Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

71/1959 Sb. znění účinné od 14. 12. 1959 do 31. 10. 1990

71

 

ZÁKON

ze dne 19. listopadu 1959

o opatřeních týkajících se některého

soukromého domovního majetku

 

Národní shromáždění Republiky československé se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zvyšování životní úrovně pracujících předpokládá též soustavné zvyšování úrovně jejich bydlení. Proto současně s uskutečňováním širokého programu nové bytové výstavby je třeba za nejširší aktivní účasti všeho pracujícího lidu plně využívat a zvelebovat celý dosavadní bytový fond. Část bytového fondu je však dosud v soukromém vlastnictví, není dostatečně udržována a nevyhovuje stále se zvyšujícím požadavkům na úroveň bydlení. Poněvadž i tento majetek je součástí národního bohatství, je v zájmu celé společnosti, aby bylo o něj pečováno stejně jako o majetek národní. K dosažení tohoto účelu vytváří tento zákon nezbytné hospodářské a právní předpoklady.

§ 2

(1)

Tento zákon se vztahuje na domy, které jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo soukromých právnických osob a jsou zcela nebo převážně určeny k bydlení․

(2)

Tento zákon se nevztahuje na rodinné domky ve smyslu předpisů o hospodaření s byty. Nevztahuje se též na domy, které vzhledem k svému stavebnímu uspořádání, okruhu jejich uživatelů nebo jiným skutečnostem mají plnit účel rodinných domků; podrobnosti upraví prováděcí předpisy.

§ 3

(1)

K dosažení cílů sledovaných tímto zákonem může místní národní výbor se souhlasem vlastníka domu, na který se vztahuje tento zákon (dále jen "nájemní dům"), provést jeho úpravu. Úpravou se rozumí stavební úprava, přístavba, nástavba, změna stavby, dokončení stavby, přípojka na veřejné zařízení nebo udržovací práce. Při provádění úpravy má místní národní výbor práva a povinnosti stavebníka.

(2)

Nelze-li dosáhnout souhlasu vlastníka, může výkonný orgán okresního národního výboru rozhodnout, že úpravu podle odstavce 1 lze provést bez tohoto souhlasu.

(3)

Místní národní výbor, oprávněný k úpravě podle předchozích odstavců, se může dohodnout s organizací socialistického sektoru, že úpravu provede s právy a povinnostmi stavebníka tato organizace. Výkonný orgán národního výboru může byty získané touto úpravou jen poprvé přidělit jako podnikové byty ve smyslu předpisů o hospodaření s byty, a to zaměstnancům organizace, která úpravu provedla. Prováděcí předpisy stanoví podrobnosti, zejména s kterou organizací a za jakých podmínek může místní národní výbor takovou dohodu sjednat.

§ 4

(1)

Místní národní výbor uhradí ze svých rozpočtových prostředků náklady vynaložené ( § 3) na úpravu.

(2)

Vlastník nájemního domu je povinen místnímu národnímu výboru zaplatit náhradu za provedenou úpravu. Pro tuto pohledávku vázne na nájemním domě zástavní právo, a to v pořadí přede všemi jinými právy váznoucími na nemovitosti.

§ 5

(1)

Po dobu trvání zástavního práva ( § 4 odst. 2) smí vlastník nakládat s nájemním domem jen se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru. Výkonný orgán okresního národního výboru může k udělování tohoto souhlasu zmocnit výkonné orgány místních národních výborů a určit přitom rozsah tohoto oprávnění.

(2)

Právní úkony, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1, jsou neplatné.

(3)

Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech není třeba souhlasu podle odstavce 1.

§ 6

(1)

Převyšuje-li pohledávka na náhradu ( § 4 odst. 2) spolu s ostatními pohledávkami organizací státního socialistického sektoru zajištěnými zástavním právem na nájemním domu dvě třetiny hodnoty domu před jeho úpravou, může výkonný orgán okresního národního výboru rozhodnout, že nájemní dům spolu se stavebním pozemkem, na kterém je vystavěn, a se zahradou hraničící s tímto pozemkem, pokud patří vlastníku nájemního domu, přechází do státního socialistického vlastnictví.

(2)

Nájemní dům s příslušnými pozemky (odstavec 1) přechází do státního socialistického vlastnictví ode dne, kdy rozhodnutí o přechodu vlastnictví nabude právní moci. Od tohoto dne stává se bývalý vlastník nájemního domu nájemníkem bytu, kterého v domě užívá.

(3)

Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech, za jakých podmínek a jakým způsobem může stát vypořádat některé závazky pro které vázla na majetku (odstavec 2) zástavní práva.

§ 7

O právních poměrech vzniklých mezi národními výbory a vlastníkem nájemního domu na základě ustanovení § § 3 až 5 a § 6 odst. 1 a o právních poměrech vzniklých mezi místním národním výborem a organizací socialistického sektoru na základě ustanovení § 3 odst. 3 rozhoduje se v řízení správním.

§ 8

Ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady vydají předpisy potřebné k provedení tohoto zákona, zejména předpisy k provedení ustanovení § 2 odst. 2 o řízení ( § 7), o stanovení výše náhrady ( § 4 odst. 2) a o jejím vymáhání.

§ 9

Ministerstvo financí se zmocňuje upravit v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady správu nájemních domů, na které se vztahuje ustanovení § 5 odst. 1 anebo na nichž váznou zástavní práva pro pohledávky organizací státního socialistického sektoru, jakož i způsob financování úprav nájemních domů ( § 3).

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej ministři financí a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

dr. Škoda v. r.