Čekejte, prosím...
A A A
126/1964 Sb. znění účinné od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1994
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 266/1994 Sb.

1.1.1995

zrušeno

vyhláškou č. 74/1985 Sb.

1.1.1986

vyhláškou č. 42/1984 Sb.

1.7.1984

Více...

126

 

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy

ze dne 20. června 1964

o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými

organizacemi (vlečkové podmínky)

 

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 429 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)

Při výstavbě vlečky je stavebník povinen předložit přípravnou dokumentaci k posouzení drážnímu správnímu orgánu. Před zahájením projekčních prací je nutno dohodnout možnosti, způsob a podmínky připojení vlečky na dráhu celostátní (dále jen "železnice") a všechny jiné důležité otázky budoucího styku železnice s vlečkou.

(2)

Vlečku zřizuje, udržuje a provozuje organizace, která ji má ve správě (dále jen "vlečkař"). Vlečkař je povinen zachovávat ustanovení Pravidel technického provozu vleček. 1

(3)

Vložení, údržbu a obnovu odbočné výhybky vlečky, ležící v koleji železnice, provádějí na náklad vlečkaře Československé státní dráhy (dále jen "ČSD"). Zařízení vlečky v obvodu železnice udržují a obsluhují ČSD na náklad vlečkaře; mimo tento obvod jen tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost provozu na železnici.

(4)

Provoz na vlečce může být zahájen (prováděn), je-li mezi ČSD a vlečkařem uzavřena vlečková smlouva.

(5)

Ve vlečkové smlouvě se určí tarifní stanice vlečky a přípojová stanice vlečky. Tarifní stanice vlečky je stanicí odesílací a stanicí určení pro zásilky vlečkaře přepravované po železnici. Přípojová stanice vlečky má být tarifní stanicí vlečky; odchylky stanoví ministerstvo dopravy tarifem.

§ 2

Vlečkový a přípojový provoz

(1)

Provoz na vlečce se dělí na přípojový provoz a vlečkový provoz. N vlečce, kde se stýká přípojový provoz s provozem vlečkovým, stanoví se místo vzájemné odevzdávky vozů (zásilek) mezi ČSD a vlečkařem (dále jen "místo odevzdávky"). Místo odevzdávky má být na vlečce co nejblíže k místu, kde vlečka odbočuje z koleje železnice. Místo odevzdávky určuje vlečková smlouva.

(2)

Přípojovým provozem se rozumí přistavování vozů na místo odevzdávky a jejich odsun z tohoto místa na železnici. Přípojový provoz je prováděn nepřetržitě (ve dne i v noci, o nedělích a svátcích i v jiných dnech pracovního klidu) obsluhami, které stanoví přípojová stanice po projednání s vlečkařem.

(3)

ČSD mohou z provozních důvodů dočasně přerušit nebo omezit přípojový provoz. Jsou povinny o tom vlečkaře nejméně 7 dnů předem vyrozumět, aby mohl učinit potřebná opatření. ČSD přitom stanoví místo pro odevzdání nebo převzetí zásilek vlečkaře.

(4)

Vlečkovým provozem se rozumí doprava vozů po vlečce z místa odevzdávky dále na vlečku a opačně, jakož i ostatní provoz po této části vlečky.

(5)

Přípojový provoz provádějí ČSD na náklad vlečkaře. Vlečkový provoz provádí vlečkař; vlečková smlouva může stanovit jinak.

§ 3

Přechod vozidel

(1)

Ze železnice na vlečku a opačně mohou přecházet vozy určené k vyložení nebo naložení zásilek přepravovaných po železnici. K přechodu vozů určených k vyložení nebo naložení kusových zásilek a k přechodu vozů určených pro převážení zboží mezi tarifní stanicí a vlečkou nebo mezi dvěma vlečkami s touž tarifní stanicí (dále jen "místní převoz"), je třeba zvláštního povolení ČSD.

(2)

Vyhovuje-li stavba a zařízení vlečky podmínkám pro přepravu osob, může drážní správní orgán výjimečně povolit přechod vozů osobní přepravy ze železnice na vlečku a opačně.

