Čekejte, prosím...
A A A
179/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1964

179

 

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 19. prosince 1950

o důležitých důvodech k výpovědi chráněných

nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem práce a sociální péče podle § 385 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):

§ 1.

Přivolení k výpovědi se zřetelem na potřebu pronajimovatelu může být dáno:

a)

je-li bytu, zřízeného při podniku národním nebo komunálním anebo při podniku družstev zapsaných v podnikovém rejstříku a určeného pro ubytování jeho zaměstnanců, nezbytně třeba pro ubytování zaměstnance tohoto podniku a nájemce není jeho zaměstnancem;

b)

je-li bytu, zřízeného v budovách jednotného zemědělského družstva nebo zemědělského výrobního družstva, třeba pro člena družstva a nájemce přestal být jeho členem;

c)

je-li bytu, zřízeného v budově úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a určeného pro ubytování jejich zaměstnanců, nezbytně třeba pro ubytování zaměstnance tohoto úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a nájemce není jeho zaměstnancem;

d)

je-li v domech cizího státu třeba nájemního předmětu pro účely jeho diplomatické mise nebo jeho konsulárního úřadu a přísluší-li Československé republice tytéž výhody ve státě, o který jde; prohlášení o tom, zda vzájemnost je zaručena, dává soudům v pochybných případech ministerstvo spravedlnosti;

e)

prokáže-li se pronajímatel pravomocným příkazem nebo souhlasem příslušného národního výboru jako stavebního úřadu ke stavební úpravě, kterou nelze provést bez vyklizení nájemního předmětu;

f)

chce-li se pronajímatel nastěhovat do bytu ve svém rodinném domku nebo potřebuje-li bytu v něm pro své ženaté (vdané) děti a nevyžaduje-li podle uvážení poměrů jak pronajímatelových nebo jeho dětí, tak nájemcových obecný zájem na plnění úkolů jednotného hospodářského plánu, ani hospodářské a rodinné poměry nájemcovy, aby nájemní poměr zůstal zachován.

§ 2.

(1)

Pro chování nájemcovo může být dáno přivolení k výpovědi:

a)

jestliže nájemce přes výstrahu užívá nájemního předmětu nebo trpí, aby se ho užívalo tak, že pronajímateli vzniká značná škoda;

b)

jestliže nájemce nebo osoba, která s ním bydlí, přes výstrahu hrubým způsobem porušuje zásady společenského soužití v domě, zejména porušuje opětovně hrubě pořádek v domě nebo budí v něm svým chováním pohoršení;

c)

byl-li nájemce odsouzen pro trestný čin nebo závažnější přestupek, které byly spáchány vůči pronajímatelovi nebo jeho zástupci nebo vůči spoluobyvatelům domu;

d)

nezaplatí-li nájemce nájemné, ač byl po jeho splatnosti upomenut, do konce lhůty, kterou mu pronajímatel povolil alespoň na patnáct dnů od upomínky; soud může odepřít přivolení k výpovědi, jestliže nájem ce zaplatil dlužné nájemné nejpozději před skončením výpovědního řízení;

e)

dal-li nájemce bez vážných důvodů do podnájmu celý byt nebo sice jeho část, ale ve zbývající části sám nebo příslušníci jeho rodiny nebydlí.

(2)

Nájemným ve smyslu odstavce 1 písm. d) se rozumí nájemné smluvené nebo určené v mezích cenových předpisů, dávky a poplatky, pokud se ukládají nájemci a pronajímatel se mu nezavázal, že bude hradit za něho, jakož i zvýšení, které připustil příslušný úřad všeobecným opatřením nebo v jednotlivých případech pravomocným rozhodnutím.

§ 3.

Důležitým důvodem k výpovědi je též, musí-li se dům podle vykonaného příkazu příslušného národního výboru jako stavebního úřadu zbořit. Nehrozí-li nebezpečí v prodlení, je v řízení o přivolení k výpovědi vyčkat právní moci tohoto příkazu.

§ 4.

Přivolení k výpovědi může být dáno i z jiných důvodů, jež soud uzná za tak důležité, jako jsou důvody uvedené v § § 1 až 3.

§ 5.

V případech § 2 odst. 1 písm. a) a § 3 může pronajímatel žádat též o přivolení ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi.

§ 6.

(1)

Pokud se ustanovení o chráněných nájmech vztahují též na podnájemní smlouvy ( § 382 odst. 2 občanského soudního řádu), užije se na ně přiměřeně ustanovení § § 2 až 5.

(2)

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) se vztahuje na podnájemní poměr též, jde-li o chování podnájemce (osob s ním bydlících) v bytě.

§ 7.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.