Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

84/1952 Sb. znění účinné od 1. 8. 1967 do 31. 12. 1989
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 72/1967 Sb.

1.8.1967

zákonem č. 25/1957 Sb.

10.11.1965

zákonem č. 117/1965 Sb.

10.11.1965

Více...

84

 

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1952

o organisaci peněžnictví.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Část první.

Základní ustanovení. (§ 1-6)

§ 1.

Státní plán rozvoje národního hospodářství ukládá peněžnictví, aby provádělo kontrolu korunou nad výrobou a oběhem zboží, nad prováděním investic, nad plněním plánu zásobování a odbytu, nad plněním plánu snížení vlastní nákladů a plánu produktivity práce, nad zrychlováním obratu oběžných prostředků, nad uskutečňováním zásady hospodárnosti a nad upevňováním a dodržováním zásad chozrasčotu. Ukládá mu dále, aby byla věnována péče vzrůstu úspor pracujících a jejich využití k budování socialistického hospodářství. Aby peněžnictví mohlo účinněji plnit všechny tyto úkoly, provádějí se změny v jeho organisaci.

§ 2.

Peněžní a úvěrovou soustavu tvoří státní peněžní ústavy, kterými jsou

1.

Státní banka československá,

2.

Investiční banka,

§ 3.

(1)

zrušen

(2)

Investiční banka provádí financování investic a poskytování dlouhodobého úvěru.

§ 4.

Státní peněžní ústavy jsou samostatné právnické osoby. Neručí za závazky státu, leč by výslovně takovou záruku převzaly. Stát ručí za závazky státních peněžních ústavů, pokud je tak výslovně stanoveno.

§ 5.

Ministerstvo financí může se souhlasem vlády ponechat v činnosti některé dosavadní peněžní ústavy v nezměněné právní formě, změnit jejich právní formu, zrušit je, nebo zřídit nové peněžní ústavy a určit jejich právní formu.

§ 6.

(1)

Státní peněžní ústavy požívají právní ochrany a oprávnění, která příslušejí národním podnikům.

Část druhá.

zrušena (§ 7-12)

§ 7.

zrušen

§ 8.

zrušen

§ 9.

zrušen

§ 10.

zrušen

§ 11.

zrušen

§ 12.

zrušen

Část třetí.

Investiční banka. (§ 13)

§ 13.

(1)

Investiční banka přestává být národním podnikem a organisuje se jako státní peněžní ústav․ Je podřízena ministerstvu financí. Zřídí pobočky ve všech sídlech krajských národních výborů a těch okresních národních výborů, v jejichž obvodu to rozsah investiční činnosti vyžaduje.

(2)

Organisaci, působnost a hospodaření Investiční banky stanoví statut, který vydá vláda. Jinak zůstává v platnosti zákon č. 183/1948 Sb., o Investiční bance, ve znění zákona č. 61/1950.

Část čtvrtá.

zrušena (§ 14-16)

§ 14.

zrušen

§ 15.

zrušen

§ 16.

zrušen

Část pátá.

Ustanovení společná. (§ 17-22)

§ 17.

Ministerstvo financí stanoví úrokovou sazbu ze vkladů a úvěrů, jakož i poplatky a náhrady při provádění peněžních obchodů.

§ 18.

zrušen

§ 19.

Anonymita vkladu je zaručena. Zprávy o vkladních knížkách a vkladech lze podávat jen v případech, kde to stanoví zákonné předpisy.

§ 20.

zrušen

§ 21.

Vláda může nařízením stanovit v oboru daní úlevy nebo osvobození pro vklady a úroky z nich.

§ 22.

Ministr financí vyhlásí druhy a náležitosti vkladních knížek, způsob výplaty z vkladních knížek a způsob umořování vkladních knížek při ztrátě a zničení, jakož i podmínky pro přijímání vkladů na běžné účty a pro jiné způsoby ukládání pracovních úspor obyvatelstva.

Část šestá.

Zaměstnanci. (§ 23-24)

§ 23.

(1)

Zaměstnanci státních peněžních ústavů se stávají státními zaměstnanci v oboru působnosti ministerstva financí.

(2)

Ministerstvo financí může převádět zaměstnance mezi jednotlivými státními peněžními ústavy.

§ 24.

Zaměstnanci státních peněžních ústavů, jakož i orgány dohlížející na činnost a hospodaření státních peněžních ústavů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve věcech služebních. Tato povinnost trvá i po ukončení služebního poměru.

Část sedmá.

Ustanovení přechodná a závěrečná. (§ 25-29)

§ 25.

(1)

Odbor ústavů lidového peněžnictví v Ústřední radě družstev se zrušuje. Potřebný počet zaměstnanců zrušeného odboru přejde do oboru působnosti ministerstva financí, které určí jejich zařazení.

(2)

Orgány ústavů lidového peněžnictví, zejména představenstva, dozorčí rady a zatímní správy se zrušují.

§ 26.

(1)

Povinnost orgánů bývalých ústavů lidového peněžnictví, zejména členů představenstva, dozorčí rady a zatímních správ, zachovávat služební tajemství a jejich odpovědnost za škody způsobené neplněním povinností zůstávají nedotčeny.

(2)

Nároky z členských podílů bývalých členů ústavů, jichž jsou státní spořitelny právními nástupci, budou vypořádány v případech a způsobem, které stanoví ministr financí směrnicemi.

§ 27.

Na návrh státního peněžního ústavu provedou soudy zápis vlastnických a jiných práv pro československý stát (příslušný státní peněžní ústav) s odvoláním na tento zákon.

§ 28.

Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména

1.

ustanovení § § 1624 zákona č. 143/1930 Sb., o poštovní spořitelně, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,

2.

zákon č. 181/1948 Sb., o organisaci peněžnictví, s výjimkou § 7 odst. 3, § § 9 až 11, § § 14 až 16 a § § 18 až 21,

3.

ustanovení § § 1617 zákona č. 187/1948 Sb., o Ústřední radě družstev,

4.

zákon č. 229/1949 Sb., o vkladních knížkách,

5.

ustanovení § § 5 a 12 a § § 1416 zákona č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé.

§ 29.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.