národního majetku než základních prostředků.

(3)

K bezplatnému zcizení národního majetku v hodnotě nad 5 000 000 Kčs je třeba přivolení vlády.

D Í L T Ř E T Í

Pohledávky a práva státu (§ 17-20)

§ 17

(1)

Pohledávky a práva (dále jen "pohledávky") státu přísluší spravovat, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, té organizaci státního socialistického sektoru

a)

z jejíž působnosti pohledávka vznikla,

b)

anebo do jejíž působnosti patří střežit majetkoprávní zájmy státu, jejichž poškozením pohledávka vznikla,

c)

anebo která má ve správě majetek, s nímž pohledávka souvisí.

(2)

Není-li podle odstavce 1 příslušna žádná organizace státního socialistického sektoru, je příslušný ústřední úřad, jehož oboru působnosti se pohledávka týká, popřípadě organizace mu podřízená, kterou určí.

(3)

Nelze-li určit příslušnost ani podle odstavce 2, je příslušné ministerstvo financí, popřípadě organizace mu podřízená, kterou určí.

(4)

Nedojde-li mezi několika organizacemi příslušnými podle odstavce 1 k dohodě o výkonu správy pohledávky, platí přiměřeně ustanovení § 5 odst. 2 a 3.

§ 18

(1)

Ze správy pohledávky je organizace státního socialistického sektoru oprávněna a povinna s pohledávkou nakládat s péčí socialistického hospodáře jménem státu jako věřitele a s omezeními vyplývajícími z tohoto nařízení.

(2)

Organizace státního socialistického sektoru jsou povinny pečovat, aby veškeré pohledávky byly řádně a včas dlužníky plněny, popřípadě na nich vymáhány včasným uplatněním nároků před příslušnými orgány.

(3)

Ministerstvo financí stanoví, u kterých pohledávek a za jakých podmínek mohou organizace státního socialistického sektoru dlužníku s plněním jeho závazku posečkat, zcela nebo zčásti jej prominout anebo od vymáhání pohledávek upustit.

(4) Jinak o správě pohledávek platí přiměřeně ustanovení § § 7 a 8.

§ 19

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.

§ 20

O správě cenných papírů a nakládání s nimi platí přiměřeně ustanovení § § 4, 5, 7, 8, 13 až 16; o správě pohledávek z cenných papírů platí obdobně ustanovení § § 17 a 18.

D Í L Č T V R T Ý

Nabývání majetku pro stát (§ 21-23)

§ 21

(1)

Ministerstvo financí může pro úplatné nabývání věcí a pohledávek organizacemi státního socialistického sektoru pro stát od soukromníků stanovit podmínky, zejména způsob úhrady, popřípadě takové nabývání omezit nebo i vyloučit.

(2)

Ministerstvo financí může vydat předpisy podle odstavce 1 i pro úplatné nabývání věcí a pohledávek ostatními organizacemi socialistického sektoru.

§ 22

(1)

Majetek, kterého nabývá stát darováním, odúmrtí, zabráním nebo propadnutím v trestním řízení soudním nebo správním, při likvidaci a z jiných podobných důvodů, mají v prozatímní správě okresní národní výbory; majetek vedou v evidenci, zabezpečují a realizují výkonné orgány okresních národních výborů. Podrobnosti, zejména o povinnostech okresních národních výborů, vyplývajících z prozatímní správy, stanoví ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

(2)

Orgány státní správy a organizace socialistického sektoru jsou povinny spolupracovat s okresními národními výbory, aby majetek nabývaný pro stát byl řádně zjištěn, veden v evidenci, zabezpečen a realizován.

(3)

Výtěžky z realizace tohoto majetku jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 23

O správě a o nakládání s majetkem znárodněným, s majetkem získaným pro účely pozemkových reforem a s majetkem zkonfiskovaným platí, dokud s tímto majetkem nebylo konečným způsobem naloženo, zvláštní předpisy.

D Í L P Á T Ý

Dohled (§ 24)

§ 24

(1)

Nadřízené orgány jsou povinny v oboru své působnosti dohlížet, zda organizace státního socialistického sektoru řádně plní povinnosti vyplývající ze správy národního majetku, a zjistí-li závady, zařídit jejich odstranění.

(2)

K odstranění a zamezení závad nebo z jiného obecného zájmu může nadřízený orgán uložit organizaci státního socialistického sektoru vhodná omezení ve výkonu její správy.

D Í L Š E S T Ý

Závěrečná ustanovení (§ 25-29)

Zmocnění

§ 25

Předpisy potřebné k provedení tohoto nařízení vydá ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 26

Ministerstvo financí může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady

a)

stanovit, že platí přiměřeně ustanovení § § 18 a 20 o pohledávkách, jejichž věřiteli jsou organizace státního socialistického sektoru, zejména právnické osoby,

b)

stanovit, která organizace státního socialistického sektoru vymáhá pohledávky organizací uvedených pod písm. a), jsou-li pochybnosti, které z nich pohledávka patří, a že vymáháním pověřená organizace má při uplatňování pohledávky způsobilost být účastníkem řízení,

c)

uložit i všeobecnou povinnost jakýmkoli organizacím a osobám hlásit národní majetek, který mají u sebe z jakýchkoli důvodů,

d)

stanovit postup při provádění likvidace organizací státního socialistického sektoru a právnických osob, kde výsledek likvidace má vliv na státní rozpočet; může též stanovit způsob vypořádání pohledávek věřitelů zrušené organizace (právnické osoby) a postup při jejich uplatňování.

§ 27

Příslušné ústřední úřady mohou stanovit pro obor své působnosti další podrobnosti k předpisům ministerstva financí, vydaným podle tohoto nařízení, a to v dohodě s ním.

§ 28

Zrušovací ustanovení

(1)

Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení; zejména se zrušují vládní nařízení č. 110/1953 Sb․, o správě národního majetku rozpočtovými organizacemi, a vládní nařízení č. 111/1953 Sb., o základních fondech hospodářských organizací.

(2)

Ustanovení zvláštních předpisů o úpravě hospodaření bank, státních spořitelen a Státní pojišťovny, o úpravě hospodaření s peněžními prostředky a ustanovení devizových předpisů nejsou dotčena.

§ 29

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provedou jej všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Ing. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.