Čekejte, prosím...
A A A
8/1959 Sb. znění účinné od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1970
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 134/1970 Sb.

1.1.1971

zrušen

zákonem č. 50/1967 Sb.

1.1.1967

zákonem č. 117/1965 Sb.

10.11.1965

Více...

8

 

ZÁKON

ze dne 20. února 1959,

kterým se stanoví základní pravidla o státním

rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Díl I

Úvodní ustanovení (§ 1)

§ 1

(1)

Státní rozpočet je základním finančním plánem státu.

(2)

Zdrojem příjmů státního rozpočtu je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu. Prostředky státního rozpočtu slouží k finančnímu zabezpečení hospodářské a kulturní výstavby a k upevňování moci a síly republiky.

(3)

Státní rozpočet vychází z pětiletých plánů rozvoje národního hospodářství. Je spjat s ročními plány rozvoje národního hospodářství a opírá se o finanční plány a rozpočty ministerstev, podniků státního socialistického sektoru a národních výborů.

(4)

K zabezpečení cílů státního rozpočtu se rozvíjí tvůrčí účast lidu, jako jediného hospodáře a společenského vlastníka všeho národního majetku, na řízení hospodářství a správě státu.

Díl II

Všeobecná ustanovení o státním rozpočtu (§ 2-12)

§ 2

(1)

Celková výše příjmů a výdajů státního rozpočtu se stanoví pro každý rok rozpočtovým zákonem v souladu s úkoly pětiletého plánu.

(2)

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.

(3)

Státní rozpočet musí být vyrovnaný.

§ 3

Státní rozpočet je jednotný. Skládá se z rozpočtů ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánů a z rozpočtů národních výborů; součástí státního rozpočtu je rozpočet Slovenska.

§ 4

(1)

V rámci státního rozpočtu se stanoví pro každý rozpočtový rok příjmy a výdaje rozpočtu Slovenska a rozpočtů národních výborů.

(2)

Slovenská národní rada může zvýšit příjmy rozpočtu Slovenska nad stanovenou částku a o tutéž částku zvýšit i výdaje.

(3)

Národní výbor může zvýšit příjmy svého rozpočtu nad stanovenou částku a o tutéž částku zvýšit i výdaje.

§ 5

Zapojení organizací na státní rozpočet

(1)

Hospodářské organizace státního socialistického sektoru jsou zapojeny na státní rozpočet finančními vztahy, určenými v jejich finančních plánech. Tyto vztahy upravují zvláštní předpisy.

(2)

Rozpočtové organizace jsou na státní rozpočet zapojeny buď hrubými příjmy a výdaji anebo finančními vztahy (zvláštní rozpočtové organizace).

(3)

Organizacím, které plní důležité veřejné úkoly, mohou být poskytovány příspěvky ze státního rozpočtu za podmínek stanovených ministerstvem financí.

§ 6

Skladba státního rozpočtu

(1)

Skladba státního rozpočtu musí odpovídat organizační struktuře hospodářství a státní správy a musí být jednoduchá, jasná a přehledná.

(2)

Skladbu státního rozpočtu stanoví ministr financí.

§ 7

Sestavování státního rozpočtu

(1)

Vláda stanoví lhůty pro sestavování státního rozpočtu.

(2)

Při sestavování návrhu svého rozpočtu jsou všechny organizace povinny:

a)

odkrývat všechny zdroje pro zvýšení příjmů a snížení výdajů a využívat jich;

b)

zařazovat do rozpočtu výdaje pouze v částkách nutných k účelnému a hospodárnému plnění úkolů.

§ 8

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1)

Prostředků určených ve státním rozpočtu k úhradě výdajů smí být použito jen k účelům, pro které byly určeny, a jen do výše stanovené rozpočtem. Ministr financí stanoví, ve kterých případech může být uvedených prostředků použito k jinému účelu.