(3)

ČSD mohou vyloučit vozy, jejichž přechod by vyžadoval zvláštní opatření nebo by působil obtíže v provozu železnice.

(4)

Lokomotiva vlečkaře může zajíždět na koleje železnice, dovolují-li to provozní poměry, vyhovuje-li předpisům ČSD, je-li v řádném provozním stavu a je-li na ní způsobilost k přechodu na železnici viditelně označena. Podmínky pro zajíždění lokomotivy vlečkaře na koleje železnice stanoví vlečková smlouva; pro jednotlivý případ náčelník stanice.

§ 4

Vzájemná odevzdávka vozů

(1)

Na místo odevzdávky se přistavují vozy neseřaděné, řádně vzájemně svěšené a s brzdovými spojkami buď vzájemně svěšenými nebo zavěšenými, náležitě vyčištěné, uzavřené a se všemi oddělitelnými součástkami, vozovou výstrojí a přepravními pomůckami, s nimiž se podle dokladů odevzdávají. Proti ujetí zajišťuje vozy na místě odevzdávky při přistavení strana odevzdávající; jinak za zajišťování vozů proti jejich ujetí na celé vlečce odpovídá vlečkař.

(2)

Dovolí-li to provozní poměry, přistaví ČSD vozy na místo odevzdávky seřaděné podle přáni vlečkaře. Má-li vlečkař vhodné zařízení (lokomotivu, svážný pahrbek apod.) nebo možnost např. polepováním vozů vytvářet ucelené vlaky nebo skupiny a dovolí-li to jeho provozní poměry, přichystá vlečkař vozy na místě odevzdávky seřaděné podle potřeb ČSD (např. sestavení vlaků podle ustanovení dopravních předpisů ČSD, zvlášť skupinu naložených a prázdných, seskupení vozů k přepravě po železnici podle směrů, tratí nebo i stanic). Na žádost ČSD vlečkař též polepuje vrácené vozy podle předpisů ČSD. Vlečkař odpovídá za správnost provádění těchto úkonů.

(3)

Je-li místo odevzdávky přeplněno vozy, takže přistavení dalších vozů není možné, nebo nemohou-li vozy pro svůj stav, konstrukci, závady v naložení nákladu nebo pro překážky spočívající ve stavbě nebo stavu vlečky, přejít na vlečku, zadrží se tyto vozy ve stanici určení nebo jiné stanici. ČSD o tom zpraví vlečkaře s výzvou, aby rozhodl, co se má s nimi stát. Zadržení jde na vrub toho, kdo za zdržení odpovídá.

(4)

Dochází-li k přeplnění místa odevzdávky častěji a tím i k častému zadržování vozů a vyzvala-li stanice vlečkaře k zjednání nápravy, mohou být zadržené vozy přichystány k vykládce i k nakládce na všeobecných vykládkových a nakládkových kolejích ve stanici určení (odesílací). Žádá-li vlečkař o zadržení vozů (zásilek) ve stanici určení nebo o jejich přichystání na všeobecné vykládkové a nakládkové koleje, ČSD žádosti vyhoví, nedojde-li tím k přeplnění stanice; zadržení jde na vrub vlečkaře.

(5)

Vzájemné odevzdání vozů se provádí technickou a komerční prohlídkou vozů. Vlečkař odpovídá za úplnost a neporušenost vozů a zásilek od okamžiku, kdy vozy a zásilky převzal, až do okamžiku, kdy vozy a zásilky předal ČSD. Vlečkař neodpovídá za úplnost a neporušenost vozů a zásilek, dokáže-li, že ztráta nebo poškození vozových součástí nebo zásilek nebyly způsobeny na vlečce.

