Čekejte, prosím...
A A A
17/1951 Sb. znění účinné od 17. 3. 1951 do 31. 3. 1964

17

 

NAŘÍZENÍ

ministra zemědělství

ze dne 27. února 1951

o dozoru a jiných opatřeních k zajištění

ochrany rostlinné výroby.

 

Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s příslušnými ministry podle § 30 odst. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:

Oddíl I.

Oprávnění a povinnosti dozorčích orgánů. (§ 1-6)

§ 1.

(1)

Ministerstvo zemědělství vykonává všeobecný dozor na zachovávání předpisů o ochraně rostlinné výroby a dozírá zejména na to, aby podle nich plnily své úkoly národní výbory.

(2)

Orgány Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, po případě Výzkumného ústavu pro lesní výrobu, a jejich poboček (dále jen "kontrolní ústavy"), pokud budou ve zvláštních případech ministerstvem zemědělství výkonem dozoru pověřeny, mají při plnění svěřeného úkolu stejné oprávnění a povinnosti jako orgány ministerstva zemědělství.

(3)

Národní výbory vykonávají v obvodech své působnosti všeobecný dozor na zachovávání předpisů o ochraně rostlinné výroby a plní ostatní úkoly, které jim byly v oboru této ochrany svěřeny.

§ 2.

Dozorčí orgány uvedené v § 1 (dále jen "dozorčí orgány") jsou oprávněny konat prohlídky pozemků, zemědělských a lesních rostlin a jejich částí, výrobků rostlinného původu a všech předmětů, které byly s nimi ve styku, jakož i prostředků na ochranu rostlin a rostliných výrobků (dále jen " prostředky"), a to ve skladištích, dopravních zařízeních a pod., je-li důvodné podezření, že nejsou zachovávány předpisy o ochraně rostlinné výroby.

§ 3.

(1)

Dozorčí orgány přizvou k prohlídce uživatele pozemku, hospodářské budovy, skladiště nebo provozovny nebo jeho zástupce, po případě zástupce dopravního podniku.

(2)

Prohlídku omezí dozorčí orgány na nutné úkony a dbají přitom toho, aby hospodářský chod podniku, zejména v dopravě, byl co nejméně rušen.

(3)

Uživatelé pozemků, hospodářských budov, skladišť nebo provozoven, po případě jejich zástupci, jsou povinni dozorčím umožnit orgánům výkon dozoru a poskytnout jim nutné údaje a potřebné pomůcky.

§ 4.

Dozorčí orgány také kontrolují, zda pro hubení škůdců rostlin jsou uváděny do oběhu pouze prostředky úředně povolené a zda odpovídají podmínkám, za kterých byly povoleny, zejména jde o účinnost a nezávadnost.

§ 5.

Dozorčí orgány jsou oprávněny brát podle potřeby vzorky zemědělských a lesních rostlin a jejich částí, výrobků rostlinného původu i prostředků a zasílat je k přezkoušení kontrolním ústavům, po případě Státnímu zdravotnickému ústavu.

§ 6.

Dozorčí orgány dbají toho, aby byla učiněna všechna opatření nutná k úspěšnému hubení škůdců rostlin nebo k zabránění jejich výskytu, rozšiřování nebo zavlečení; zejména dbají toho, aby byly zachovávány předpisy o hubení škůdců rostlin.

Oddíl II.

Ohlašovací povinnost výrobců. (§ 7-8)

§ 7.

(1)

Výrobci prostředků jsou povinni zkoušet vlastnosti každé serie prostředníků, zejména pokud jde o jejich účinnost proti škůdcům rostlin.

(2)

Výrobci prostředků jsou povinni hlásit písemně každou vyrobenou serii ministerstvu zemědělství a opisem vyrozumět kontrolní ústav jim ministerstvo zemědělství označí. Hlášení odešle výrobce nejméně 14 dní před uvedením serie do oběhu.

§ 8.

Dozorčí orgány vyloučí serii vyrobených prostředků z uvedení do běhu, zjistí-li, že nejsou splněny podmínky uděleného povolení. O zjištěných závadách vyrozumějí výrobce a podají o nich zprávu ministerstvu zemědělství.

Oddíl III.

Vstupní místa, kde se provádí prohlídka

dovážených rostlin a rostlinných výrobků. (§ 9)

§ 9.

Vstupní místa, kde se provádí prohlídka dovážených rostlin a rostlinných výrobků, jsou:

A.

Při dopravě železniční: všechny železniční hraniční přechody, v nichž je celnice. Odchylky může stanovit ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem dopravy.

B.Při

přepravě silniční:

Pořadové číslo Okresní národní Místo celnice: celnice: výbor:

1.

Třeboň Halámky

2.

České Velenice

3.

Tachov Rozvadov

4.

Cheb Vojtanov

5.

Děčín Hřensko

6.

Náchod Běloves

7.

Mikulov Mikulov

8.

Znojmo Hatě

9.

Ostrava Bohumín

10.

Krnov Krnov

11.

Český Těšín Český Těšín

12.

Bratislava Bratislava

13.

Bratislava-okolí Rusovce

14.

Komárno Komárno

15.

Štúrovo Štúrovo

16.

Modrý Kameň Slovenské Ďarmoty

17.

Trebišov Slovenské Nové Mesto.

C.

Při dopravě letecké: celnice v Praze, Brně a Bratislavě.

D.

Při dopravě poštovní: celnice v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích.

E.

Při dopravě lodní: celnice v Praze, Mělníce, Děčíně, Ústí nad Labem, Bratislavě a Komárně.

Oddíl IV.

Ustanovení všeobecná a závěrečná. (§ 10-11)

§ 10.

Dozorčí orgány jsou při výkonu své funkce povinny zachovávat předpisy o ochraně svobody osobní a domovní a předpisy o vstupu do podniků, jakož i mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při zkouškách, a šetřit výrobních tajemství, o nichž se při úřední činnosti dozvěděly.

§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.