Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22/1964 Sb. znění účinné od 1. 4. 1984 do 31. 12. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 157/1983 Sb.

1.4.1984

22

 

ZÁKON

ze dne 31. ledna 1964

o evidenci nemovitostí

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Potřeby národního hospodářství vyžadují, aby byly evidovány údaje o nemovitostech nutné pro plánování a řízení hospodářství, zejména zemědělské výroby, pro ochranu socialistického společenského vlastnictví a osobního vlastnictví občanů, pro řádnou správu národního majetku a pro ochranu zemědělského půdního fondu a lesního fondu. Tyto potřeby národního hospodářství zajišťuje evidence nemovitostí.

§ 2

Obsah evidence nemovitostí

(1)

V evidenci nemovitostí se vyznačují veškeré nemovitosti s uvedením druhů pozemků (kultur), výměr a způsobu užívání; dále vlastnické vztahy, správa národního majetku, právo trvalého užívání národního majetku, právo osobního užívání pozemků, omezení vlastnických práv a jiné skutečnosti týkající se nemovitostí potřebné pro národní hospodářství.

(2)

Evidence nemovitostí obsahuje měřické a písemné operáty a sbírku listin; jejím technickým podkladem jsou mapy velkých měřítek.

Zakládání a vedení evidence nemovitostí

§ 3

Evidenci nemovitostí zakládají, vedou a udržují v souladu se skutečným stavem orgány Ústřední správy geodézie a kartografie zřízené v okresech (dále jen "orgány geodézie").

§ 4

(1)

Evidenci nemovitostí udržují orgány geodézie v souladu se skutečným stavem na základě ohlášených změn, místního šetření, popřípadě měření, a za součinnosti orgánů, organizací a občanů, jichž se týká․

(2)

Zápisy právních vztahů o nemovitostech se provádějí na základě pravomocných rozhodnutí soudů, národních výborů, státních notářství nebo jiných orgánů a organizací oprávněných rozhodovat o právních vztazích, jejichž předmětem jsou nemovitosti, nebo na základě smluv a jiných listin, popřípadě návrhů orgánů a organizací oprávněných k tomu podle zvláštních předpisů. U nových staveb ve vlastnictví občanů se zápisy provádějí na základě rozhodnutí o udělení popisného nebo evidenčního čísla a geometrického plánu.

(3)

Zápisy právních vztahů vzniklých vydržením osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržení práva odpovídajícího věcnému břemenu lze provádět v nesporných případech též na základě písemného ohlášení občana o změně právního vztahu doloženého osvědčením státního notářství, 1 v jehož obvodu je nemovitost. Podrobnosti o náležitostech ohlášení těchto změn upraví prováděcí předpis.

(4)

Orgány a organizace předloží rozhodnutí místně příslušnému orgánu geodézie nejpozději do šedesáti dnů poté, kdy nabyla právní moci, a jiné listiny do šedesáti dnů ode dne vzniku právního vztahu.

§ 5

(1)

V evidenci nemovitostí se běžně zapisují změny vlastnických vztahů, vlastnická práva nově vzniklá, jakož i jejich omezení, obdobné údaje o správě národního majetku a nově vzniklá práva trvalého užívání národního majetku a osobního užívání pozemků.

(2)

Orgán geodézie opraví zápis, který nebyl proveden v souladu s předloženými doklady nebo výsledky šetření. U zápisu právních vztahů může orgán geodézie opravit jiné nesprávnosti jen na základě pravomocného rozhodnutí nebo opatření orgánů a organizací uvedených v § 4 odst. 2.

§ 6

Závaznost evidence nemovitostí

Údaje evidence nemovitostí jsou závazné pro plánování a řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví a statistiku o zemědělském půdním fondu a lesním fondu, pro přehledy nemovitostí vedené socialistickými organizacemi a jsou též podkladem pro sepisování smluv a jiných listin o nemovitostech.

