Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

65/1951 Sb. znění účinné od 29. 8. 1951 do 31. 3. 1964

65

 

ZÁKON

ze dne 11. července 1951

o převodech nemovitostí a o pronájmech

zemědělské a lesní půdy.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1)

K převodu nemovitosti a k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy je třeba přivolení okresního národního výboru. Jako převod nemovitosti se posuzuje i její rozdělení.

(2)

Příčí-li se převod nebo pronájem obecnému zájmu, okresní národní výbor přivolení odepře.

§ 2.

Přivolení podle § 1 není třeba,

1.

převádí-li se nemovitost do státního socialistického vlastnictví,

2.

najímá-li zemědělskou nebo lesní půdu orgán státní správy nebo socialistická právnická osoba nebo

3.

převádí-li nebo pronajímá-li se národní majetek․

§ 3.

Ministerstvo vnitra, a jde-li o zemědělskou nebo lesní půdu, ministerstvo zemědělství, stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady směrnicemi, kdy s hlediska obecného zájmu má být přivolení podle § 1 odepřeno nebo uděleno, po případě stanoví úlevy pro drobné pronájmy; při tom vezmou zvláštní zřetel na převody mezi osobami blízkými.

§ 4.

(1)

Zrušují se ustanovení dosavadních předpisů, pokud je podle nich třeba úředního souhlasu k převodu nebo rozdělení nemovitosti anebo k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy.

(2)

Nedotčeny zůstávají předpisy o správě národního majetku, o hospodaření socialistických právnických osob a o zvláštním úředním dozoru nad finančním hospodařením jiných vlastníků nemovitostí. Nedotčeny zůstávají též předpisy, podle nichž je třeba úředního souhlasu k zatížení nemovitosti nebo k pronájmu nemovitosti, která není zemědělskou nebo lesní půdou.

§ 5.

(1)

Převody nebo pronájmy uskutečněné před účinností tohoto zákona, k nimž podle dosavadních předpisů nebylo třeba úředního souhlasu nebo k nimž již byl úřední souhlas podle dosavadních předpisů udělen, zůstávají nedotčeny, pokud nešlo o převody nebo pronájmy spekulační (odstavec 2).

(2)

Převody nebo pronájmy, uskutečněné ze spekulačních důvodů po 1. lednu 1946, může okresní národní výbor přezkoumat a prohlásit za neplatné.

(3)

Žádosti o úřední souhlas k převodům nebo pronájmům, o nichž nebylo před účinností tohoto zákona právoplatně rozhodnuto, posuzují se podle něho.

§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti třicátého dne po vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.