§ 5

Poškození vozidel

(1)

Dojde-li k poškození železničního vozu na vlečce a za poškození odpovídá vlečkař, je povinen zaplatit ČSD, kromě náhrady (popřípadě paušální náhrady) škody způsobené na železničním voze, částku ve výši trojnásobku způsobené škody, popřípadě paušální náhrady škody. Mimoto zaplatí vlečkař náhradu ve výši dovozného včetně případného vlečného do opravny. Poškodí-li se na vlečce lokomotiva ČSD a za poškození odpovídá vlečkař, zaplatí za provedení opravy náhradu ve výši, kterou stanoví ČSD a částku ve výši dvojnásobku náhrady za provedení opravy. Mimoto vlečkař zaplatí náhradu za prostoj lokomotivy v opravě za každý den po dobu, kterou stanoví ČSD.

(2)

Vlečkař opravuje vozy ČSD, má-li na vlečce k tomu vhodné zařízení. Druh a rozsah jednotlivých oprav vozů a jejich součástí, které vlečkař bude provádět, stanoví vlečková smlouva nebo zvláštní dohoda. U vozů, které vlečkař opravil, neplatí náhradu ani částku za poškození vozu na vlečce.

(3)

K vyšetřování nehodové události na vlečce způsobené v provozu ČSD přizvou ČSD vlečkaře, k vyšetřování nehodové události způsobené v provozu vlečkaře přizve vlečkař ČSD, jestliže by náhrada škody mohla postihnout druhou stranu.

§ 6

Bezpečnost provozu a používání železničních vozů

(1)

V zájmu bezpečnosti železničního provozu je vlečkař zejména povinen:

a)

oznámit přípojové stanici každou nehodovou událost a každé poškození vozu na vlečce, zejména vyšinutí vozu a zjištěné závady na voze,

b)

oznámit přípojové stanici zjištěnou závadu na vlečce, která by mohla ohrozit bezpečnost na vlečce,

c)

zachovávat průjezdní průřez a předepsané volné plochy podél kolejí,

d)

řádně zajišťovat vozy proti ujetí,

e)

brzdové spojky vzájemně svěšovat nebo zavěšovat,

f)

zajišťovat předepsaným způsobem všechny odnímatelné součásti na vozech,

g)

pro manipulaci s vozy užívat pouze zařízení schválených ČSD, a to stanoveným způsobem.

(2)

Bez předchozího souhlasu přípojové stanice vlečky vlečkař nesmí:

a)

použít vozu železnice po vyložení nebo před naložením zásilky pro místní převozy,

b)

použít nádržkového nebo chladicího vozu pro nakládku jiného než povoleného zboží,

c)

odeslat prázdný nádržkový nebo chladicí vůz ČSD do jiné stanice určení, než jakou stanovila přípojová stanice vlečky.

(3)

Za nedodržení některého z uvedených ustanovení vlečkař zaplatí:

za každý vůz podle odst. 1 písm. a), f) Kčs 1200,-,

za každou vozovou jednotku podle odst. 2 Kčs 1200,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. b), c), g) Kčs 1200,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. d) Kčs 400,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. e) Kčs 100,-.

(4)

Vlečkař zaplatí ČSD Kčs 1200 za každý vůz, Kčs 1800 za každý vůz cizích železničních správ, Kčs 1500 za každý vůz železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů2 naložený bez předchozího souhlasu ČSD. Kromě toho ČSD mohou vůz naložený bez předchozího souhlasu odmítnout převzít k přepravě a vlečkař je povinen vůz neprodleně vyložit.

 

(5)

Vlečkař zaplatí ČSD Kčs 1200 za každý vůz, který přichystá k odsunu z vlečky, neuvedený do předepsaného stavu (např. nevyčistěný, neuzavřený nebo bez všech oddělitelných součástek vozební výstroje nebo přepravních pomůcek).

§ 7

Způsobilost pracovníků vlečkaře

(1)

Pracovníci vlečkaře zúčastněn při manipulaci s vozy a zásilkami, pracovníci vozební služby, stavební údržby, sdělovací a zabezpečovací údržby musí být k výkonu služby zdravotně způsobilí a musí mít odborné znalosti předepsané pro takové kategorie pracovníků u ČSD.