(2)

Vláda může povolit uskutečnění výdaje nezbytného pro národní hospodářství a nezajištěného ve státním rozpočtu, pokud jej nelze krýt v rozpočtu ministerstva, ústředního úřadu nebo orgánu, v rozpočtu kraje nebo v rozpočtu Slovenska, zajistí-li jeho úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu, popřípadě odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Obdobně může vláda povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením výdajů.

§ 9

Odpovědnost za hospodaření

Vláda a každý její člen, sbor pověřenců a každý jeho člen, vedoucí ústředních úřadů a orgánů a rady národních výborů odpovídají za to, že v oboru jejich působnosti budou všechny plánované úkoly plněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány rezervy v hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude přinejmenším dosaženo a že výdajové částky nebudou překročeny, s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona.

§ 10

Časové použití rozpočtových prostředků

(1)

Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce rozpočtového roku, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2)

Úhrada výdajů, které mají a mohou být uskutečněny ze státního rozpočtu v běžném rozpočtovém roce, nesmí být odsunuta k tíži státního rozpočtu na příští rok.

(3)

Poukazovat rozpočtové prostředky předem k úhradě výdajů splatných po uplynutí běžného rozpočtového roku není přípustné.

(4)

Tvořit rezervy z rozpočtových prostředků není přípustné, pokud není dále stanoveno jinak.

(5)

zrušen

(6)

K zabezpečení plynulého chodu hospodaření a řádného plnění závazků organizacemi, které hospodaří s rozpočtovými prostředky, jakož i z jiných vážných důvodů, může ministr financí stanovit odchylky od ustanovení odstavců 1 až 4.

§ 11

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonů a jiných opatření

(1)

U návrhů zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení a usnesení, nařízení a usnesení sboru pověřenců, nařízení a vyhlášek ministrů a pověřenců a u všech opatření ministerstev, ústředních úřadů a orgánů, jakož i u návrhů nařízení a usnesení národních výborů a jejich rad, musí být s největší odpovědností zváženy a v návrzích vyjádřeny také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření pro příjmy a výdaje státního rozpočtu je třeba vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Při každém navrhovaném opatření se musí zkoumat, zda jeho povaha připouští zavedení nových příjmů státního rozpočtu a v kladném případě se musí nové příjmy vždy navrhnout.

(2)

U všech opatření uvedených v odstavci 1, jimiž se zvyšují výdaje nebo snižují příjmy státního rozpočtu, musí být zároveň navržena úhrada zvýšeného výdaje nebo náhrada úbytku příjmů.

§ 12

Zatímní vedení státního hospodaření

Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového roku do vyhlášení rozpočtového zákona na příslušný rok, nebude-li rozpočtový zákon vyhlášen před 1. lednem rozpočtového roku.

Díl III

Rozpočty národních výborů (§ 13-17)

§ 13

(1)

Každý národní výbor sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.

(2)

Národní výbory zajišťují pomocí rozpočtů rozvoj výroby a placených služeb pro obyvatelstvo ve svých obvodech působnosti k dalšímu nepřetržitému vzestupu a rozvoji hmotné a kulturní úrovně pracujících a k dalšímu rozvoji svých obcí, měst, okresů a krajů; přitom musí dbát jednoty a souladu celostátních a místních zájmů.

§ 14

Rozpočet národního výboru musí být vyrovnaný.

§ 15

zrušen

§ 16

Půjčky a záruky národních výborů

Národní výbory se mohou zaručovat jen za závazky podřízených podniků a jen do výše úměrné příjmům národního výboru z hospodářské činnosti; podrobnosti upraví ministerstvo financí. Za jiné závazky se mohou národní výbory zaručovat jen podle zvláštních předpisů.

§ 17

Rozpočtové řády národních výborů

Způsob sestavování, vyrovnání, projednání a schvalování rozpočtů národních výborů a hospodaření podle nich a jeho kontrolu, jakož i podmínky pro tvoření rezerv v rozpočtech upravují rozpočtové řády národních výborů. Rozpočtové řády vydává ministr financí.

