Čekejte, prosím...
A A A
176/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1964

176

 

Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1950

o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám

a iným právnickým osobám.1

 

Vláda Čekoslovenkej republiky nariďuje podľa § 438 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občianskych súdny poriadok):

§ 1.

(1)

Exekúciu proti:

a)

ľudovým družstvám, zapísaných v podikovom registri, v oddieloch pre jednotné roľnícke družstvá, ľudové pľňažné ústavy, ľudové bytová družstvá a ostatné ľudové družstvá,

b)

Velkodistribučnímu podiku, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Veľkodistribučnému podniku, družstvu s o. r., v Bratislave,

c)

Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsenému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Družstvu pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výronkami, družstvu s ručením obmezeným, v Bratislave,

možno viesť len zpôsobom a v rozsahu uvedenom v § 437 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku.

(2)

Dozorným orgánom v smysle § 437 ods. 1 občianského súdneho poriadku je Ústřední reda družstev v Prahe pre družstvá v zemiach českých a Slovenská rada družstiev pre družstvá na Slovensku; u jendotných roľníckych družstiev príslušný okresný národný výbor, u ľudových peňažných ústavov Ministerstvo financií, u družstiev uvedených v odseku 1 písm. b) a c) Ministerstvo vnútorného obchodu.

§ 2.

Ustanovenie § 1 ods. 1 platí aj o právnických osobách, u ktorých všeobecný záujem, najmä rozvoj národného hospodárstva vyžaduje zvýšenú ochranu. Výpočet týchto právnických osôb a príslušných dozorných orgánov určí minister spravodlivosti.

§ 3.

Exekúcia nariadená proti ustanoveniam § § 1 a 2, ako aj všetky vykonané exekučné úkony sú neplatné. Súd zruší exekúciu a všetky exekučné úkony z úradnej povinnosti ( § 437 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

§ 4.

Toto naridenie nodobúda učinnosť dňom 1. januára 1951. Vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.Poznámky pod čarou:

Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 326.

Poznámky pod čarou:
1

Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 326.