Čekejte, prosím...
A A A
124/1950 Sb. znění účinné od 24. 8. 1950 do 30. 6. 1964

124

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 24. srpna 1950,

kterým se vydávají některé podrobnější předpisy

o podnikovém rejstříku.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. a), b) a c) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:

§ 1

Rejstříková kniha má zvláštní oddíly pro státní podniky, národní podniky, komunální podniky, jednotná zemědělská družstva, lidové peněžní ústavy, lidová družstva bytová, ostatní lidová družstva a akciové společnosti.

§ 2

Do podnikového rejstříku se zapíší také:

1.

„Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“, se sídlem v Praze a “Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným“ se sídlem v Bratislavě;

2.

„Velkodistribuční podnik, zapsané družstvo s ručením obmezeným“ se sídlem v Praze a “Veľkodistribučný podnik, družstvo s r.o.“ se sídlem v Bratislavě.

§ 3

Předseda rejstříkového soudu odepře nahlédnutí do rejstříkových spisů nebo vydání opisů a potvrzení z nich, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména jde-li o hospodářské nebo státní tajemství.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.