Díl IV

Kontrolní působnost ministerstva financí (§ 18)

§ 18

(1)

Ministerstvo financí provádí soustavnou kontrolu finančního hospodaření na základě kontroly plnění státního rozpočtu ve všech jeho částech. Úkolem této kontroly je zkoumat rozborem ekonomických souvislostí, jak jsou zabezpečovány a plněny úkoly státního plánu a rozpočtu, uspokojovány potřeby společnosti a zda byly dodrženy zásady státní finanční politiky. Tuto soustavnou ekonomickou kontrolu doplňuje účelně prověrkami v ministerstvech, ústředních úřadech a orgánech, v ústředích organizací a u národních výborů a v organizacích těmto orgánům podřízených, při kterých si ověřuje i správnost metodiky financování. Tím ministerstvo financí napomáhá maximální tvorbě všech zdrojů a jejich nejefektivnějšímu využívání, a odstraňuje nedostatky v hospodaření; zároveň navrhuje opatření k trvalému rozvoji výrobních sil a upevňování socialistických výrobních vztahů.

(2)

Ministerstvu financí přísluší provádět svým zvláštním revizním útvarem revize hospodaření rozpočtovými prostředky v ministerstvech, ústředních úřadech a orgánech, v ústředích organizací a u krajských národních výborů a metodicky usměrňovat tuto prověrkovou a revizní činnost v oboru ministerstva financí. Revize hospodaření rozpočtovými prostředky musí být provedena alespoň jednou za dva roky, pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak.

(3)

Kontrolní orgány, které provádějí prověrky a revize, jsou oprávněny provádět všechny úkony, které jsou nutné k prověrce a revizi, zejména vstupovat do veškerých místností, zařízení a prostorů náležejících prověřované (revidované) organizaci, zabezpečit prověřovaný (revidovaný) materiál, popřípadě vzít jej do úschovy, je-li nebezpečí, že bude ztracen nebo zavlečen, a nebrání-li tomu důležitý obecný zájem.

(4)

Vedoucí organizací nebo pracovníci jimi zmocnění jsou povinni na požádání poskytnout kontrolním orgánům veškerou pomoc k řádnému provedení prověrky (revize), zejména jsou povinni předkládat veškeré požadované písemnosti, zvláště písemnosti národohospodářské evidence, rozpočty, finanční plány a rozbory, materiál o prověrkách, revizích a inspekcích všeho druhu provedených kterýmkoli orgánem.

(5)

Vedoucí a ostatní pracovníci organizace jsou povinni podávat kontrolním orgánům požadovaná vysvětlení a znalecké a jiné odborné posudky.

(6)

Kontrolní orgány jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o věcech, o nichž se dozvěděli při své činnosti.

(7)

Všechny státní orgány jsou povinny poskytovat v mezích své působnosti kontrolním orgánům účinnou pomoc.

(8)

Ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry a vedoucími ústředních úřadů a orgánů vydá podrobnější předpisy zejména o prověrkách a revizích prováděných ministerstvem financí.

(9)

Zvláštní předpisy o kontrole daní, dávek a poplatků nejsou dotčeny.

Díl V

Ustanovení závěrečná (§ 19-24)

§ 19

Vláda se zmocňuje použít k úhradě závazků minulých let finančních přebytků hospodaření let minulých.

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

Ministr financí vydá v dohodě s předsedou Ústředního svazu výrobních družstev statuty upravující organizaci, úkoly a hospodaření fondů dlouhodobého úvěru pro organizace výrobního družstevnictví v českých krajích.

§ 23

(1)

Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu; zejména se zrušují zákon č. 83/1952 Sb․, o rozpočtech národních výborů, a zákon č. 86/1952 Sb., o kontrolní a revizní správě ministerstva financí.

(2)

Ustanovení zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, nejsou dotčena.

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provedou jej všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Poláček v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Tesla v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

dr. Kyselý v. r.

Jonáš v. r.

Plojhar v. r. dr.

Kahuda v. r.

dr. Šlechta v. r.

Reitmajer v. r.

Bakuľa v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v.r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

inž. Púčik v. r.