Čekejte, prosím...
A A A
83/1958 Sb. znění účinné od 20. 6. 1966
změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 36/1966 Sb.

20.6.1966

zákonem č. 117/1965 Sb.

10.11.1965

83

 

Zákon

ze dne 11. prosince 1958

o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků

a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

DÍL I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1)

§ 1

zrušen

DÍL II

FINANČNÍ PLÁNY (§ 2-6)

§ 2

zrušen

Pětileté finanční plány

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

DÍL III

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ (§ 7-11)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

Zmocnění

(1)

Ministr financí se zmocňuje k bližší úpravě finančního hospodaření, zejména odvodů do státního rozpočtu a přídělů z něho, finančních zdrojů vytvořených podniky a jejich používání, úhrad ztrát, financování základních prostředků a vlastních oběžných prostředků, financování ostatních úkolů a poskytování úvěrů, jakož i stanovit zásady pro rozbor a schvalování výsledků finančního hospodaření podniků a orgánů jimi nadřízených.

(2)

Ministr financí se dále zmocňuje upravit platební a zúčtovací styk, pokladní operace, fakturování a placení, kontrolu prováděnou peněžními ústavy, zejména kontrolu čerpání mzdových fondů a důsledky porušení finanční kázně; může též stanovit, v jakém rozsahu se předpisy o fakturování a placení, jakož i sankce na porušení těchto předpisů vztahují i na jiné organizace než podniky ( § 2 odst. 2) a na obyvatelstvo.

(3)

Generální ředitel Státní banky československé se zmocňuje na základě předpisů vydaných podle stanovení odstavců 1 a 2 směrnicemi podrobněji upravit financování základních prostředků a jeho kontrolu, úvěrování, platební a zúčtovací styk, pokladní operace a kontrolu čerpání mzdových fondů.

(4)

Ministr financí může podle potřeby odchylně upravit finanční hospodaření podniků řízených národními výbory.

DÍL IV

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ (§ 12-14)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

(1)

Výsledky finančního hospodaření ministerstev a jejich souhrnné roční účetní výkazy schvaluje ministr finanční. Ministr finanční může ze závažných důvodů odmítnout schválení výsledků a výkazů. Odmítne-li je ministr financí schválit, předloží je příslušný ministr vládě k projednání.

 

(2)

Ministr financí předkládá vládě zprávy o finančním hospodaření ministerstev.

DÍL V

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ (§ 15-17)

§ 15

Dokud nebudou vydány příslušné prováděcí předpisy, použije se předpisů dosavadních, pokud neodporují tomuto zákonu.

§ 16

(1)

Zrušují se všechna ustanovení upravující věci, na něž se vztahuje tento zákon; zejména se zrušuje zákon č. 106/1951 Sb․, o úpravě financování národních a komunálních podniků, s výjimkou ustanovení 14 odst. 2 věty první a druhé, a vládní nařízení č. 107/1951 Sb., kterým se provádí zákon č. 106/1951 Sb.

(2)

Ustanovení zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, vládního nařízení č: 13/1952 Sb., o správě spojů, ustanovení § 6 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků, a zákona č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících, nejsou dotčena.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provedou jej všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Tesla v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Uher v. .r

Barák v. r.

Beran v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ing. Černý v. r.

Bakuľa v. r.

Dvořák v. r.

David v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Ďuriš v. r.

generáplukovník Lomský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.