Čekejte, prosím...
A A A
193/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1951 do 16. 5. 1954

193

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 20. prosince 1950,

kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů ve Filakově a v Poltáru.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 2 odst. 2 č. 1 zákona č. 320/1948 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:

§ 1

(1)

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru ve Filakově se stanoví ve Filakově.

(2)

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru v Poltáru se stanoví v Poltáru.

§ 2

Okresní soud v Jesenském zaniká.

§ 3

Tím se mění a doplňují přílohy k § 4 nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb․, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.