(2)

Vlečkař je povinen ustanovit pracovníka odpovědného za řádný technický stav vlečky a jejího zařízení, za řádné a bezpečné vedení provozu na vlečce a za řádné hospodaření se železničními vozy (dále jen "správce provozu"). Za správce provozu vlečky může být ustanoven jen pracovník, kterého ČSD uznaly za způsobilého. Pro případ nepřítomnosti správce provozu vlečky, musí být ustanoven jeho zástupce. Na vlečce s jednoduchými provozními poměry, přejímá povinnosti správce provozu vlečky vedoucí vlečkařova závodu, a posunuje-li se s vozy, musí být ustanoven odpovědný vedoucí posunu a jeho jméno musí být oznámeno přípojové stanici.

(3)

ČSD jsou povinny sledovat dodržování předpisů při provozu vlečky, zda se správně zachází a hospodaří s vozy přecházejícími ze železnice na vlečku a přesvědčovat se o způsobilosti pracovníků vlečkaře používaných v provozu na vlečce. Vlečkař je povinen se řídit pokyny ČSD a vyloučit z provozu všechny pracovníky, které ČSD označí za nezpůsobilé.

§ 8

Sledování pobytu vozů na vlečkách

(1)

Vyžadují-li to provozní poměry železniční stanice a vlečky, ČSD v součinnosti s vlečkařem vypracují a na jeho náklad vydají jednotné technologické postupy práce stanice a vlečky.

(2)

Vlečkař i ČSD musí vytvářet podmínky pro nepřetržitou, plynulou vykládku a rovnoměrnou nakládku.

(3)

Za dobu pobytu vozů na vlečce vybírají ČSD poplatek podle Tarifu vlečkových výkonů (TR 62).

(4)

Lhůty pobytu vozu na vlečce stanoví ČSD podle rozvrhu pravidelných obsluh vlečky a s přihlédnutím k provozním poměrům v přípojové (tarifní) stanici a na vlečce, nikoli však zpravidla delší než 8 hodin. Nepřichystá-li vlečkař v takto ČSD stanovené lhůtě vůz na odevzdávkovém místě, zaplatí ČSD za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech zdržné Kčs 75, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu zdržné Kčs 150. Zdržné se účtuje až do hodiny pravidelné obsluhy, k níž byl vůz přichystán k odsunu. Vznikne-li nárok na zdržné ve výši Kčs 150, účtuje se v této výši až do hodiny pravidelné obsluhy, k níž byl vůz přichystán k odsunu.

(5)

Zdržné se neúčtuje v případech, kdy vlečkař sice nepřichystá vozy k odsunutí ve stanovené lhůtě, ale přichystá je k nejbližší pravidelné obsluze, která následuje po uplynutí této lhůty. Jestliže stanovená lhůta končí v době pravidelné obsluhy, musí být vozy přichystány k odsunutí k této obsluze.

(6)

Za každý vůz cizích železničních správ vyjma vozů železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů2 a za každou i jen započatou hodinu překročení stanovené lhůty pobytu zaplatí vlečkař zdržné v dvojnásobné výši.

(7)

Pobyt ložených a prázdných vozů určených k přistavení na vlečku a zadržených ve stanici určení nebo v jiné stanici z příčin na straně vlečkaře jde k tíži vlečkaře․ Doba pobytu ve stanici určení počíná plynout od nejbližší pravidelné obsluhy, kterou mohly být vozy přistaveny na vlečku, a je ukončena dobou jejich přichystání na vlečku nejbližší pravidelnou obsluhou po oznámení vlečkaře, že přistavení vozů je možné; v jiné stanici dobou jejich zadržení až do jejich odsunutí, nejdéle však 6 hodin po oznámení, kdy přípojová stanice dostala od vlečkaře souhlas k přistavení vozů. Za tuto dobu se účtuje zdržné.

(8)

ČSD mohou po předchozím oznámení na přechodnou dobu zvýšit zdržné až na trojnásobek u vozů určitých řad nebo vlastnických značek v případě ztížených provozních podmínek v přípojové (tarifní) stanici nebo v oblasti, anebo v případech, kdy vlečkař opakovaně překračuje stanovenou dobu pobytu vozu na vlečce.

