Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

203/1964 Sb. znění účinné od 1. 1. 1965 do 31. 3. 1997

203

 

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1964

o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Civilní letadla a jiné výrobky letecké techniky určené pro civilní letectví, které stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, podléhají státnímu odbornému dozoru v civilním letectví.

§ 2

Výrobci (projektanti) civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví ( § 1) jsou povinni předkládat orgánům státního odborného dozoru v civilním letectví k vyjádření projekty nových typů letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví, návrhy technických podmínek pro konstrukci a výrobu těchto typů, jakož i návrhy jejich změn, dávat jim potřebné podklady a vysvětlení a umožnit jim vyzkoušení zařízení, jež jsou podrobena jejich dozoru; vyjádření orgánů státního odborného dozoru v civilním letectví jsou pro ně závazná.

§ 3

Orgány státního odborného dozoru v civilním letectví jsou oprávněny:

a)

zjišťovat, jsou-li při výrobě civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví dodrženy technické podmínky pro jejich konstrukci a výrobu;

b)

ukládat provozovatelům civilních letadel a pozemních leteckých zařízení závazná opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu, a jestliže je to nutné, zakázat nebo omezit jejich použití;

c)

nařídit přezkoušení členů posádek československých civilních letadel, jestliže byly u nich zjištěny závady v dodržování leteckých předpisů nebo vznikly pochybnosti o jejich způsobilosti;

d)

požadovat od provozovatelů československých civilních letadel a leteckých pozemních zařízení údaje a podklady potřebné k výkonu státního odborného dozoru v civilním letectví.

§ 4

(1)

Státní letecká správa se zrušuje.

(2)

Ministr dopravy se zmocňuje, aby pro výkon státního odborného dozoru v civilním letectví a pro výkon ostatních činností, jež dosud obstarávala Státní letecká správa, zřídil zvláštní organizace a blíže upravil jejich působnost.

§ 5

Zrušuje se vládní nařízení č. 53/1958 Sb․, o zřízení Státní letecké správy, a vyhláška č. 146/1958 Ú. l., o působnosti Státní letecké správy a jejích organizačních složek.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.