Čekejte, prosím...
A A A
165/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1962 do 31. 12. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 40/2009 Sb.

1.1.2010

zrušen

zákonem č. 140/1961 Sb.

1.1.1962

165

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1950

NA OCHRANU MÍRU.

-

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Lid československý v duchu svých pokrokových tradic, po hrozných zkušenostech války a fašistické okupace, rozhodl se pevně vybudovat si v míru a pokoji svůj nový a spravedlivý život, šťastný a radostný domov, rozhodl se vybudovat socialismus ve své vlasti.

Lid československý stojí pevně v táboře míru, rozhodnut bránit světový mír, ohrožený podněcovateli nové války. Přijal s nadšením výzvu II. Světového kongresu obránců míru jako výraz nezvratného odhodlání všech poctivých lidí na světě obhájit mír a zabránit nové válce.

Vyjádřil již ve svých nových, lidově demokratických zákonech jasně svou vůli chránit mírové soužití národů a trestat všechny ty, kdo mír ohrožují. U vědomí toho, že podněcovatelé nové války stupňují válečné hrozby a propagandu nové války a přecházejí k otevřeným útočným činům, vydává československý lid zákon na ochranu míru, aby tím znovu utvrdil a ještě účinněji podpořil úsilí o světový mír a mezinárodní solidaritu.

 

Proto se ustanovuje:

§ 1.

(1)

Kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje anebo válečnou propagandu jinak podporuje, dopouští se trestného činu proti míru.

(2)

Pachatel bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až deset let; odnětím svobody na deset let až patnáct let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1

a)

jako člen spolčení,

b)

ve značném rozsahu nebo

c)

je-li tu jiná přitěžující okolnost.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

též za náměstka předsedy vlády

a ministra zahraničních věcí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

též za ministra Petra

Ing. Jankovcová v. r.