Čekejte, prosím...
A A A
56/1965 Sb. znění účinné od 1. 8. 1965 do 31. 12. 2009

56

 

ZÁKON

ze dne 30. června 1965

kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek 1

Obecná část trestního zákona se mění a doplňuje takto:

1.

V § 36 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

(2) Postupně uložené dosud nevykonané tresty odnětí svobody sed považují pro účel výkonu trestu a pro zahlazení odsouzení za trest jediný.“

2.

V § 39 se nadpis „Odnětí svobody“ umísťuje před jeho číselné označení a slova „v nápravných zařízeních ministerstva vnitra“ a „nápravných zařízeních ministerstva národní obrany“ se nahrazuje slovy „v nápravně výchovných ústavech“ a „ve vojenských nápravných útvarech.

3.

Za § 39 se vkládá § 39a, který zní:

§ 39a

 

(1) Trest odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech se vykonává diferencovaně ve třech nápravně výchovných skupinách. Způsob výkonu trestu v jednotlivých nápravně výchovných skupinách upravuje zvláštní zákon.

(2) Soud zařadí pachatele zpravidla

a)

do první nápravně výchovné skupiny, nebyl-li v posledních deseti letech před spácháním trestného činu ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za úmyslný trestný čin,

b)

do druhé nápravně výchovné skupiny, byl-li v posledních deseti letech před spácháním trestného činu ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za úmyslný trestný čin; k předchozímu odsouzení se nepřihlédne, pokud se na pachatele hledí, jakoby nebyl odsouzen,

c)

do třetí nápravě výchovné skupiny, je-li mu ukládán trest jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi (§ 41) anebo trest za některý z trestných činů uvedených v § 62.

(3) Soud může zařadit pachatele do jiné nápravně výchovné skupiny, než do které má být podle odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu narušení pachatele za to, že bude jeho náprava a převýchova v jiné skupině lépe zaručena; do třetí nápravně výchovné skupiny zařadí však vždy pachatele, jemuž byl trest smrti milostí zmírněn na trest odnětí svobody․

(4) Zařazuje-li soud do třetí nápravně výchovné skupiny pachatele, který je zvlášť silně narušen nebo jemuž byl trest smrti milostí zmírněn na trest odnětí svobody, může rozhodnout, že má být zároveň umístěn do zostřené izolace, a to na dobu nejméně šesti měsíců, nejdéle však na dva roky.

(5) Odsuzuje-li vojenský soud vojáka v základní vojenské službě k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu dvě léta, může rozhodnout, že se trest vykoná ve vojenském nápravném útvaru, má-li za to, že tento způsob výkonu trestu k jeho nápravě postačí.

4.

V § 45 odst. 2 na konci věty před středníkem se vkládají slova „a rozhodne zároveň o způsobu výkonu trestu“.

5.

V § 51 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že tento zákon ve zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje jako samostatný trest může být propadnutí majetku uložen, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a k osobě pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba.“

6.

§ 53 zní:

(1) Peněžitý trest ve výměře od 500 Kčs do 50 000 Kčs může soud uložit, jestliže pachatel úmyslnou trestnou činností získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.

(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit peněžitý trest pouze v případě, že tento zákon ve zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje; jako samostatný trest může být peněžitý trest uložen, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba.

7.

K § 54 se připojuje odstavec 3, který zní:

(3) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro případ, že by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok. Náhradní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby.“

8.

V § 58 odst. 1 se slova „podmíněně odloží“ nahrazují slovy „může podmíněně odložit“ a za slova „v kterém žije a pracuje“ se vkládají slova „a k okolnostem případu.

9.

K § 60 se připojuje odstavec 5, který zní:

(5) Rozhodne-li soud podle odstavce 1 nebo 2, že se trest vykoná, rozhodně zároveň o způsobu výkonu trestu.“

10.

V § 61 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při rozhodování o podmíněném propuštění přihlédne soud též k závažnosti spáchaného trestního činu, jakož i k tomu, do které nápravně výchovné skupiny je odsouzený zařazen.“

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

11.

§ 67 odst. 3 písm. a) zní:

a)

sdělením nebo vznesením obvinění pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož i po něm následujícími úkony vyhledávacího orgánu, vyšetřovatele, prokurátora nebo soudu směřujícími k trestnímu stíhání pachatele, nebo“.

12.

§ 81 zní:

(1) Trest odnětí svobody se u osob, které nepřekročily osmnáctý rok svého věku, vykonává v nápravně výchovných ústavech pro mladistvé.

(2) Soud může rozhodnout, že v takových ústavech se vykoná trest i u mladistvého, který již překročil osmnáctý rok svého věku; přitom přihlédne zejména k délce trestu a ke stupni a povaze narušení mladistvého.

13.

§ 83 se zrušuje.

14.

K § 85 se připojují odstavce 5 a 6, které zní:

(5) Jestliže převýchova mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat, že i bez omezení, jimiž je podroben ve výchovném zařízení, se bude řádně chovat a pracovat, avšak dosud nepominuly všechny okolnosti, pro něž byla ochranná výchova uložena, může soud mladistvého podmíněně umístit mimo výchovné zařízení.

(6) Nesplní-li mladistvý očekávání, že i mimo výchovné zařízení se bude řádně chovat a pracovat, soud podmíněné umístění mimo výchovné zařízení zruší a rozhodne, že se ve výkonu ochranné výchovy pokračuje ve výchovném zřízení.

15.

K § 87 se připojuje odstavec 3, který zní:

(3) Vysloví-li soud, že se podmíněně propuštěný mladistvý ve zkušební době osvědčil,jeho odsouzení zároveň zahladí.“

Článek II

Zvláštní část trestního zákona se mění a doplňuje takto:

1.

Za § 107 se vkládá § 107a, který zní:

§ 107a

 

Kdo bez povolení

a)

zhotoví popis, plán, nákres nebo snímek některého zařízení na obranu vlasti,

b)

takovou věc opíše, okreslí nebo ofotografuje anebo dá nebo nechá jinému tak učinit,

c)

takovou věc sobě nebo někomu jinému opatří, nebo

d)

takovou věc uveřejní,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

2.

V § 109 se odstavce 1 a 3 na konci doplňují slovy „nebo propadnutím majetku.

3.

§ 121 zní:

(1) Kdo ve větším rozsahu poškozuje spotřebitele zejména tím, že předražuje zboží nebo služby, anebo je šidí na jakosti, množství nebo váze zboží, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b)

získá-li takovým činem značný prospěch.

4.

Za § 156 se vkládá § 156a, který včetně nadpisu zní:

§ 156a

Ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele

 

Kdo za okolností ohrožujících veřejný pořádek neuposlechne výzvy veřejného činitele k zachování veřejného pořádku a výkonu jeho opatření brání nebo jej maří, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

5.

V § 171 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

(2) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením.“

6.

V § 175 odst. 1 se slova „nebo vyšetřovacím orgánem, pokud koná vyšetřování podle trestního řádu“ nahrazují slovy „nebo před vyšetřovatelem nebo vyhledávacím orgánem, pokud konají vyšetřování nebo vyhledávání podle trestního řádu.

7.

Za § 197 se vkládá § 197a,který zní:

§ 197a

 

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

8.

§ 203 odst. 1 ve znění novely zákona č. 53/1963 Sb. se zrušuje a označení odstavce 2 se vypouští.

9.

§ 218 zní:

Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než osmnáct let alkoholické nápoje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“

 

10.

V § 283 odst. 1 na konci se doplňují slova „nebo propadnutím majetku“.

Článek III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.