Čekejte, prosím...
A A A
12/1953 Sb. znění účinné od 1. 3. 1953 do 31. 3. 1964

12

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 21. února 1953

o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce

na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem výkupu a ministrem zemědělství podle § 530 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád) ve znění čl. I č. 83 zákona č. 68/1952 Sb․, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád:

§ 1.

(1)

Exekuce proti jednotným zemědělským družstvům na jejich pohledávky z povinných dodávek zemědělských výrobků státu je přípustná, jen vede-li se k vydobytí pohledávek

a)

státu na socialistických právnických osob,

b)

členů těchto družstev a jejich dědiců,

c)

z pracovních smluv a z náhrady škody.

(2)

Je-li navrhováno povolení exekuce proti jednotnému zemědělskému družstvu zabavením pohledávky uvedené v odstavci 1, může soud povolit exekuci jen tehdy, jestliže příslušný okresní národní výbor se vyjádří, že tato pohledávka může být exekucí postižena, a jen v rozsahu jím označeném a nepřevyšujícím jednu pětinu pohledávky. Soud vyzve okresní národní výbor, aby se do třiceti dnů vyjádřil; nevyjadřují-li se, lze exekuci povolit a v ní pokračovat s omezením, že zabavení se provede do výše jedné pětiny dlužníkovy pohledávky ( § 438 občanského soudního řádu, § 1 vl. nař. č. 176/1950 Sb., o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným právnickým osobám).

§ 2.

(1)

Exekuce proti zemědělcům na jejich pohledávky z povinných dodávek zemědělských výrobků státu je přípustná, jen vede-li se k vydobytí pohledávek

a)

na úhradu osobních potřeb,

b)

státu a socialistických právnických osob,

c)

z výměnku z pracovních smluv a z náhrady škody.

(2)

Zabavení ve prospěch pohledávek uvedených v odstavci 1 se provede jen do výše jedné pětiny dlužníkovy pohledávky; soud může na návrh vymáhajícího věřitele po slyšení dlužníka vyslovit zabavení další části pohledávky až do výše další pětiny, je-li toho třeba se zřetelem k povaze vymáhané pohledávky a je-li to možné se zřetelem k hospodářským a sociálním poměrům dlužníka.

§ 3.

Pohledávky na úhradu osobních potřeb se uhrazují před ostatními pohledávkami bez zřetele na dobu zabavení. Dojde-li k zabavení pro několik takových pohledávek a nestačí-li zabavená pohledávka na jejich úhradu, uhrazují se podle poměru částek běžné úhrady osobních potřeb.

§ 4.

(1)

Jednou provedené zabavení platí pro všechny pohledávky dlužníka z jeho dodávek zemědělských výrobků uskutečněných vůči poddlužníkovi (výkupnímu místu) v běžném kalendářním roce, jež se stanou splatnými po doručení usnesení o zabavení poddlužníkovi.

(2)

Při exekuci pro opětující se dávky ( § 150 odst. 2 občanského soudního řádu) platí jednou provedené zabavení s omezením vyplývajícím z odstavce 1 i pro dávky, které se v budoucnu stanou splatnými.

§ 5.

(1)

Usnesení o zabavení pohledávky z dodávek zemědělských výrobků, jakož i všechna usnesení, jež je třeba doručit poddlužníkovi, se doručí též státní spořitelně, je-li dlužníkem zemědělec, nebo pobočce Státní banky československé, je-li dlužníkem jednotné zemědělské družstvo; příslušnost peněžního ústavu se řídí sídlem zemědělského závodu dlužníka. Ustanovení § 537 odst. 2 občanského soudního řádu tím není dotčeno.

(2)

Jakmile se poddlužníku doručí usnesení o zabavení, může poddlužník proplácet pohledávky z dodávek v běžném kalendářním roce jen prostřednictvím peněžních ústavů uvedených v odstavci 1. ledaže důvod zabavení dalších dílčích plateb zanikl před uplynutím kalendářního roku.

(3)

Zabavené pohledávky proplácí vymáhajícímu věřiteli za poddlužníka peněžní ústav (odstavec 1).

§ 6.

Ustanovení § § 1 až 5 se vztahuje přiměřeně i na předběžná opatření.

§ 7.

Tato nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1953.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.