§ 7

Součinnost vlastníků a uživatelů nemovitostí

(1)

Vlastníci, organizace spravující národní majetek a uživatelé nemovitostí jsou povinni k zajištění stálého souladu zápisů v evidenci nemovitostí se skutečným stavem:

a)

hlásit do 15 dnů příslušnému místnímu národnímu výboru každou změnu uživatele, druhu pozemku (kultury), způsobu užívání a hranic pozemků;

b)

na vyzvání orgánů geodézie předložit podklady potřebné pro provedení zápisu;

c)

na vyzvání orgánů geodézie trvale a určeným způsobem označit na svůj náklad nesporné hranice svých pozemků.

(2)

Nesplní-li vlastník, organizace spravující národní majetek nebo uživatel povinnost jim uloženou podle odstavce 1 písm. c), může provést označení hranic pozemků orgán geodézie na jejich náklad.

§ 8

Součinnost místních národních výborů

(1)

Místní národní výbory spolupracují s orgány geodézie při zakládání a udržování evidence nemovitostí v souladu se skutečným stavem, zejména

a)

udržují pro svou potřebu podle podkladů dodaných jim orgány geodézie a za jejich odborné a technické pomoci části operátů evidence nemovitostí;

b)

vyhlašují v obcích příslušná opatření orgánů geodézie, jako konání místního šetření, k němuž vysílají své zástupce, a zajišťují účast vlastníků a uživatelů;

c)

oznamují do 15 dnů orgánům geodézie změny skutečností vedených v evidenci nemovitostí, které jim byly hlášeny vlastníky nebo uživateli nemovitostí, jakož i změny, které samy zjistily;

d)

pečují o trvalé označení územních hranic obcí a označí je na požádání orgánu geodézie určeným způsobem.

(2)

Neúčast vlastníků nebo uživatelů při opatřeních podle odstavce 1 písm. b) není překážkou jejich provedení.

§ 9

Nahlížení do evidence nemovitostí

(1)

Kdo osvědčí oprávněný zájem, může, pokud tomu nebrání zájem společnosti, nahlížet do evidence nemovitostí a pořizovat si z ní náčrty, opisy nebo výpisy.

(2)

Orgány geodézie vydávají na žádost orgánům, organizacím a osobám uvedeným v odstavci 1 kopie, opisy nebo výpisy z evidence nemovitostí.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1)

Právní vztahy, u nichž nedošlo do tří let po účinnosti tohoto zákona ke změnám a v důsledku toho k zápisu do evidence nemovitostí podle § 5, vyznačí orgán geodézie postupně v evidenci nemovitostí za součinnosti organizací, národních výborů, státních notářství a občanů, jichž se týkají.

(2)

Provádění zápisů v pozemkových a železničních knihách se dnem počátku účinnosti tohoto zákona zastavuje; soudy však provedou zápisy na základě návrhů podaných do dne počátku účinnosti tohoto zákona.

§ 11

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány.

§ 12

Zákon v § 12 bodě 9 zrušuje vládní nařízení č. 36/1931 Sb., o zařízení, zakládání a vedení železničních knih, toto nařízení však bylo vyhlášeno pod č. 14/1931 Sb.

Zrušují se:

1.

zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách;

2.

zákon č. 92/1874 z. z. Č., o zakládání nových pozemkových knih a jejich vnitřním zařízení, ve znění zákona č. 85/1878 z. z. Č.;

3.

zákon č. 18/1869 ř. z., o právech a řízení při knihovním dělení nemovitostí;

4.

zákon č. 1326/1894 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro veřejné silnice a cesty, dále pro stavbu ke svádění nebo hrazení vody podniknutou ve veřejném zájmu;

5.

zák. čl. XLVI/1880, o doplnění a změně pozemkových nařízení;

6.

zák. čl. XXIX/1886, o zakládání knihovních vložek;

7.

zákon č. 90/1923 Sb., o náležitostech vkladních listin, o výmazu pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu jich a při sestavování vložek na Slovensku;

8.

zákon č. 132/1930 Sb., o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách;

9.

vládní nařízení č. 36/1931 Sb., o zařízení, zakládání a vedení železničních knih;

10.

zákon č. 106/1932 Sb., o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, ve kterých se provádí řízení zcelovací;

11.

zákon č. 4/1950 Sb SNR., o úpravě veřejných knih převzatých od cizích soudů (útvarů),

ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.Poznámky pod čarou:

§ 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.

Poznámky pod čarou:
1

§ 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.