(9)

ČSD mohou povolit propočet zdržného za celé měsíční období. V případě, kdy v konkrétním měsíci průměrný pobyt vozů na vlečce nepřekročil stanovenou lhůtu, zdržné se u vozů zařazených do propočtu neúčtuje.

(10)

ČSD mohou na žádost vlečkaře snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovené lhůty pobytu vozu vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které vlečkař nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. ČSD mohou účtované zdržné snížit nebo prominout, došlo-li k překročení lhůty pobytu vozu na vlečce v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy.

(11)

Přípojová stanice vykazuje vozy přistavené železnicí na vlečku a opačně a sleduje hospodaření s nimi na vlečce.

§ 9

Podmínky přepravy

Pro přepravu vozových zásilek nakládaných nebo vykládaných na vlečce a přepravovaných po železnici platí ustanovení železničního přepravního řádu, pro přepravu kusových zásilek v mezinárodní přepravě platí Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS), Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Směrnice pro prodej a výdej kusových zásilek v mezinárodní železniční přepravě, pokud vyhláška č. 126/1964 Sb. nestanoví jinak. Podmínky pro přepravu zásilek při místních převozech a pro přepravu zásilek po vlečce stanoví tarif.

§ 10

Příjem a výdej zásilek. Dodací lhůty

(1)

Místem převzetí naloženého vozu k přepravě je stanovené místo odevzdávky, i když přepravní smlouva nebyla ještě sjednána. Místem odevzdání zásilky vlečkaři je místo odevzdávky.

(2)

Průvodní listiny zásilek přecházejících ze železnice na vlečku a opačně se zpracovávají v přípojové stanici, pokud ČSD v dohodě s vlečkařem nezřídily pobočku nákladní pokladny na vlečce.

(3)

ČSD odevzdají vlečkaři podle daných možností a místních podmínek současně s vozovými zásilkami i nákladní listy. Postačují-li údaje uvedené na vozových nálepkách k bezpečnému vyložení zásilky, je vlečkař povinen zásilku převzít i bez průvodních listin.

(4)

O přichystání vozů na místo odevzdávky ČSD nepodávají vlečkaři zprávu. Vlečkař je povinen v dobách pravidelných obsluh očekávat přísun došlých vozů (zásilek) a být připraven k neprodlenému jejich rozestavění k manipulačním místům a k provedení ložných manipulací.

(5)

U zásilek určených n vlečky se dodací lhůta považuje z zachovanou, dojde-li zásilka do stanice určení před uplynutím dodací lhůty a je-li přichystána k odběru na místě odevzdávky při nejbližší pravidelné obsluze vlečky, možné podle technologického postupu práce stanice a vlečky.

§ 11

Zjišťování váhy zásilek na vlečce

Váhu zásilek nakládaných na vlečce je povinen zjišťovat odesílatel. ČSD jsou oprávněny provádět kontrolní vážení na vahách vlečkaře.

§ 12

Náhrady za provedené práce

(1)

Za úkony vyplývající z této vyhlášky se vybírají nebo poskytují úplaty podle Tarifu vlečkových výkonů (TR 62).

(2)

O způsobu zúčtování náhrad s vlečkařem a o jejich placení platí obecné předpisy o platebním a zúčtovacím styku, pokud nestanoví zvláštní předpisy jinak. Náhrady, zdržné a jiné poplatky se platí bezhotovostním způsobem (příkazem k inkasu).

§ 13

Změny smluvních vztahů

(1)

Bude-li užívání vlečky přenecháno jiné organizaci, nevstupuje tato organizace v právní poměr založený vlečkovou smlouvou, kterou sjednaly ČSD s vlečkařem. ČSD nejsou povinny pokračovat v přistavování vozů na vlečku, nebude-li sjednána s nástupcem dřívějšího vlečkaře nová vlečková smlouva.

(2)

Změní-li se předpoklady a podmínky v trvání vlečky nebo provozu na ní, může každá z obou stran smlouvu kdykoliv vypovědět. Lhůta výpovědi je tři měsíce.

