Čekejte, prosím...
A A A
178/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1964

178

 

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 20. prosince 1950,

kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví,

co se u některých právnických osob rozumí

organisačně nižší správou.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministra podle § 11 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):

§ 1.

Při určení obecného soudu dále uvedených právnických osob rozhoduje sídlo jejich organisačně nižší správy, jde-li o věc, která se týká převážně této nižší správy. Organisačně nižší správou se rozumí:

u

Revolučního odborového hnutí příslušná krajská odborová rada;

u

Jednotného svazu českých zemědělců v Praze a Jednotného sväzu slovenských roľníkov v Bratislavě příslušný krajský nebo okresní sekretariát;

u

Československé obce sokolské příslušný krajský nebo okresní výbor Sokola;

u

Československého svazu mládeže příslušný krajský nebo okresní výbor;

u

Československého svazu žen příslušný krajský nebo okresní výbor;

u

Svazu bojovníků za svobodu a u Svazu lidových protifašistických bojovníků příslušné jednoty, po př. odbočky;

u

Československého Červeného kříže příslušná krajská nebo okresní úřadovna;

u

Státní banky československé a Investiční banky, národního podniku, příslušný oblastní ústav těchto bank v Bratislavě, jakož i jejich pobočka nebo jiný peněžní ústav, pověřený úkolem pobočky;

u

Ústřední národní pojišťovny Národní pojišťovna v Bratislavě, jakož i příslušná okresní národní pojišťovna;

u

Československých státních drah, národního podniku, příslušné oblastní ředitelství v Praze, Plzni, Olomouci nebo Bratislavě a expositura v Košicích, dále příslušná železniční stavební správa;

u

Československé státní automobilové dopravy, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský podnik, dopravní závod, zasilatelský závod, dílenský závod, zásobárna a středisko pracujícího dorostu;

u

Československé státní pošty, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský poštovní inspektorát, krajská správa spojů;

u

Československých státních statků, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný inspektorát, statek nebo hospodářství sdružené v oblasti příslušného statku;

u

Československých státních lesů, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský inspektorát, příslušné ředitelství podnikového závodu nebo poboček (lesních, stavebních, semenářských a podobně);

u

Ústředí pro mechanisaci zemědělství oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušná strojně traktorová stanice;

u

Československých stavebních závodů, národního podniku, oblastní správa v Bratislavě, jakož i příslušné správy jednotlivých závodů;

u

Československé pojišťovny, národního podniku, oblastní ústav v Bratislavě, jakož i příslušné pobočky;

u

Ústřední rady družstev a u Slovenské rady družstev příslušná krajská rada družstev;

u

Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a u Družstva pre hospodárenie poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, jejich příslušný krajský závod;

u

Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a u veľkodistribučného podniku, družstva s o. r., jejich příslušná krajská správa;

u

národních podniků obchodních krajská (oblastní) správa;

u

Biogeny, národního podniku, příslušná správa jednotlivých závodů;

u

Mediky, národního podniku, příslušná krajská nebo oblastní správa podniku nebo odpovědný správce lékárny;

u

Svazu československých spisovatelů v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

u

Svazu československých výtvarných umělců v Praze národní sekce česká v Praze nebo Národní sekce slovenská v Bratislavě;

u

svazu československých skladatelů v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

u

Ochranného svazu autorského, lidového družstva v Praze, Slovenský sväz autorský v Bratislavě;

u

Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze jeho odbočka v Bratislavě.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.