(3)

Při zrušení vlečky je vlečkař povinen odstranit z pozemků ČSD na svůj náklad všechno, co na nich zřídil, pokud ČSD nestanovily jinak. Neobnoví-li vlečkař původní stav, ČSD provedou potřebná opatření (práce) na náklad vlečkaře.

§ 14

Spoluužívání vlečky

(1)

Vlečkař (investor) může na základě předchozího povolení správy dráhy: 2

a)

dát souhlas k připojení jiné vlečky a dovolit na své vlečce dopravování vozů ze železnice na tuto jinou vlečku a opačně,

b)

dát souhlas ke spoluužívání své vlečky jiným organizacím k nakládání a vykládání vozů se zásilkami přepravovanými po železnici, jestliže budou splněny předpoklady a podmínky pro včasnou nakládku a vykládku vozů a jestliže přitom nebude podstatně zdržován oběh železničních vozů proti ložným manipulacím ve stanici ČSD,

c)

obstarávat cizí přepravní potřeby, tj. za úplatu přepravovat mezi jednotlivými míst své vlečky vozy (zásilky) jiných organizací i jejich pracovníky.

(2)

Vyžaduje-li to plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo zájem obrany státu, může ministerstvo dopravy uložit vlečkaři v dohodě s jeho nadřízeným orgánem, aby jiné organizaci spoluužívání vlečky povolil.

(3)

Vzájemné vztahy a výše náhrad za prováděné úkony mezi vlečkařem a spoluuživatelem vlečky se upraví smlouvou o spoluužívání vlečky obdobně, jako vztahy mezi vlečkařem a ČSD. Smlouva o spoluužívání vlečky musí být uzavřena před zahájením přistavování vozů pro spoluuživatele.

(4)

ČSD mohou v dohodě s vlečkařem spoluužívat bezplatně vlečku pro posunovací úkony, pro odstavování vozů a pro přepravu svých zásilek, avšak tak, aby spoluužívání neomezovalo provoz vlečkaře.

§ 15

Použití vlečky pro zvláštní účely

Pro případ branné pohotovosti státu jsou ČSD i vojenská správa oprávněny zastavit nebo omezit provoz na vlečce a používat jí včetně materiálu a technických zařízení pro jakékoliv účely. Vlečkaři tím nevznikne nárok na úhradu způsobené škody. O zastavení provozu a používání vlečky však musí ČSD nebo vojenská správa vlečkaře vyrozumět. Všechny vozy, způsobilé pro vojenské převozy a stojící na vlečce, je vlečkař povinen n výzvu ihned vyložit; neučiní-li tak, vyloží je ČSD na jeho náklady a nebezpečí.

§ 16

Dohled

(1)

Pro zajištění bezpečnosti provozu na vlečce vykonávají trvalý dohled technické orgány stavební, sdělovací a zabezpečovací údržby vlečkaře. Na části vlečky ležící v obvodu železnice, vykonávají z vlečkaře trvalý dohled ČSD. Ustanovení o státním dozoru na drahách nejsou tímto ustanovením dotčena.

(2)

Vlečkař povolí pracovníkům ČSD pověřeným dozorem, dohledem nebo provozními úkoly v přípojovém provozu, vstup do obvodu vlečky. ČSD povolí pracovníků.m vlečkaře při zajišťování přípojového styku, vstup do obvodu přípojové stanice.

§ 17

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Vlečkové smlouvy, sjednané před účinností této vyhlášky, zůstávají nedotčeny, nejsou-li v rozporu s touto vyhláškou.

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.

Ministr:

Indra v. r.Poznámky pod čarou:

Pro důlní dráhy v obvodu hnědouhelných povrchových dolů platí Pravidla technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů

§ 1 vyhlášky č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah.

§ 1 vyhlášky č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah.

§ 1 vyhlášky č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah.

Poznámky pod čarou:
1

Pro důlní dráhy v obvodu hnědouhelných povrchových dolů platí Pravidla technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů

2

§ 1 vyhlášky č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah.